Optimalisatie onthaalfunctie en ontwikkeling van toeristische belevings- en marketingelementen in het kader van plattelandstoerisme

Categorieën

Thema

Toerisme

Jaar

2011

Provincie

Limburg

Locatie

Kempen-Maasland

Assen

As 4

Projectgegevens

Promotor

Breugelhoeve vzw

Duurtijd

01/04/2011 - 31/03/2014

Situering

Vooraf

Bezoekers krijgen via de educatieve tentoonstelling een eerste actieve kennismaking met de landbouw en het platteland in de regio. Ze kunnen kiezen uit 4 thema’s: zuivel, groenten en fruit, vlees en paarden. Kastaar ontvangt groepen in zijn Bazaar en laat hun ontdekken hoe de oorsprong van de voeding ontstaat en waar het vandaan komt. Deze rondleiding neemt 1.15u in beslag. In de keuken van Kastaar mogen ze zelf koken met producten van eigen bodem. Als laatste onderdeel van deze dagvullende activiteit wordt er een bezoek gebracht aan een boerderij in de buurt.

Men is van mening dat de huidige tentoonstelling Basaar Kastaar, mits een aantal aanvullingen/aanpassingen, uitermate geschikt is om eveneens opengesteld te worden voor de toeristische bezoeker. Hierbij mikt men vooral op weekends, schoolvakanties, ed.. Ook tijdens deze periodes zou de tentoonstelling bezocht moeten kunnen worden. De aanvullingen die men wil realiseren zijn: een audiotour waarbij de bezoeker individueel het platteland kan verkennen. De audio-gidsen zullen de verhalen van de landbouw/platteland tot leven brengen. Door het gebruik van spraak, muziek en passende geluidseffecten is men in staat om de bezoekers een tastbare inzicht in het platteland te geven. Deze audiotour zal enerzijds gerichte zijn op de tentoonstelling Basaar Kastaar en anderzijds zal de tour zich outdoor verder zetten. De belevingswaarde voor de bezoeker van deze actie zal men verhogen door de huidige tentoonstelling Basaar Kastaar aan te vullen met enkele interactieve toeristisch gerichte modules/activiteiten.

 

Naast deze audiotour zullen landbouwbedrijven, in het kader van activiteitsverbreding aangesproken worden om hun bedrijf voor deze toeristische bezoeker open te stellen. Dit bezoek kan als dan niet in een arrangementsvorm aangeboden worden.

Bijkomend zal men het reeds bestaande aanbod op vlak regionale belevingsvolle elementen, waaronder de boerderijbezoeken, het ponyverhuur, fietsverhuur, occasionele activiteiten (bv kids summer, maisdoolhof,…), ruitertoerisme, wandel- fiets, en ruiterpaden, streekproducten,… kunnen combineren met de tentoonstelling waardoor weer extra toeristische producten ontwikkeld zullen worden.

Dit plattelandstoerisme sluit aan bij de regiowerking van Toerisme Limburg. Toerisme Limburg is een marketingorganisatie, voert bestemmingspromotie en ontwikkelt productmarkt combinaties. De regiowerking zit verankerd in het Strategisch Toeristisch Actieplan van Toerisme Limburg waarbij deze werking instaat voor het ontwikkelen van productmarkt combinaties. Voor de Limburgse Kempen worden deze pmc’s binnen verschillende thema’s uitgewerkt voor de doelgroep gezinnen met kinderen en actieve ontdekkers. Specifiek voor de regio rond Peer wordt het landelijk toerisme uitgebouwd. Sinds 2005 wordt voor ruiters en menners het ruiter- en menroutenetwerk ontwikkeld en in combinatie met ruitervriendelijke horeca in de markt gezet. Hiermee is het noorden van de Limburgse Kempen voorloper geworden in het ruitertoerisme en zijn paarden en ruiters bepalend geworden voor het toeristisch profiel van de Kempen. Landelijk toerisme spreekt nog twee belangrijke doelgroepen aan. Voor gezinnen met kinderen bieden boerderijvakanties een bijzondere beleving onder het motto terug naar de oorsprong. Veilig spelen op het erf, gocart rijden, de dieren van de boerderij bezoeken, een ponyritje, zorgen voor konijntjes, kippen, eitjes rapen maken de beleving compleet. De beleving op de vakantieboerderij, het deelnemen aan het boerderijleven, het tot rust komen in de landelijke natuur staan hierbij centraal. Daarnaast komen ook fietsers en ontdekkers genieten van de rust op het platteland. Ze overnachten ook in landelijke logies en proeven van dit platteland (i.c. voor Noord-Limburg, zuivel, kaas en bier).

