Platteland in de bloemetjes

Categorieën

Jaar

2015

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Provinciedekkend

Projectgegevens

Projectkost

97 440,60 euro

Promotor

Centrale van de Landelijke Gilden vzw

Duurtijd

01/07/2015 - 31/12/2017

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
  • Beleving op het platteland

Situering

Met dit project willen we het milieubewustzijn en de sociale cohesie op het platteland verhogen door te investeren in de samenwerking tussen lokale (groepen van) landbouwers en burgers op het platteland m.b.t. biodiversiteit. Daarbij willen we het platteland  letterlijk in de bloemetjes zetten zodat zowel warme als mooie dorpen gecreëerd worden en de verbondenheid ook visueel zichtbaar wordt. Tal van publieksactiviteiten worden hieraan opgehangen, waarbij initiatieven in samenwerking met lokale groepen worden uitgewerkt en ondersteund. Tot slot wordt ook veel aandacht besteed aan de duurzame verderzetting via de oprichting van agrobeheergroepen en systemen van alternatieve financiering.

Doelstellingen

 

Landbouwers en plattelandbewoners laten kennismaken met agrobiodiversiteit

Binnen dit project willen we landbouwers en plattelandsbewoners op een zeer laagdrempelige manier laten kennismaken met initiatieven die ze kunnen ondernemen op vlak van agrobiodiversiteit, d.m.v. de inzaai van bloemenranden op restgronden, overhoekjes, randen,…

Biodiversiteit verhogen

Bloemen verhogen zonder twijfel ook de biodiversiteit. Zowel fauna - bloemenranden en -perken zijn belangrijke voedsel- en schuilplaatsen voor vogels, kleine zoogdieren en insecten (o.a. bijen) - als flora - de bloemen in het mengsel zelf - doen hiermee hun voordeel.

Lerend netwerk rond biodiversiteit verhogende maatregelen

Er is al heel wat kennis aanwezig rond biodiversiteit. Toch is er een noodzaak om deze kennis te delen met elkaar om deze toepasbaar te maken. Tijdens het project zullen heel wat geïnteresseerde mensen samengebracht worden.  Door met elkaar in dialoog te gaan, door workshops en infosessies te geven kunnen mensen van elkaar leren en zal iedereen over de nodige basiskennis kunnen beschikken i.v.m. biodiversiteit. 

Sociale cohesie versterken

We willen met dit project de sociale cohesie (het gemeenschaps- en samenhorigheidsgevoel) versterken binnen de dorpen op het Oost-Vlaamse Platteland. Zo willen we in het bijzonder de verbondenheid tussen boeren en burgers vergroten. Dit doen we door middel van een thematiek die beide partijen aanbelangt, namelijk de zorg voor natuur en landschap. Daarbij willen we via het project investeren in het lokaal verenigingsleven en hen stimuleren en begeleiden om zelf (bottum-up) gebiedsgericht (laagdrempelige) maatregelen te ondernemen die de biodiversiteit op het platteland ten goede komen. De inzaai van bloemenranden bij landbouwers en particulieren versterkt ook visueel de verbondenheid tussen boeren en burgers.

Warme en mooie dorpen creëren

We willen tegelijkertijd warme en mooie dorpen creëren waar iedereen zich welkom voelt. 'Warm' omdat dit project de samenhorigheid letterlijk laat zien en daardoor onvermijdelijk zowel bij residenten als passanten een warm en welgekomen gevoel opwekt. 'Mooi' omdat we dit doen aan de hand van bloemen. We beogen zoveel mogelijk bloemenpercelen in te zaaien, zowel bij de landbouwers als bij particulieren. Hiermee verfraaien we het platteland en werken we rond milieubewustzijn. 

Samenwerking op het platteland stimuleren

Om het project ten volle te kunnen inzetten zal samenwerking tussen verschillende (lokale) actoren nodig zijn. We denken daarbij aan land- en tuinbouwers, lokale gilden en andere verenigingen, gemeentebesturen,... Door samen te werken valt er ook efficiëntiewinst te halen.

Door dit project zullen er binnen de lokale landelijke gilden verschillende activiteiten georganiseerd worden binnen het thema landbouw- platteland en biodiversiteit.  Op deze manier zullen plattelandsbewoners regelmatig samenkomen voor informatievergaderingen, workshops en zullen ze op terrein bezig zijn met het realiseren van verschillende maatregelen. 

Daarnaast willen we ook de samenwerking tussen landbouwers en natuurorganisaties versterken. Ondanks de spanningen uit het verleden, is het in het belang van beide groepen om tot een duurzame samenwerking te komen op terrein. Dergelijk sympathiek project kan een aanleiding zijn om met elkaar in contact en in gesprek te komen.

Uitvoering

Centrale van de Landelijke Gilden vzw

Contactpersoon

Frans De Wachter
Diestsevest 40
3000 Leuven
016 28 60 55

Locatie