Leefbare dorpskern Moorslede

Categorieën

Thema

Dorpskernvernieuwing

Jaar

2012

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Moorslede

Assen

As 3

Projectgegevens

Promotor

Gemeente Moorslede

Duurtijd

01/01/2012 - 01/06/2015

Situering

Met de dorpskernvernieuwing Moorslede wil het gemeentebestuur in eerste instantie meer karakter en identiteit aanbrengen in het dorp. Daarnaast zullen ook de verkeersleefbaarheid en -veiligheid verbeterd worden. Het is de ambitie om de projectzone, die in de huidige toestand gedomineerd wordt door parkeerruimte, om te vormen tot een aangename autoluwe ontmoetingsruimte met ruimtelijke kwaliteit en zo ook de sociale cohesie in het dorp te versterken. Het openbaar domein wordt kwalitatief ingericht op maat van het dorp. Aandacht voor groenstructuren en kenmerkende dorpszichten, vormt hierbij een belangrijk aandachtspunt naast de verkeerstechnische organisatie.

Het project van de dorpskernvernieuwing Moorslede heeft verschillende dimensies. Ten eerste heeft het project een culturele dimensie. De projectzone omvat immers heel wat karaktervolle gebouwen met erfgoedwaarde die door de herinrichting van het openbaar domein beter worden ingekleed en zo nog beter tot hun recht komen. Daarnaast worden kenmerkende dorpzichten beter geaccentueerd namelijk het gemeentehuis, de kerk en het standbeeld van Pater Lievens. Hierdoor wordt ook de specifieke identiteit van het dorp benadrukt.

Het project heeft ook een sociale dimensie. Het hart van het centrum zal omgevormd worden tot een aangename verblijfs- en ontmoetingsruimte voor bewoners en recreanten. Het project moet het samenbrengen van mensen bevorderen om zo ook het dorpsgevoel opnieuw aan te wakkeren. De projectzone ligt ook in een woonzorgzone: in het centrum van Moorslede is een rusthuis aanwezig en is ook een dienstencentrum met seniorenflats gepland. Bij de herinrichting van de dorpskern wordt dan ook extra aandacht geboden aan het voorzien van een drempelloze inrichting en voldoende zitbanken.

Naast een culturele en sociale dimensie heeft het project ook een economische dimensie. Waar in andere dorpen het marktplein een attractor is voor handel en horeca, komen de panden op de Marktplaats in Moorslede immers stelselmatig leeg te staan. Met de herinrichting van de dorpskern wenst het gemeentebestuur dan ook een aangenamer kader voor handelszaken te creëren.

Met het project wordt niet alleen belang gehecht aan een nieuwe en aangenamere inkleding van de dorpskern maar wordt ook de technische kant meegenomen. Ook de ontdubbeling van de riolering en de verkeersveiligheid en –leefbaarheid van de kern zijn belangrijke onderwerpen.

Voor de uitvoering van de werken zelf, wordt het project opgesplitst in drie fasen:

  • Een eerste fase bestaat uit de heraanleg van de omgeving rond de kerk. Naar ontdubbeling van de riolering toe is dit de meest logische omgeving om te starten. Voor deze ontdubbeling dient ook een deel van de Dadizeelsestraat worden opengebroken om zo aan te sluiten op de nieuwe riolering in de Iepersestraat. Na de onderbouw kan de aanleg en inrichting van de bovenbouw starten. Voor de omgeving van de kerk wordt er gewerkt met een groen plateau rond de kerk met daarrond nog voldoende parkeergelegenheid onder andere voor het nieuwe dienstencentrum.
  • Een tweede fase bestaat uit de heraanleg van de Marktplaats en de Marktstraat. Opnieuw wordt logischerwijs gestart met de rioleringswerken vooraleer de bovenbouw kan uitgevoerd worden. Er wordt een groene promenade voorzien die het gemeentehuis met de kerk zal verbinden. Het standbeeld van Pater Lievens wordt verplaatst zodat het beter in het geheel geïntegreerd wordt. Ook het kruispunt met de Breulstraat wordt aangepakt. De verkeerslichten worden gesupprimeerd en er wordt een verhoogd plateau voorzien dat op hetzelfde niveau en in dezelfde materialen voorzien wordt als het eigenlijke marktplein. Het plateau zorgt ervoor dat de snelheid wordt afgeremd.
  • De derde fase betreft de heraanleg van de zesde Jagersstraat. De riolering wordt ontdubbeld en aangesloten op de nieuwe riolering in de Iepersestraat. Een belangrijke wijziging in deze straat is het invoeren van éénrichtingsverkeer. Op die manier kan de rijweg versmald worden en komt er meer plaats vrij voor de zwakke weggebruiker.

Uitvoering

Gemeente Moorslede

Contactpersoon

Kristof Vander Stichele
Marktplaats 1
8890 Moorslede
051/78 89 18