 

Er is reeds een aanzienlijk aanbod van boerderijenvakanties en landelijke logies. Om dit landelijk toerisme in de markt te zetten dient een professioneel marketingconcept ontwikkeld te worden. Er dient onderzocht te worden welk concreet aanbod er nu is, welke kwaliteit en beleving zij bieden en hoe deze logies vermarkt kunnen worden in combinatie met de beleving van het landelijk leven: fiets- en wandelroutes, ruiterroutes, boerderijbezoeken, ponyritjes, … Deze productontwikkeling kan als startlocatie vanuit Breugelhoeve ontwikkeld worden gezien hun kennis en ervaring met nabijheidsboerderijen. Toerisme Limburg zal dan specifiek instaan voor de toeristische vertaling en begeleiding, want hier zijn andere technieken voor nodig dan voor educatie. Professionele begeleiding is hierbij essentieel. Een professioneel marketingbureau zal hiervoor aangesproken worden onder coordinatie van Toerisme Limburg. Zij beschikt immers over de nodige toeristische expertise om dit traject te coordineren.

Doelstelling van deze marketingactie is economische meerwaarde te realiseren via en voor deze landelijk logies op een duurzame wijze. Zodoende versterkt toerisme de belangrijke inkomensbron in deze regio. Communicatie, opleiding en het uitwerken van productmarkt combinaties zijn hierin belangrijke pijlers.

 

De ontwikkeling van de nieuwe producten in combinatie met de reeds bestaande producten houdt natuurlijk ook in dat bijkomende bedrijvigheid rondom de site en in de regio zal ontstaan. Deze evolutie zou moeten resulteren in een algemeen “infopunt” waar de bezoekers/toeristen, en landbouwers, wiens interesses voornamelijk gericht zijn op dit plattelandstoerisme, landbouweducatie en -beleving terecht kan voor al zijn vragen, voor boekingen, reservaties,… (bv onthaal audiotour,…). Het loket zal het sluitstuk vormen van tal van activiteiten op vlak van plattelandstoerisme.

Het strategisch toeristisch actieplan van de Limburgse Kempen bevat tal van elementen waaronder de uitbouw van de thema’s paardentoerisme, natuurgericht toerisme en veilig avontuur, evenals de doelgroep gezinnen met kinderen, die dit project mede kunnen ondersteunen of aanvullend kunnen werken. De ontwikkeling van dit infoloket zal versterkend werken om tot de doelstelling “uitbouw van het landelijk toerisme in de Limburgse Kempen” binnen het Toeristisch Actieplan (Toerisme Limburg) te komen. Om een dergelijk centrum uit te bouwen is er een degelijke infrastructuur nodig die voldoet aan de toeristische eisen: goed bereikbaar, goede toegankelijkheid, voldoende en goed opgeleid personeel,…. Mits de tentoonstelling “Basaar Kastaar” naast de zetel van het plattelandseducatief netwerk gelegen is en mits het onthaalpunt ook hier ideaal zou gelegen zijn, vindt men het aangewezen om het onthaal/infopunt/administratieve diensten aldaar te lokaliseren. De toeristische producten die momenteel aangeboden worden op Breugelhoeve, m.n. het fietsinrijpunt, ponyverhuur in de Limburgse Kempen, tal van routestructuren i.s.m. Toerisme Limburg, speeltuin, goed uitgeruste horecafaciliteiten, trekkershutten, een verblijfscentrum voor 61 personen, in combinatie met de komst van een “regionaal bezoekerscentrum” in Peer, zullen in de toekomst onderdeel uit gaan maken van het project. Deze schaalvergroting betekent dat er ook een degelijke infrastructuur dient opgezet te worden om de voornoemde acties te huisvesten. De verscheidene administratieve diensten op het domein zullen hierdoor eveneens gecentraliseerd worden waardoor een nauwere samenwerking zal bekomen worden. Voor deze actie is geen stedebouwkundige vergunning vereist.

