Meetjesmanmobiel

Categorieën

Thema

Basisvoorzieningen

Jaar

2013

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Zommergem

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

51.270,41 euro

Promotor

Meetjesman - Regionale Jeugddienst Meetjesland

Duurtijd

01-07-2013 - 30-06-2015

Situering

Met dit project concretiseren we enerzijds een open speelaanbod in Meetjeslandse plattelandsgebieden waar er weinig of geen speelaanbod is. Anderzijds zetten we in op visieontwikkeling inzake het wegwerken van drempels van het regulier speelaanbod. Met dit project komen we tegemoet aan de reële nood van de plattelandsbevolking aan speelkansen en zetten we via (groot-)ouderparticipatie ook in op sociale cohesie in deze gebieden. Verder beogen we niet alleen het wegwerken van de drempel van (on)bereikbaarheid, maar via brede visieontwikkeling willen we detectie van allerlei drempels mogelijk maken en door overleg en expertisedeling tot duurzame oplossingen komen.

Doelstellingen

 • De algemene doelstelling is het vergroten van de speelkansen voor kinderen in het Meetjesland en in het bijzonder kleine Meetjeslandse gehuchten, deelgemeenten of wijken, waarmee we tegemoetkomen aan een reële nood die ontstaan is ten gevolge van het centraliseringsbeleid van de gemeetebesturen in ruraal gebied.
 • We streven ernaar een open speelaanbod te bieden gedurende de schoolvakanties in de pilootgemeenten en bijkomend op vrije dagen voor kinderen (weekends, woensdagmiddagen,…) in andere gehuchten en plattelandsgebieden
 • We stellen visieontwikkeling en sensibilisering voorop inzake het wegwerken van zowel zichtbare als onzichtbare drempels die eigen zijn aan vele vormen van het regulier speelaanbod. Dit willen we realiseren door regelmatig vormingen aan te bieden aan Meetjeslandse jeugdwerkers
 • Met dit project zetten we in op het door de Vlaamse overheid naar voren geschoven thema 'buiten spelen'. Concreet beogen we een verhoging van het aantal buitenspelende kinderen in gebieden waar er weinig tot geen speelaanbod is voor kinderen en jongeren. Hiermee beogen we tevens een verbetering van de gezondheid van de doelgroep.
 • We zetten in op een verhoging van de leefbaarheid van (jonge) gezinnen in kleine gemeenschappen in ruraal gebied
 • Door in te zetten op (groot)ouderparticipatie, deelname aan buurtinitiatieven,… geven we een positieve impuls die  een versterking van de sociale cohesie binnen kleine gemeenschappen kan bewerkstelligen. Tevens bevorderen we positieve intergenerationele ontmoeting
 • We versterken het lokaal jeugdbeleid door in te zetten op vrijetijdsparticipatie voor kansengroepen en jeugdwerk voor allen
 • We verhogen de aandacht voor niet-georganiseerde en/of niet-participerende jongeren binnen het reguliere jeugdwerk
 • We streven naar verhoogde aandacht voor speelkansen van kinderen en jongeren in afgelegen gebieden
 • We streven naar een verhoging van sociale cohesie
 • We werken mee aan de profileringen van het Meetjesland als aangenaam en kansrijk woongebied voor (jonge) gezinnen

Uitvoering

Meetjesman - Regionale Jeugddienst Meetjesland

Contactpersoon

Evelyn De Craene
Hofbouwstraat 1
9930 Zomergem
09/218 95 55 of 0499/17 75 63