PAARDENKRACHT, KRACHTIG LANDSCHAP!

Categorieën

Thema

Communicatie & Public Relations

Jaar

2013

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Oost-Vlaanderen

Assen

As 3

Projectgegevens

Promotor

Provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen

Duurtijd

01/03/2013 - 30/06/2015

Situering

België is van oudsher een paardenland. De functie die het paard beklede is in de loop van de geschiedenis wel danig gewijzigd. Ten tijde van de Romeinen en de Middeleeuwen had het paard o.a. een belangrijke militaire functie. Naast de militaire functie, was het paard ook een statussymbool voor de rijkere elite. De begoede burgerij fokte paarden die werden ingezet in wedrennen, als paradepaard en voor de jacht.

Tijdens de industriële revolutie vond het paard ingang in de landbouwsector. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze periode gepaard gaat met de glorieperiode van het Belgisch trekpaard. Het Belgisch trekpaard werd een gewaardeerd exportproduct (tot 31.000 paarden/jaar). Met deze grote belangstelling deed ook de stamboekwerking haar intrede. Naar schatting waren er toen tot 250.000 paarden in België.

Met de opkomst van de verdere mechanisatie binnen de landbouw verminderde het belang van het paard als landbouwlastdier. Tegelijktijd vond het paard steeds meer ingang als hobby- en recreatiedier. De oprichting van de LRV(1937), verscheidene warmbloedstamboeken, de opkomst van ruiterscholen,… zijn tekenend voor de periode vanaf 1900 . Deze factoren hebben er mee toe geleid dat de paardensport sterk gedemocratiseerd is. De laatste jaren vallen ook de sterke sportieve prestaties op van de Belgische paarden. Zo waren 16 van de 75 paarden die op de startlijst van de Olympische jumping 2012 stonden gefokt in België, dat is meer dan 1 op 5.

Doelstellingen

Definiëren types paardenhouderij volgens ruimtelijke impact

Het mag duidelijk zijn dat de ruimtelijke impact van een schuilhok sterk verschilt van deze van een fokkerij. Het begrip paardenhouderij is op ruimtelijk vlak zeer breed, de eigenlijke sector is echter sterk gediversificeerd en het behelst meerdere types bebouwing en landgebruik. Types, die elk hun eigen, specifieke ruimtelijke impact hebben.

Inventarisatie & kwantificatie van de paardenhouderij in 3 specifieke gebiedscases (dataverzameling).

Via een bovenlokale, gebiedsgerichte benadering kan de paardenhouderij in enkele specifieke gebieden concreet onderzocht worden om de situatie in kaart te brengen zodat men de juiste ruimtelijke realiteit in beeld krijgt.

-Aandeel paardenhouders:  hobby vs professioneel vs andere landbouwsectoren

-Ruimte-inname paardenhouderij: hobby vs. professioneel vs andere landbouwsectoren

-Aandeel hobbypaardenhouders in gedesaffecteerde landbouwbedrijven

-Evolutie paardenhouderij (cfr. historische toets) in laatste decennia (NIS-gegevens)

-Types paardenhouderij aanwezig binnen het gebied

-Landschapsanalyse in functie van de aanwezige paardenhouderij

-Plannings- & beleidstoets

Analyse: knelpunten en kansen paardenhouderij

-Opmaak van holistische aanbevelingen die vertrekken vanuit de individuele paardenhouder.

- Aanreiken van knelpunten en kansen aan de individuele paardenhouder en aan lokale & bovenlokale openruimtegerelateerde instanties & organisaties.

Omgevingskwaliteit verbeteren

Opmaken van minimaal 8 paardenbedrijfsplannen en adviesverlening. Met inachtname van de knelpunten & kansen uit subdoel 1 C & het aanwezige draagvlak bij de individuele paardenhouders. Via een sterkte participatie van de paardenhouder in het ontwerp kan gestreefd worden naar een verbetering van de omgevingskwaliteit. Er wordt ingezet op een verbetering van:

- de bebouwde component: Hoe kan agrarische architectuur verbeteren?

- de groene component: Wat zijn de win-win situaties voor landschap, milieu & paardenhouder?

- de materiaal component: zijn er mogelijkheden om de materialen (linten, palen,…), die negatief gepercipieerd worden, te vervangen door andere, betere opties.

 

Uitvoering

Provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen

Contactpersoon

Inge De Caluwé (secretariaat)
Gouvernementstraat 1
9000 Gent
09/2678626