Nazareth, van 'BOER-en-BUITEN' geleerd

Categorieën

Thema

Landelijk erfgoed

Jaar

2011

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Meetjesland-Leie-Schelde

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

69.832,00 euro

Promotor

Gemeentebestuur Nazareth

Duurtijd

01/01/2011 - 30/06/2013

Situering

Realisatie van een interactief land-, tuinbouw- en plattelandsleerpad langsheen lokale relevante bedrijven, imkers, specifieke landschappen, ecologische leertuinen ed. Aanleg van deze ecologische leertuinen. Organisatie van een jaarlijkse plattelandsmarkt met producten van land- en tuinbouwers, imkers, toeleveringsbedrijven ed. uit de regio en de opbrengst van de leertuinen. Opmaak van een overkoepelende website waarin nieuwtjes uit bv. de bedrijfsvoering, de leertuinen en plattelandsactiviteiten worden meegedeeld. Het project omvat: uitwerking, realisatie en bekendmaking en richt zich tot een breed publiek zoals scholen, land- en tuinbouwers, bewoners, recreanten, rusthuizen, senioren…

Doelstellingen

 • Strategische doelstelling: door het uitvoeren van de verschillende maatregelen willen we de land- en tuinbouwfunctie in de gemeente duidelijk zichtbaar maken voor de inwoners en de recreanten en de land- en tuinbouwactviteit maatschappelijk integreren. Daardoor bevestigen we tevens het belang van de sector in de ruimtelijke omgeving van de gemeente.
  Meer concreet: Communiceren en sensibiliseren over en met de landelijke sector: het doel is de betrokkenheid tussen de land- en tuinbouwers enerzijds en de inwoners en de recreanten en toeristen (een groeiende groep naast de reguliere gebruikers van het platteland) anderzijds te verhogen wat betreft het gebruik van het platteland. De acties moeten de land- en tuinbouwsector beter kenbaar maken zodat een groter draagvlak voor de land- en tuinbouwactiviteiten ontstaat en een groter wederzijds respect groeit en mogelijke spanningen en tegenstrijdigheden tussen de verschillende gebruikers aangepakt worden.
 • Operationele doelstelling:
  Inrichten land-, tuinbouw en plattelandsleerpad langsheen verschillende land- en tuinbouwbedrijven, doorheen specifieke landschappen, langs imkers, ecologische leertuinen e.d.. Via duurzame informatieve en interactieve borden wordt de bezoeker op de hoogte gebracht over het bedrijf en de bedrijfsactiviteit, de specifieke kenmerken van het landschap, het milieu en de plaatselijke geschiedenis. De route, bestaande uit meerdere lussen, wordt aangeduid op kaart. Op de route staan max. een drietal overzichtsborden met het volledige plan en betekenis van de erop aangebrachte symbolen.

  Aanleg ecologische leertuinen bij verschillende lokale rusthuizen, aanleunflats, bejaardenwoningen of serviceflats en/of lokale scholen (naar gelang de beschikbare ruimte): land- en tuinbouw op microschaal. De klemtoon ligt op voeling krijgen met de natuurlijke groeiprocessen en het ecologisch tuinieren naast het actief en gezamenlijk bezig zijn, door senioren enerzijds met leerlingen van de basisscholen en de leerlingen van het pedagogisch centrum Wagenschot anderzijds. De senioren nemen de supervisie op zich. De vereniging VELT zorgt voor de nodige ondersteuning voor de ecologische uitvoering van de tuin en neemt samen met de leden van de Landelijke Gilden, het peterschap op zich. Ook op sociaal vlak vervullen deze tuintjes een belangrijke taak: interactie tussen kinderen en senioren, gezond en zinvol tijdverdrijf voor de senioren, maatschappelijke aanknoping voor probleemjongeren met de samenleving, het kweken van ‘vergeten’ groenten, het doorgeven van 'oude' wijsheden …

  Organisatie van de jaarlijkse markt 'de rijkdom van het platteland'. Hierop verkopen de deelnemers van deze en omliggende gemeenten vooral hun eigen producten rechtstreeks aan de verbruikers. Op deze manier krijgt de boer opnieuw een gezicht en wordt de band tussen de producent en consument aangehaald. Bovendien staat ook de korte ketenafzet centraal. Ook de opbrengst van de leertuinen wordt op deze markt aangeboden, hetzij als product, hetzij als afgeleide producten onder de vorm van soep, een slaatje, …

  Opmaak van een website met als doel op een interactieve manier de land- en tuinbouw en het plattelandsleven te verkennen via verschillende thema’s: geschiedenis, de productie, het sociale leven van de landbouwer, voedselveiligheid, .... Op de website zullen tevens nieuwtjes over bv. de bedrijfsvoering, timing van beroepsactiviteiten met impact op het platteland (oogstseizoen, verkeersveiligheid, …), de ecologische leertuinen, plattelandsactiviteiten, links naar relevante subsidiereglementen ed. kunnen geplaatst worden.

Uitvoering

Gemeentebestuur Nazareth

Contactpersoon

Anja Geiregat / Ria Vercruysse
Dorp 1
9810 Nazareth
09/382 82 73