Naar een nieuw gemeenschapscentrum in Sinaai

Categorieën

Thema

Dorpskernvernieuwing

Jaar

2013

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Oost-Vlaanderen

Assen

As 3

Projectgegevens

Promotor

Stadsbestuur Sint-Niklaas

Duurtijd

01/01/2013 - 30/06/2015

Situering

Het ingediende project behelst de nieuwbouw op de site Ter Beke van een nieuw “gemeenschapscentrum” dat de aantrekkelijkheid zal verhogen van het dorp en de lokale leefgemeenschap, alsook de interactie bevorderen tussen de diverse doelgroepen. 

Het platteland heeft de voorbije 25 jaar een enorme evolutie doorgemaakt.  De mensen zijn veel mobieler geworden, ze maken ook  steeds meer gebruik van de stedelijke omgeving (Sint-Niklaas, Antwerpen, Gent…).  Om het landelijk karakter van onze dorpen niet verloren te laten gaan, en er anderzijds voor te zorgen dat deze niet de (slaap-)plaatsen worden waar de inwoners zich alleen nog op zichzelf terugplooien, moet er ook in de landelijke gebieden geïnvesteerd worden in het gemeenschap- en verenigingsleven.  Met wat historische buurt-, jeugd- of parochiehuisjes alleen komen we er vaak niet meer.  Ook in de landelijke dorpen zijn de behoeften op het vlak van sport, recreatie, onderwijs èn cultuur ondertussen mee geëvolueerd. 

Niet elk dorp of gehucht moet beschikken over het ganse pakket aan hedendaagse infrastructuur (voor vrije tijd, zorgverlening, winkelen, ondernemen, horeca, toerisme…).  Het komt er op aan goed uit te kijken waar er een mooie kansen liggen.  In Sinaai zien we alvast de herlokalisatie en omvorming van een van de oudste (°1969) Wase jeugdhuizen - Troelant - tot een modern en goed uitgerust gemeenschapscentrum voor de kinderen,  jongeren èn cultuurliefhebbers uit de bredere landelijke regio (Sinaai, Belsele, Puivelde, Waasmunster, Daknam, Eksaarde, Klein-Sinaai…) als een opportuniteit.  De bereikbaarheid (busverbindingen) en ligging zijn alvast optimaal.  De traditie, het draagvlak en de knowhow zijn er ook ruim aanwezig, terwijl de relatie met de betrokken centrumstad en haar diensten (Sint-Niklaas op +/- 10 km) goed ontwikkeld is.  De dorpsraad - een van de oudste (°1976) van het land – levert hier mee een constructieve bijdrage aan. 

Bij de realisatie van de nieuwbouw wordt maximaal ingezet op duurzaamheid, een verantwoorde inplanting in het landschap (recreatiezone) en de zorg voor de ruimtelijke kwaliteit.  Het project wordt binnen de eigen stedelijke diensten geconcipieerd, in overeenstemming met de meest moderne stedenbouwkundige en architectonische inzichten - passiefbouw

De herlocalisatie op site “Ter Beke” is volledig in overeenstemming met de visie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, en ideaal wat betreft verkeersontsluiting en situering ten opzichte  van de omliggende bewoning.  De inplanting tussen sporthal, voetbalkantine, sportvelden, speelpleinen en jeugdlokalen voegt ‘cultuur’ toe aan sport en spel (jeugd) en maakt dus het vrijetijdsaanbod compleet

De inplanting gebeurde bovendien met de grootste zorg voor de omgeving. Door compact te bouwen en het gemeenschapsleven te clusteren, wordt immers bewust gekozen voor een maximaal behoud van de landelijke open ruimte. De krachtlijnen van het RUP Ter Beke (dat parallel aan het ontwerpproces van de nieuwbouw werd opgemaakt) zetten dit in de verf. 

Het projectgebied van het RUP grenst aan de gemeenschapssite, compenseert de te bebouwen oppervlakte ruimschoots en maakt de inplanting van een stadsbos nabij de dorpskern mogelijk. Daarnaast maakt het RUP een verdere ruimtelijke verankering van de gemeenschapssite mogelijk via de herwaardering en versterking van 2 trage wegen. 

