Paard in het Landschap

Categorieën

Jaar

2018

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Ronse

Projectgegevens

Projectkost

205 340,33 euro

Promotor

Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw

Duurtijd

01/11/2018 - 30/04/2021

Maatregel

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking
 • Gezamenlijke actie met oog op klimaatmitigatie en -adaptatie en gezamenlijke benaderingen van milieuprojecten en geldende milieupraktijken

Situering

Agrarische gronden worden deels ingenomen door recreatieve en professionele paardenhouderijen. Deze groeiende en dynamische paardensector heeft daardoor een belangrijke impact op zowel landbouw als op natuur en landschap.

Via het project ‘Paard in het Landschap’ willen de drie regionale landschappen van Oost-Vlaanderen het bewustzijn van natuur-, landschaps- en milieuwaarden bij paardenhouders en andere betrokkenen verhogen. Dit komt ook het welzijn van paarden ten goede.

De focus ligt op het geven van praktisch advies via gerichte communicatie en persoonlijk contact met de paardenhouders om de sector te bereiken, biodiversiteitsverhogende maatregelen d.m.v. realisaties op terrein via pilootprojecten bij ambassadeurs, het tonen van goede praktijkvoorbeelden waar paardenhouders praktische kennis kunnen opdoen en het geven van een aantal beleidsaanbevelingen naar gemeenten toe in functie van landschappelijke inpasbaarheid.

‘Paard in het Landschap’ wil zo werken aan de kwaliteit van het landschap en een tegenwicht vormen voor de versnippering, degradatie en verrommeling van het landschap.

Doelstellingen

Met dit project willen de drie Oost-Vlaamse regionale landschappen het milieubewustzijn bij paardenhouders verhogen, hen informeren met praktisch advies, inspireren met goede praktijkvoorbeelden en hen overtuigen tot natuurvriendelijke en landschappelijk waardevolle aanleg van hun paardenhouderijen, zodat ze als ambassadeurs die ervaringen mee uitdragen in de provincie Oost-Vlaanderen.

Door paardenhouders te inspireren, te sensibiliseren en hen met praktisch advies concreet op weg te helpen, wordt de problematiek van verpaarding aangegrepen als een kans voor landschapszorg en het verhogen van de biodiversiteit en het milieubewustzijn. De doelstelling van het project omvat dan ook drie luiken:

 1. De kennis van landschap- en milieuaspecten bij paardenhouders verhogen en hen overtuigen om bewuster met landschap en milieu om te gaan.
 2. Een betere inpassing van paardenhouderijen in het landschap met aandacht voor passende infrastructuur.
 3. De biodiversiteit versterken aansluitend bij paardenwelzijn, met focus op het verhogen van de ecologische graslandwaarde van paardenweides en hooilanden. Het project combineert daartoe onderstaande speerpunten:
 • Sensibilisatie van individuele paardenhouders, de overkoepelende paardensector, landbouw- en natuursector en betrokken overheden; - Gerichte communicatie en persoonlijk contact met de paardenhouders om de doelgroep te bereiken;
 • Paardenhouders inspiratie en praktische kennis laten opdoen via goede praktijkvoorbeelden;
 • Persoonlijk advies, praktische tips op maat en begeleiding geven aan individuele paardenhouders;
 • Ondersteuning van biodiversiteit-, landschap- en milieuverhogende realisaties op terrein in pilootcases, om dan te komen tot best practices. We focussen hierbij op: natuurvriendelijk gras- en hooilandbeheer (o.a. begrazings- en maairegimes), natuurvriendelijk beheer van de aanwezige waterelementen, inzaai of bijzaai met geschikte graskruidenmengsels, gebruik van streekeigen en autochtoon plantmateriaal bij de aanplant van kleine landschapselementen (hagen, heggen, houtkanten, solitaire bomen, poelen, etc.), die zo goed mogelijk aansluiten bij de omgeving en waarbij ook zoveel mogelijk gekeken wordt naar de mogelijke functionaliteit van deze elementen voor paarden (natuurlijke afsluitingen, leveren van schaduw en beschutting, leveren van voedsel loof, schors, etc.);
 • Natuurlijke inpassing van constructies waarbij advies wordt gegeven over de keuze van materialen (vb. gebruik van hout), de plaats en oriëntatie, aanleg groenschermen,...;
 • Beleidsaanbevelingen naar gemeenten wat betreft landschappelijke inpasbaarheid van agrarische infrastructuur (als voorwaarden bij vergunningsaanvragen).

Met dit samenwerkingsproject stimuleren we geen nieuw open ruimtebeslag door de paardenhouderijen, maar wensen we de bestaande praktijken, die nadelig zijn voor de omgevingskwaliteit te verbeteren en om te buigen naar een inpassing van paardenhouderijen in het landschap.

Door de integratie van de speerpunten in de reguliere werking van de drie Oost-Vlaamse regionale landschappen, krijgt dit project opvolging na de projectperiode en dus een duurzame toekomst, met een effectieve omslag op terrein en een versterking van het landschap tot gevolg.

Uitvoering

Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw

Contactpersoon

Tine Degezelle
Veemarkt 27
9600 Ronse
055 20 72 65

Locatie