Parkbos, poort naar het buitengebied

Categorieën

Thema

Landbouw

Jaar

2013

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Oost-Vlaanderen

Assen

As 3

Projectgegevens

Promotor

Gemeente De Pinte

Duurtijd

01/05/2013 - 30/06/2015

Situering

1. Organisatie van de globale projectwerking: opzetten projectstructuur, belanghebbendenoverleg, jaarlijkse projectplanning en rapportage,….

2. Communicatie en draagvlakvorming: via verschillende communicatiemedia worden de doelgroepen op de hoogte gehouden van de vorderingen in het project. Zo bestaat er een 6-maandelijkse nieuwsbrief die huis-aan-huis bedeeld wordt in de omgeving van het Parkbos en een website. Er worden ook infoavonden, activiteiten en evenementen georganiseerd. De partners gebruiken een gezamenlijke huisstijl voor het Parkbos.

3. Grondverwerving: het betreft de aankoop en onteigening van de gronden gelegen in de boskernen en op de oude spoorwegverbinding. Er worden ook gronden verworven als ruilgrond voor de getroffen landbouwers in het kader van de Grondenbank Parkbos.

4. Mobiliteit en infrastructuur: Een sleutelproject van het project is de realisatie van de langzame vervoersas Oude Spoorwegverbinding en daarop aansluitend twee fietsbruggen die de E40 en Ringvaart/R4 overbruggen. Tevens worden lokaal aanpassingen aan infrastructuur gerealiseerd in functie van het recreatief netwerk. Een mobiliteitsvisie bevat de visie en acties rond mobiliteit.

5. Recreatie: het Parkbos mikt in de eerste plaats op wandelaars, fietsers en ruiters (zachte recreatie). Er is een gewenst eindbeeld uitgewerkt van recreatief netwerk voor deze gebruikers. In een eerste fase (Quick Wins) worden een 4-tal wandelroutes en een ruiterroute uitgewerkt en gerealiseerd. In een tweede fase wordt het fietsnetwerk geënt op het fietsroutenetwerk van Toerisme Oost-Vlaanderen en in een derde fase worden de resterende wandelpaden aangelegd. Via een doordachte en eenvormige bewegwijzering en bijhorende infrastructuur, wordt de kwaliteit van de recreatieve netwerken verhoogd. Er worden tevens twee speelbossen ingericht (De Pinte en Zwijnaarde), maar ook de portalen, dit zijn toegangspoorten tot het Parkbos) zijn hoogrecreatief.

6. Inrichting van bos- en natuurgebieden: het parkbos zal 3 boskernen en 2 natte natuurgebieden omvatten, samen meer dan 350ha groen. Men zal deze gebieden kunnen bereiken via 4 portalen. Een belangrijk deel van het groen zal bos zijn, in de Vallei van de Rosdambeek en nat natuurgebied Rijvissche kan je ook nog meer open vegetaties terugvinden.

7. Duurzame Landbouw: de landbouw in het gebied zal versterkt worden. Enerzijds via de mildering van de impact op de landbouwsector door het aanbieden van ruilgrond voor 'toekomst' landbouwers (zie Landbouwprotocol Parkbos 2009). Anderzijds door landbouwers aan te moedigen hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Dit kan oa. door te verbreden naar activiteiten die aansluiten bij het Parkbosproject.

8. Landschappelijke en ecologische opwaardering van de groenpool: een belangrijk deel van de groenpool ligt binnen een beschermd landschap. Het is een doelstelling om de landschappelijke kwaliteiten van de groenpool te versterken, in nauwe samenwerking met zijn bewoners en gebruikers. Tevens wordt er ook gewerkt aan de ecologische opwaardering van het Parkbos.

Doelstellingen

1. Het verbeteren van de collectieve en openbare ruimte voor recreanten (wandelaars, fietsers en ruiters).

De wegen zullen een belangrijke kwaliteitsverbetering ondergaan en specifiek ingericht worden ten behoeve van de recreanten. Deze kunnen optimaal genieten en gebruik maken van de faciliteiten in een groene omgeving. Deze verhoogde kwalitatieve inrichting zal leiden tot hogere bezoekersaantallen op de recreatieve wegen van het Parkbos. Gezien het totale Parkbosproject pas in 2018-2020 gefinaliseerd zal worden is het nog niet mogelijk om beoogde resultaten in 2015 te formuleren. In 2010 is een inschatting gemaakt van de te verwachten bezoekersaantallen, op basis van bezoekersaantallen in gelijkaardige domeinen. Eerder werd al vooropgesteld dat het Parkbos een minimum van 200000 bezoekers per jaar zou ontvangen. Op basis van de vergelijkende studie in 2010 komt men tot een resultaat van ongeveer 800000 bezoekers per jaar, bij volledige realisatie van het Parkbosproject. Gemiddeld worden er een 200000 bezoekers per portaal verwacht. De ontwikkelingen in dit projectvoorstel situeren zich voornamelijk aan portaal Grand Noble en gedeeltelijk in Scheldevelde. Een streefcijfer van ongeveer 200000 bezoekers per jaar na realisatie van dit project moet mogelijk zijn.

2. Het bieden van waarborgen voor stedelijke landbouw

Door landbouwers mee in te schakelen in het beheer van de groenpool, alsook hun bedrijfsvoering te innoveren, worden hun inkomsten gediversifieerd en zijn bedrijven beter bestand tegen economische schommelingen van de landbouwmarkt. De landbouwbedrijven kunnen hiermee een partner worden van het Parkbosproject en mee de groenpool vorm en inhoud geven. We streven met deze doelstelling naar een duurzaam financieringsmodel voor het landschapsbeheer in het Parkbos, waarbij landbouwers actief ingeschakeld worden in dit landschapsbeheer. De agrobeheergroep engageert zich om jaarlijks werken uit te voeren uit het landschapsbeheerplan. Het resultaat is een betere landschappelijke kwaliteit van de beschermde landschappen in het Parkbos. Een tweede doelstelling is de landbouw in het gebied laten innoveren.

 

Uitvoering

Gemeente De Pinte

Contactpersoon

Mariska Samyn
Koning Albertlaan 1
9840 De Pinte
09/280 80 98