Natuurlijke Speelruimten

Categorieën

Thema

Basisvoorzieningen

Jaar

2011

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Meetjeslandse gemeenten en deelgemeenten binnen het als PDPO omschreven gebied: Eeklo, Lovendegem (en Vinderhoute), Waarschoot, Evergem (en Ertvelde)

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

37.701,20 euro

Promotor

Meetjesman

Duurtijd

01/01/2011 - 30/06/2013

Situering

In de eerste plaats wil dit project werk maken van een ruimtelijke visie op natuurlijke speelruimten met de volgende criteria: evenwichtig en gevarieerd gemeentelijk speelweefsel, sociale en ruimtelijke noden, opportuniteiten, bereikbaarheid, lokale dynamiek, .....

Meerbepaald gaat het om de opmaak van een ontwikkelingsvisie met de aandacht voor bewonersparticipatie, streekidentiteit en kwalitatieve processen. Samen met gemeentebesturen, de buurt en de jeugddienst binnen elke gemeente van het Meetjesland gaan we op zoek naar de meest optimale locatie voor avontuurlijke speelse plekken.

 

Dit gebeurt aan de hand van volgende stappen:

1. Inventarisatie natuurlijke speelruimten.  Het opstarten van werkgroepen in de gemeenten met vertegenwoordiging van jongeren, buurtbewoners, middenveld en besturen.  Daarbij wordt het speelweefsel en de huidige natuurlijke speelruimten beschreven dmv literatuurstudie en consultatie.

2. Identificatie behoefte aan natuurlijke speelruimten door consultatie bij jongeren, buurtbewoners, middenveld en besturen in de werkgroepen.

3. Opmaak van een visie op speelweefsel en natuurlijke speelruimten door middel van een speelweefselkaart die de spreiding van en verbinding tussen interessante speelplekken weergeeft op Meetjeslandse schaal.  Daarbij hoort ook een identificatie van plaatsen waar natuurlijke speelruimtes wenselijk zijn.

4. Opmaak van implementatieplannen voor natuurlijke speelruimten.  Dit is de concrete uitwerking van plannen voor natuurlijke speelruimtes in samenwerking met gemeentebesturen en betrokken partijen (bv. eigenaars).

5.  Aanleg van enkele voorbeeldgebieden.  Dit zijn concrete terreinrealisaties als voorbeelden voor andere gemeentes en Oost-Vlaamse regio’s.

6. Vorming gemeentelijke ambtenaren, gericht op overdracht van visie en vaardigheden inzake uitwerking van natuurlijke speelruimtes gericht op gemeentelijke ambtenaren en geïnteresseerde derden.

7. Kennisoverdracht en communicatie.  De kennisoverdracht richt zich naar besturen en relevante actoren, in het bijzonder naar de Leiestreek.  Communicatie naar het brede publiek, incl. de jeugd zelf.

8. Coördinatie en management.  Het plannen, organiseren van de uitvoering en afronding van de verschillende activiteiten met oog op het bereiken van de projectdoelstellingen is een cruciaal aspect van het project

 

We streven naar een kwaliteitsvolle aanleg van terreinen met een sterk plattelandskarakter die fungeren als ontmoetingsplaats voor dorpsbewoners (jong en oud) en dorpsgebruikers zoals toeristen en recreanten, toevallige passanten.

 

We willen dit project toekomstgericht invullen in het betrekken van jonge gezinnen het buurtgevoel door te geven om ‘ontmoeting’ van jongs af aan mogelijk te maken.

Dit project beoogt dan ook de buurtwerking in verschillende gemeenten in het Meetjesland te versterken, namelijk: dit project mikt niet enkel op de oprichting van nieuwe infrastructuren, maar wil impulsen geven aan het geïntegreerde buurtleven en het verenigingsleven.

 

De ontwikkeling van natuurlijke speelruimten kadert eveneens binnen de Regional Branding van een plattelandregio: natuurlijks speelruimte behoort tot de basiskwaliteiten van landbouwgemeenten die uitgespeeld moeten worden. Dit heeft niet enkel voordelen op sociaal vlak maar draagt ook bij tot het recreatief profiel van de regio.

 

Met de aanleg van natuurlijke speelruimten wordt er bovendien werk gemaakt van dorpsherwaardering, en is gericht op behoud, herstel en verbetering, herindeling van het gemeentelijk grondgebied. Daarbij ligt de klemtoon niet in de eerste plaats op harde infrastructuurwerken, maar op natuurlijke terreinwerken met een directe meerwaarde op zowel stedenbouwkundig als op sociaal, economisch, cultureel en milieuhygiënisch terrein.

