Milde Meetjes - GESLOTEN OPROEP

Categorieën

Thema

Landelijk erfgoed

Jaar

2013

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Oost-Vlaanderen

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

45.990,00 euro

Promotor

Provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Rumtelijke planning

Duurtijd

01-10-2013 - 30-06-2015

Situering

Windenergie

Windenergie is bij uitstek een duurzame energiebron. Het is een onuitputtelijke energiebron en bij de productie van elektriciteit uit wind komen geen afvalstoffen en geen schadelijke gassen vrij. Windturbines leveren nu reeds een bijdrage aan onze energievoorziening en zullen dat – in licht van de klimaatproblematiek – in de toekomst steeds meer doen. De windenergiesector is ook een belangrijke economische activiteit geworden.

De ontwikkeling van windturbines heeft de afgelopen jaren grote sprongen gemaakt. Turbines worden steeds hoger, met steeds hogere rendementen als resultaat. Dergelijk grote machines hebben echter onmiskenbaar een impact op de omgeving waar ze worden ingeplant. De inplanting er van vraagt dan ook een degelijke ruimtelijke aanpak.

Ruimtelijke aansturing van inplanting windturbines

Aanvankelijk waren windturbines enkel mogelijk in industriegebieden of gebieden van openbaar nut óf moest de inplanting specifiek mogelijk gemaakt worden via een ruimtelijk uitvoeringsplan. Eerste richtlijnen voor ruimtelijke aansturing werden geformuleerd in de omzendbrief: EME/2006/01- RO/2006/02 "Afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van windturbines". Hierin werd de nadruk gelegd op de goede ruimtelijke ordening waarbij het er op aan komt de inplanting van windturbines te verzoenen met een kwaliteitsvolle ruimtelijke ordening.

Doelstellingen

Samen met de betrokken actoren in en rond het windlandschap Eeklo-Maldegem-Kaprijke komen tot een gedragen visie van gewenste omgevingskwaliteit en tot een pakket aan maatregelen en acties om die verhoging te realiseren. Via deze visie, maatregelen en acties, mee de oprichting, doelen en beheer van het fonds bepalen dat instaat voor de verhoging van de omgevingskwaliteit, en dat gespijsd wordt vanuit de windturbines door de projectontwikkelaars.

Uitvoering

Provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Ruimtelijke planning

Contactpersoon

Moira Callens
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
09 267 75 65