Plattelandsinspiratie : De Huysmanhoeve milieu - bewust!

Categorieën

Jaar

2015

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Eeklo

Projectgegevens

Projectkost

152 414,98 euro

Promotor

Plattelandscentrum Meetjesland vzw

Duurtijd

01/07/2015 - 31/12/2017

Maatregel

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
 • Beleving op het platteland

Situering

 

Het Plattelandscentrum Meetjesland is doormiddel van een samenwerkingsovereenkmst met het provinciebestuur belast met het beheer  van de huysmanhoeve. Deze beheersovereenkomst omvat de ontsluiting en het basis beheer van de Huysmanhoeve . Deze inspanningen zijn duidelijk benoemd in de beheersovereenkomst, en worden vanuit het provinciebestuur apart gesubsidieerd. Bijgevolg is de inhoud van dit project een surplus op de bestaande beheersovereenkomst, en leidt dit niet tot conflicten met eventuele reguliere subsidie die het Plattelandscentrum ontvangt.

Met dit project wil het Plattelandscentrum met nadruk de klemtoon leggen op een milieubewust beheer, en ontsluiting van de Huysmanhoeve. Daardoor zal er sterk ingezet worden op communicatie, en dit door een aantal publicaties, vormingen en demomomenten. Door de bijkomende invulling die met dit project gegeven wordt aan de Huysmanhoeve, aanvullend op vorige projecten, wordt nu in een derde fase de nadruk gelegd op duurzaamheid, milieubewustzijn in de publieksontsluiting, de ecologische optimalisering van de site, en wordt tegelijk het provinciaal streekcentrum als voorbeeld site voor milieubewustzijn verder gerealiseerd.

Echter wil dit project, bijkomend bij het beheer en de werking van de Huysmanhoeve,  specifieke vorming opzetten, nieuwe formats ontwikkelen en de good practises zo breed mogelijk delen. Die inspanningen onderscheiden zich dan ook van de strucurele inspanningen die het Plattelandscentrum  in het kader van de beheersovereenkomst levert op het provinciaal streekcentrum de Huysmanhoeve. De nadruk komt daardoor voor een groot stuk op de communicatie te liggen die vooral vanuit het thema milieubewustzijn zal uitgewerkt en aangeboden worden.

Doelstellingen

 

 • Ontwikkelen van een vormingsaanbod ifv bewustmaking belang korte keten en milieubewustzijn
 • Creëeren van een innovatief marktconcept korte keten
 • Ontwikkelen van demopilots en ondersteunende communicatie rond duurzaam omgevingsbeheer en milieubewustzijn.
 • Inspiratie geven aan platteland en landbouw. Tonen hoe op een geïntegreeeerde wijze vorm kan gegeven worden aan het aspect milieubewust op het platteland
 • Uitwerken deelaspecten op de hoeve als voorbeeld van ecologisch omgevingsbeheer - bestpractises (knuffelweide, vierkantemetertuintjes, kleinfruitaanplantingen, streekeigen bessenhoekje, …
 • Haalbaarheidsplan opmaken om bijkomende mogelijkheden op en rond de hoeve te benutten ifv de promotie van milieubewustzijn
 • Uitwerken en aanbieden van publieksmomenten mbt duurzaam omgevingsbeheer en milieubewustzijn
 • Deskundigheidsontwikkeling mbt milieubewustzijn bij eigen vrijwilligers en derden
 • Uitwerking en promotie van milieubewustzijn binnen de plattelands- en landbouweducatie op de Huysmanhoeve
 • Effectieve creatie van uitvalsbasis voor regionaal ecologisch en milieubewust plattelandstoerisme in het Meetjesland 
 • Desimineren kennis en ervaring van het Plattelandscentrum met betrekking tot het herbestemmen van een oude hoeve, en dit op een gemeenschapsgerichte manier.

Uitvoering

Plattelandscentrum Meetjesland vzw

Contactpersoon

Luc Feusels
Leemweg 24
9980 Sint-Laureins
09 379 78 37

Locatie