Ontmoetingscentrum Bonton Hannen Oosterlo

Categorieën

Thema

Cultuur

Jaar

2013

Provincie

Antwerpen

Locatie

Geel

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

576.255,24 euro

Promotor

Stad Geel & partners Verenigingen van Oosterlo

Duurtijd

01/01/2013 - 31/12/2014

Situering

HetProject “Ontmoetingscentrum Oosterlo” heeft als doel een centraleontmoetingsplaats te creëren voor alle inwoners vanOosterlo en een gepasteinfrastructuur aan te bieden om het “woondorpgevoel” in Oosterlo te versterken.Tevens biedt de zaal de mogelijkheid van de buitenschoolse kinderopvang en delessen lichamelijke opvoeding van de Stedelijke Freinetschool te organiseren.Het project omvat een polyvalente zaal met kleedkamers, aansluitend keuken,toiletten, een vergaderlokaal en een materiaalopslagplaats. Het project wordt hetuniek gemeenschapscentrum van Oosterlo en vult zo de huidige leemte op en vormteen onmisbare schakel in het gemeenschapsleven.Het project kadert ook in het begrip van een “bredeschool”, waarin een actiefnetwerk wordt uitgebouwd van deelnemers van alle leeftijden en uit alle hoeken vande gemeenschap. Het zorgt voor een bredere ontwikkeling van kinderen, jongeren envolwassenen, zowel binnen de school als in de vrijetijd. Om dit doel te kunnenbereiken is een goed ontwikkelde schoolomgeving nodig die mee opgaat in deleefomgeving van de plaatselijke gemeenschap en hetbijhorende sociale weefsel.Het project stimuleert ook de samenwerking tussen de diverse sectoren zoals; deschool, de gemeenschap, het verenigingsleven, de bedrijven, de social profit en deoverheidsinstellingen.Het “Ontmoetingscentrum Oosterlo” zal geïntegreerdworden in de StedelijkeFreinetschool, gelegen in de dorpskern van Oosterlodoor aanpassen van hetvroegere hoofdgebouw van de school. Momenteel doetdit gebouw dienst alsturnzaal voor de Stedelijke Freinetschool en wordtook door de verenigingen gebruiktvoor diverse doeleinden. Dit gebouw dateert echtervan 1902 en is in feite nooit voorbovenstaande activiteiten ingericht. Wel heeft hetmet zijn typische gevel in rodebaksteen een symbolische waarde voor de lokale bewoners. In het kader van hetbewaren van de visuele kwaliteit van de dorpssilhouet is het daarom wenselijk vandeze gevel te behouden.Momenteel is het zo dat meerdere parochies te kampen krijgen met een daling vanhet gemeenschapsgevoel en een achteruitgang van deparochiezalen.Dit project geeft door de combinatie van diverse mogelijkheden meer zuurstof aanzowel parochie, verenigingsleven als de school. Debezettingsgraad van hetontmoetingscentrum zoals het nu voorzien wordt in het project kan vrij hoogingeschat worden. Door de indeling van het gebouw kunnen tal van combinatiesmogelijk gemaakt worden. Meerdere activiteiten kunnen samen gebeuren, zelfszonder elkaar te storen, maar ook door samen te leren, werken of spelen.

Doelstellingen

Creëren van een ontmoetingscentrum van en voor alleinwoners en verenigingen vanOosterlo. De verenigingen zullen moderne en comfortabele gebouwen terbeschikking hebben wat de werking van de verenigingen zal verbeteren.Op deze manier zal het gemeenschapscentrum centraalstaan in de netwerkvormingbinnen Oosterlo. Enkele voorbeelden van de te verwachte effecten:•Het ontmoetingscentrum zorgt ervoor dat de verenigingen beschikken over eenbetere infrastructuur voor vergaderingen en diverseactiviteiten. Hierdoorverhoogt de zekerheid van voortbestaan van de verenigingen en kan door eenbetere werking het ledenaantal toenemen.•Het ontmoetingscentrum is een stimulans voor nieuwe verenigingen. Zo is deseniorenwerking Okra in 2008 gestopt wegens gebrekaan een geschikteaccommodatie, zodra deze voorhanden is, wenst men deze vereniging opnieuwop te starten. Met het ontmoetingscentrum ontstaatde mogelijkheid om desociale contacten voor deze bewonersgroep te bevorderen en dit vlakbij de eigenwoonplaats.•Vertrek en aankomst van wandelingen o.a. ingerichtdoor Natuurpunt.Het wandelnetwerk “de Merode” doorkruist Oosterlo en het aansluitendnatuurgebied “Het Zammelsbroek”, gelegen tussen Oosterlo en Zammel. Grotedelen van “Het Zammelsbroek” zijn in beheer van Natuurpunt dat in dit gebiedregelmatig excursies en wandelingen organiseert. Delocatie van hetontmoetingscentrum is ideaal gelegen als vertrek eneindpunt voor dergelijkewandelingen en allerlei activiteiten verbonden aanhet natuur- en wandelgebied.•“Centrumfunctie” voor de bewoners van Oosterlo. Met het ontmoetingscentrum isde noodzakelijke infrastructuur aanwezig om vormingen te organiseren, deverenigingen zijn hiervoor vragende partij. Ook kande accommodatie gebruiktworden om toelichting te kunnen geven over materiesdie de gemeenschapaanbelangen: toelichting over belangrijke herinrichtingswerken, gemeentelijkeinformatie, natuurinrichtingsprojecten, gebruik alsstembureau bij verkiezingenvoor de gehuchten Oosterlo, Zammel en StelenDe vergaderruimte met keuken enerzijds en de polyevalente zaal anderzijds wordengescheiden. Vergaderruimte en keuken krijgen tevenseen ingang langs destraatkant. Hierdoor kunnen vergaderingen en dagactiviteiten (bv. kaartnamiddagen)in de vergaderzaal doorgaan gedurende de schooluren, terwijl ook depolyvalentezaal gebruikt wordt door de leerlingen van de Stedelijke Freinetschool.In de polyvalentezaal kunnen in de buitenschoolse tijd tal van sportactiviteitendoorgaan. Deze accommodatie zal overigens uniek zijn in deze omgeving. Debuurdorpen Stelen en Zammel hebben immers ook geenin-door sportmogelijkheid

Uitvoering

Stad Geel & partners Verenigingen van Oosterlo

Contactpersoon

Rob Geerinckx
Werft 20
2440 Geel
014/56 63 11