Ook bij het ontwerp van de buitenruimte aan het gemeenschapscentrum werd de inpassing in het landschap als de belangrijkste toetssteen gehanteerd. Voor het ontwerp werd beroep gedaan op JOMI vzw, een dynamisch sociaal economiebedrijf opgericht gespecialiseerd in groen -milieu en landschapszorg volgens de principes van het harmonisch park- en groenbeheer. Enerzijds garandeert de samenwerking een duurzame tewerkstelling volgens de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen, anderzijds ligt hun duurzaam groenbeheer in het verlengde van de bouwprincipes en garandeert het een maximale eco-efficiëntie in alle aspecten van het bouwproject. 

De site bevindt zich op een fietsknooppuntenroute en kan dus ook een rol spelen naar het zachte toerisme toe. 

Het gemeenschapscentrum is een basisvoorziening voor de lokale bevolking van het plattelandsdorp Sinaai (en omgeving) en heeft “jeugd” (3- tot  25-jarigen) als prioritaire kwetsbare doelgroep

De infrastructuur zal tijdens de schooluren (overdag) ook maximaal ter beschikking staan voor bv.  vrijwilligersorganisaties ten behoeve van ouderen en voor initiatieven van het lager onderwijs. Bij de avond- en weekendprogrammatie wordt een breed publiek beoogd, zodat ook voor de talrijke medioren (en andere vervoersarme groepen) binnen het eigen dorp een basis cultuuraanbod op niveau gebracht kan worden.

Er wordt voorzien in een polyvalente zaal, met een goed uitgeruste podiuminfrastructuur die ook functies aan kan die nauwelijks nog een plaats krijgen in Sinaai: hedendaagse podiumproducties, concerten, grotere fuiven/bals … Momenteel staat geen enkele publieke of private ruimte in Sinaai daar nog voor open.  Het oude jeugdcentrum (Troelant) is compleet afgeleefd en (bijna) ongeschikt verklaard (op het vlak van isolatie, evacuatie-mogelijkheden, hygiëne, veiligheid, leefbaarheid naar de buurt…).  De opbrengst van de verkoop van het oude jeugdhuis (stadseigendom) wordt mee geïnvesteerd in het nieuwbouwproject.

Doelstellingen

Het nieuw “gemeenschapscentrum zal de aantrekkelijkheid verhogen van het landelijke dorp en de lokale leefgemeenschap, alsook de  interactie bevorderen tussen de diverse doelgroepen (kinderen, jongeren, ouders, medioren, senioren e.a.). 

Het nieuwe gebouw vormt het sluitstuk van de integratie op één centrale site van de voorzieningen voor sport (sporthal, voetballokaal en -terreinen, petanquebanen en looppiste), wandel-en fietsrecreatie, buitenschoolse werking, (ocmw-)dienstencentrum, kinderopvang (buurthuis) en jeugdbewegingslokalen (Chiro en KLJ) met openbare speelruimte die wordt uitgebreid in parkstijl.                                                            

Het centrum zal uitgroeien tot een levendig trefpunt voor ontmoeting, ontspanning en cultuurbeleving voor jong en oud, in complementariteit met het hogergenoemde dorpshuis. 

Een vernieuwing op het vlak van ontmoetingsruimten werkt dorpskernversterkerd.  Ook vanuit de omliggende woonkernen (Belsele, Waasmunster, Daknam, Eksaarde, Klein-Sinaai…) is de mentale afstand naar een nabije gemeenschapsinfrastructuur op dorpsniveau vaak kleiner dan naar de zgn. cultuurtempels in de stadskernen (Sint-Niklaas, Lokeren, Gent, Antwerpen…).

De ligging op een fietsknooproute geeft ook op het vlak van het zachte toerisme kansen.

Uitvoering

Stadsbestuur Sint-Niklaas

Contactpersoon

Filip Brokken
Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
03/760 92 01