Renovatie De Sceure

Categorieën

Thema

Leefbaarheid

Jaar

2011

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Westhoek

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

400.000 euro

Promotor

Gemeentebestuur Vleteren

Duurtijd

September 2011 – juni 2012

Situering

Het gebouw De Sceure is op vele vlakken aan renovatie toe. Daarnaast verloor De Sceure de laatste jaren circa 25% van haar overnachtingen op jaarbasis. Dit onder meer omdat de scholen hun uitgavenbudget dienen in te krimpen, volwassenen niet langer tevreden zijn over de accommodatie/privacy,… Na jaren van winst en breakeven, bevindt De Sceure zich nu in een situatie met circa 20 000 euro verlies per jaar.

Het gemeentebestuur bepaalde de voorbije jaren welke richting men wil inslaan met de Sceure en hoe men dit onder meer bouwtechnisch kan aanpakken. Het baseerde zich hiervoor onder meet op de herbestemmingstudie van het globaal gemeentelijk patrimonium, uitgevoerd door Buro II in 2008. De Sceure werd in eerste instantie niet mee opgenomen in dit verhaal. Bedenkingen uit die studie voor wat het patrimonium van Oostvleteren betreft, waren de volgende:

  • Hoog aantal onbenutte ruimten
  • Hoge onderhouds- en gebruikskosten
  • Spreiding functies, weinig potentiële synergie tussen de activiteiten

 

Met, eraan gekoppeld, volgende uitgangspunten voor herstructureringsscenario’s:

  • Polariseren functies en dynamieken
  • Optimaliseren gebouwen
  • Herbestemmen overtollige gebouwen met nieuwe troef voor het dorp
  • Maximaal behoud en publiek gebruik van beeldbepalende gebouwen. 

Voor het behoud van de bestaande jeugdverblijfsfunctie zijn heel zware investeringen nodig. Daarenboven is het jeugdverblijf moeilijk te combineren met andere maatschappelijk belangrijke functies (sport, feest, vergaderen) en heeft het financieel nauwelijks een toegevoegde waarde. Door zijn schaal en locatie heeft de Sceure de potentie om op gemeentelijk schaalniveau te functioneren. Vandaar de optie om de bestaande identiteit als sport en ontspanningspool op gemeentelijk niveau verder uit te bouwen en de site te versterken met andere functies uit de recreatieve sfeer zoals de bibliotheek, het archief en het toeristisch onthaal. 

Dit alles samen leidde tot volgend toekomstconcept: De Sceure als multifunctionele zaal die alle gemeenschapsfuncties van het dorp Oostvleteren gezamenlijk huisvest en die ook nog steeds dienst doet als centraal ontmoetingscentrum (grote zaal) voor de 3 deelgemeenten.

De muziekschool en fanfare, de plaatselijke jeugdbeweging en de bibliotheek krijgen onderdak in de Sceure. Ook een toeristisch infopunt wordt er ingericht. Dus een mix van ontspanning, sport, toerisme en cultuur voor jong en minder jong in een gemeentelijk recreatief ontmoetingscentrum.

Daarnaast zijn er nog 2 andere locaties in Oostvleteren (de oude meisjesschool en de oude jongensschool in de Kasteelstraat) die een aantal gemeenschapsfuncties vervullen. Door optimaal gebruik te maken van de capaciteit die de Sceure biedt, komen de twee andere locaties vrij voor verkoop.

Doelstellingen

Volgende doelstelling kan worden onderscheiden:

  • Het bestuur wil de leefbaarheid van het dorp verhogen door de sociale cohesie te versterken via het aanbieden van een aantrekkelijke ontmoetingsruimte waar alle dorpsactiviteiten gecentraliseerd zijn

Uitvoering

Gemeentebestuur Vleteren

Contactpersoon

Nele Vanderhaeghe
Kasteelstraat 39
8640 (Oost-)Vleteren
057/40 00 99