 

Dit project is gericht op een samenwerking tussen Meetjeslandse gemeentebesturen, regionale organisaties en jeugd, omdat we ervan uitgaan dat breed gedragen projecten meer effect hebben en succesvoller zijn! Want zonder een ondersteuning van experts en een regionale coördinatie worden mogelijke plannen algauw een ‘lange termijnproject’.

Elk gemeentebestuur ondertekende reeds een wilsverklaring dit thema ter harte te nemen binnen hun gemeentelijk beleid. Binnen de lokale jeugdbeleidsplannen (2011-2013) benadrukte elke gemeentelijke jeugddienst, samen met de lokale jeugdraad het belang van deze ruimten. Gezien dit sterke draagvlak wil Meetjesman, samen met RLM, gemeentebesturen ondersteunen in het creeëren van regionaal en structureel ingebedde natuurlijke speelruimten.

Doelstellingen

Algemene doelstelling:

 

Doelstelling van het project is mogelijkheden te ontwikkelen om natuurlijke speelruimtes in te richten, gebaseerd op:

 • De behoeften van de lokale bevolking
 • Een (inter)gemeentelijke ruimtelijke visie op het speelweefsel in het Meetjesland, wat toelaat speelruimtes in te richten waar ze het meest wenselijk en effectief zijn.

én tot realisaties te komen van natuurlijke speelruimtes

 

De realisatie van natuurlijke speelruimtes wordt eveneens gezien binnen de realisatie van een aantal indirecte doelstellingen:  de versterking van het geïntegreerde buurtleven en het verenigingsleven en de creatie van ontmoetingsplaatsen voor dorpsbewoners (jong en oud) en dorpsgebruikers zoals recreanten en toevallige passanten.

 

Dit project beoogt ook een doelgerichte communicatie over speelruimte als troef voor het platteland.  Deze dragen bij tot de levenskwaliteit op het platteland en zijn een motivatie voor inwijkelingen.  Beter communiceren over het speelweefsel helpt om de leefbaarheid van het platteland te verhogen.

 

Specifieke doelstellingen:

 

Dit project heeft 8 specifieke doelstellingen, die corresponderen met de 8 projectfases:

 1.  Inventarisatie van de natuurlijke speelruimtes binnen het speelweefsel. Het opmaken van een gedetailleerd overzicht van de natuurlijke speelruimten in het Meetjesland en de verbinding tussen deze ruimten.
 2. Identificatie van de behoefte aan natuurlijke speelruimtes door consultatie van de jongeren zelf, buurtbewoners, het middenveld en de gemeentebesturen (in het bijzonder de jeugddiensten en groendiensten)
  Jeugddiensten worden ondersteund in het opstarten van inspraakprocessen via bevraging doelgroep (online/ofline), plaatsbezoeken, schoolbezoeken, buurtvergaderingen, interviews buurtbewoners, … In een later stadium zullen kinderen en buurtbewoners actief betrokken worden in het vertalen van hun wensen, plannen opmaken (op speelse wijze ana de slag met natuurlijke materialen, bouw van kleine makettes). Hier komt eveneens de groendienst bij kijken. Waarna, bij goedkeuring, de buurt ook meteen actief betrokken wordt bij de opbouw en uitwerking van terreinen (zelf wilgen vlechten, bomen planten/snoeien, bloemen zaaien, …).
 3. Opmaak van een visie op het speelweefsel in het Meetjesland met identicatie van opportuniteiten voor natuurlijke speelruimtes, gedragen door de geconsulteerde actoren.
 4. Opmaak van een implementatieplan dat samen met de gemeentebesturen en andere relevante partijen opgesteld wordt.
 5. Concrete realisatie van 2 natuurlijke speelruimten als voorbeeldgebieden voor de andere gemeenten. Binnen de gehele regio zullen binnen de projectperiode 5 voorbeeldterreinen worden geimplementeerd. Uiteraard wordt elke gemeente tijdens deze periode (en ook achteraf) intensief begeleid en ondersteund en zullen al heel wat plannen op tafel liggen.
 6. Organisatie van vormingsinitiatieven om de capaciteit om natuurlijke speelruimtes te versterken in het gebied Meetjesland, Leiestreek en Schelde
 7. Kennisoverdracht naar andere relevante actoren in Meetjesland, Leiestreek en Schelde en communicatie naar het brede publiek met klemtoon op natuurlijke speelruimtes en illustratie van de gerealiseerde voorbeeldgebieden.
 8. De effectieve en efficiënte coördinatie van de verschillende activiteiten binnen het project, en de kwaliteitsbewaking.

Uitvoering

Regionale Jeugddienst Meetjesman

Contactpersoon

Paulien Verhaest
Hofbouwstraat 1
9930 Zomergem
09/2189555