Ontwikkeling Nabijheidseducatie in Midden-Kempen

Categorieën

Thema

Plattelandsonwikkeling

Jaar

2012

Provincie

Antwerpen

Locatie

Regio Midden-Kempen

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

99.880,30 €

Promotor

BB-projecten handelend namens vzw Plattelandsklassen vzw

Duurtijd

01/01/2012 -31/12/2013

Situering

 

Het projectvoorstel ‘Ontwikkeling Nabijheidseducatie in Midden-Kempen’ wil een plattelandseducatief netwerk opbouwen in de regio Midden-Kempen. Landbouw- en Plattelandseducatie is meer dan ooit nodig, cfr. 3.1. In Vlaanderen maken land- en tuinbouwactiviteiten een wezenlijk onderdeel uit van ‘het platteland’. Of zoals het Antwerps Plattelandsontwikkelingsplan (2007, p. 14) stelt: ‘De landbouw blijft echter een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van een leefbaar platteland’. Toch is het maatschappelijk draagvlak voor land- en tuinbouw geen evidentie. Door middel van een plattelandseducatief netwerk kunnen allerlei acties en activiteiten ontspruiten die de kennis, dialoog, visievorming en beleving rond landbouw en platteland bevorderen. Deze educatie richt zich op meerdere doelgroepen zoals zal blijken uit onderstaande acties: schoolkinderen, buren (in de brede betekenis) van boeren en plattelandsbewoners, cfr. 3.7 Maar ook meerdere stakeholders spelen een rol binnen deze educatie: de land- en tuinbouwbedrijven zelf, - gemeentelijke – beleidsinstanties en andere aanbieders. Plattelandsklassen wil bovenstaande doelgroepen en stakeholders graag samenbrengen in een netwerk.

Wij introduceren hierbij graag het begrip ‘Nabijheidseducatie’. Het lokaal contact tussen de landbouwsector en haar omgeving moet immers versterkt worden. Dit wordt binnen dit project vertaald in 3 pijlers met bijbehorende concrete acties.

 

Doelstellingen

De algemene doelstelling betreft het verbeteren van de kennis over het platteland bij bewoners en bezoekers, in het bijzonder over dit plattelandsgebied Dit vertaalt zich in volgende drie specifieke en concrete acties, cfr. 2.1:

  • Kinderen van het basisonderwijs in Midden-Kempen laten kennismaken met de landbouw in de eigen leefomgeving via een meter/peterschap relatie tussen boer en school.
  • De 110.000 inwoners van de 6 partnergemeenten uit het Leadergebied laten kennismaken met de landbouw in de eigen leefomgeving.
  • Ondersteuning en netwerkvorming aanbieden aan alle landbouweducatieve (mede)spelers in Midden-Kempen. Uit dit netwerk kunnen ook nieuwe types van plattelandseducatieve initiatieven ontspruiten. 

Op langere termijn verwachten wij dat de persoonlijke ervaring, aangevuld met het aanleveren van objectieve informatie, de kritische betrokkenheid van de verschillende groepen bij het maatschappelijke debat over land- en tuinbouw en het platteland zal bevorderen en verdiepen. Het brede publiek in staat stellen om een eigen waardering te vinden in een eigentijdse, geïntegreerde opvatting van het platteland; om het ruimere maatschappelijke belang van het platteland en van de agrarische sector te waarderen; en om het besef daarvan op een permanente wijze te kunnen actualiseren.

Educatieve initiatieven waarbij de landbouwer op individuele basis in contact treedt met de bezoekers op zijn bedrijf kan een ‘inrijpoort’ bieden, om het debat en wederzijds respect tussen het platteland en landbouw enerzijds en het brede publiek anderzijds op een spontane manier tot stand te brengen. Vele landbouw(st)ers vinden het immers plezierig om regelmatig ‘leven’ op het erf te hebben. Op die manier blijven zij immers verbonden met de samenleving die hen (soms van op een afstand) omringt. Precies vanuit die drijfveer ontvangen ook nu al regelmatig landbouw(st)ers bepaalde groepen en klassen op hun bedrijf.

Contactpersoon

Wouter Goolaerts
Diestsevest 40
3000 Leuven
016 28 60 28