Plant van hier, platteland van hier

Categorieën

Thema

Plattelandsonwikkeling

Jaar

2011

Provincie

Antwerpen

Locatie

Antwerpen

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

167.618,10 euro

Promotor

Regionaal Landschap Rivierenland vzw

Duurtijd

01/01/2011 - 30/06/2013

Situering

Met dit project willen we het oorspronkelijke genetisch materiaal van de inheemse bomen en struiken (‘autochtone bomen en struiken’) in de provincie Antwerpen veiligstellen, promoten en verspreiden. Nog slechts 5% van ons groen bestaat immers uit dergelijke autochtone bomen en struiken (bij haagplantacties e.d. wordt gebruik gemaakt van ingevoerd plantmateriaal uit Zuid- of Oost-Europa, dus met andere genetische en morfologische eigenschappen). Bovendien is autochtoon plantgoed nauwelijks beschikbaar, en kennen slechts weinig mensen het cultuurhistorisch en ecologisch belang van dit thema. Voor een authentiek platteland willen we, aansluitend bij bovenstaande doelstelling, vijf actievelden realiseren: (1) Sensibiliseren over en herstellen van bestaande (bedreigde) autochtone restpopulaties in de provincie: Verspreid over de provincie (werkingsgebied RL Rivierenland, RL Schelde-Durme, RL Kleine en Grote Nete, stuk van RL de Voorkempen) werden door ons -op basis van een verfijning van de inventaris van het AN)- 83 bedreigde groeiplaatsen van autochtone bomen en struiken geselecteerd en beschreven. Hier zullen we, in samenspraak met de grondeigenaars, achterstallig beheer uitvoeren zodat het genetisch erfgoed van onze houtige soorten bewaard blijft. De grondeigenaars worden intensief betrokken en geholpen om nadien zelf het regulier voort te zetten, eventueel via bestaande subsidiemogelijkheden (via gemeente, bosgroep,beheerovereenkomsten,…). (2) Verhogen van het aanbod aan autochtoon plantgoed, door oogsten op geïnventariseerde en erkende groeiplaatsen en opkweek van de autochtone zaden door erkende boomkwekers: Door oogst van zaden van autochtone bomen en struiken en opkweek door professionele boomkwekers willen we het aanbod aan autochtoon plantgoed verhogen. De zaadoogstacties in de Antwerpse regionale landschappen willen we daarom intensifiëren en uitbreiden tot alle oogstbare autochtone groeilocaties in de provincie. Deze schaalvergroting garandeert per herkomstgebied een voldoende brede genetische basis van het plantgoed. We willen op die manier ook de aanleg van zaadtuinen ondersteunen (hier is genetische variatie tussen de moederbomen essentieel). (3) Meehelpen aan de erkenning van autochtone groeiplaatsen in de provincie en inburgering van het label ‘Plant van Hier’: Op basis van de inventaris van het ANB, eigen verfijnde rapporten, terreinkennis en geografische software willen we voorstellen voor te erkennen autochtone groeilocaties (vanuit de hele provincie) bezorgen aan het INBO. De communicatie hierrond met de grondeigenaars verloopt via de regionale landschappen, de bosgroepen en de provincie. Daarnaast zullen we het label ‘Plant van Hier’ (een initiatief van RL Haspengouw en Voeren) in de werking rond autochtone bomen en struiken integreren. Via dit label kan de communicatie naar kwekers en afnemers van autochtoon plantgoed eenduidig verlopen en beschikken we meteen over een sterk communicatiemerk. (4) Vraag en aanbod in de provincie op elkaar afstemmen via breed partnerschap: Door een provinciebrede samenwerking en afstemming met organisaties actief in elk autochtoon herkomstgebied willen we niet alleen praktisch en financieel voordelig werken (bv. contractteelt), maar ook op een efficiënte manier de vraag en het aanbod aan autochtoon plantgoed op elkaar afstemmen. Hiertoe willen we geregeld overleg organiseren tussen de plantgoed-genererende organisaties en de plantgoed-afnemers in de provincie (gemeenten, verenigingen, andere overheden en organisaties, …). (5) Sensibilisatie van grondeigenaars, milieuambtenaren, brede publiek en doorstroming van het plantgoed naar plantacties in het Antwerpse platteland: Via infoavonden, posters, een sensibilisatiepakket, een brochure, vorming, publieksactiviteiten en publicaties via diverse communicatiekanalen willen we het verhaal van de autochtone bomen en struiken tot bij de verschillende relevante groepen van openruimtegebruikers brengen (alle milieudiensten, grondeigenaars, landbouwverenigingen, natuurverenigingen, wildbeheereenheden, brede publiek). Om de doorstroming van het autochtoon plantgoed tot aanplant in het Antwerpse platteland te garanderen, zullen we eveneens plantacties organiseren/ondersteunen.

Doelstellingen

Sensibiliseren over en herstellen van bestaande (bedreigde) autochtone restpopulaties in de provincie - verhogen van het aanbod aan autochtoon plantgoed, door oogsten op geïnventariseerde en erkende groeiplaatsen en opkweek van de autochtone zaden door erkende boomkwekers - meehelpen aan de erkenning van autochtone groeiplaatsen in de provincie en inburgering van het label ‘Plant van Hier’ - vraag en aanbod in de provincie op elkaar afstemmen via breed partnerschap - sensibilisatie van grondeigenaars, milieuambtenaren, brede publiek en doorstroming van het plantgoed naar plantacties in het Antwerpse platteland.

Uitvoering

Regionaal Landschap Rivierenland vzw

Contactpersoon

Hans Vermeersch
Grote Markt 21
2800 Mechelen
015/219853