 

Er zal voor dit project een duidelijke promotie gevoerd moeten worden die rekening houdt met de doelgroep van het project. Vandaar dat er een zeer intense samenwerking zal worden opgezet rond het promotiegebeuren:

 • Er zal een folder ontwikkeld worden voor zowel de audiotour als voor de andere ontwikkelde producten
 • Ook voor de boerderijvakanties zal een folder ontworpen worden
 • Er zullen brochures/folders uitgegeven worden waarin de nieuwe routes gepromoot worden
 • Promotie via de toeristische infobrochures van Toerisme Peer
 • Tevens zal het landelijk toerisme, incl. zijn producten en logies gepromoot worden via de jaarlijkse campagnes van Toerisme Limburg. Zodoende zal dit product op een duidelijke duurzame, want geïntegreerde manier gepromoot worden en bijdrage aan het landelijk profiel van deze regio. Buiten dit project om zullen alle acties ook gecommuniceerd worden via de reguliere communicatiekanalen van Toerisme Limburg: website, nieuwsbrieven, periodieke magazines, pers, werffolders en informatieve brochures. Er zal ook specifieke procescommunicatie gebeuren naar de logies en gemeenten via het Kennislabo van Toerisme Limburg
 • Ook via aanvullingen op bestaande websites (Breugelhoeve, Plattelandseducatief Netwerk, toerisme Limburg, Toerisme Peer,…) zullen de nodige inspanningen worden gedaan om de acties in het project kenbaar te maken
 • Mediakanalen als tv-peer en stadradio; elektronische infoborden
 • Het persmoment waarbij we de nieuwe acties zullen naar buiten brengen zal tevens de nodige ruchtbaarheid brengen.

 

In tal van overlegmomenten dienen de verschillende actoren de stand van zaken op elkaar af te stemmen. Tevens zal in de loop van het project gestreefd worden naar degelijke en duidelijke samenwerkingsverbanden waardoor de reeds bestaande en nieuwe verbanden nog gestroomlijnder verlopen, en dus zowel op bestuurlijk vlak als op organisatorisch vlak. Hierbij zullen de verscheidene betrokken plattelandsactoren beter op elkaar worden afgestemd, hierdoor zal het draagvlak versterkt wordt. Zo zal o.a. in nauw overleg met de provinciale landbouwsdienst de acties beschreven in het project besproken worden en zal er bijkomend over gewaakt worden dat deze stroken met de primaire doelstellingen binnen de sector landbouw.

Doelstellingen

De algemene doelstelling van het project is het stimuleren van duurzaam toerisme: men wil de burger door middel van beleving in contact brengen met de hedendaagse landbouw en platteland.

De concrete doelstellingen zijn de volgende:

 • Een aantal nieuwe belevingselementen ontwikkelen
 • Bestaande belevingselementen verbeteren en koppelen aan nieuwe
 • Op vlak van routestructuren een kwalitatief, uniform en duurzaam aanbod creëren
 • Eén infopunt waar de bezoeker terecht kan met alle vragen rond het plattelandstoerisme

Uitvoering

Breugelhoeve vzw

Contactpersoon

Kim Hurkmans
Weyerstraat 1
3990 Peer
011/63 13 31