Sociaal makelaars verbinden

Categorieën

Jaar

2018

Provincie

Oost-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

97 164,00 euro

Promotor

PLATTELANDSCENTRUM MEETJESLAND

Duurtijd

01/01/2018 - 30/06/2020

Maatregel

 • LEADER
 • Leefbare dorpen

Plaatselijke Groep

PG Meetjesland

Situering

Het project ‘Sociaal makelaars verbinden” wil een methodiek ontwikkelen om tijdelijk en blijvende engagementen te creëren die inwoners aansporen om zelf actie te ondernemen in hun dorp en op die manier vorm te geven aan samen-redzaamheid. Concreet wordt een methodiek uitgebouwd waarbij sociaal makelaars, betrokken vrijwilligers, gevormd worden om ideeën te ‘matchen’ vertrekkend van de noden en mogelijkheden van dorpsbewoners uit 3 dorpen uit 3 gemeenten van het Meetjesland. Er worden telkens haalbare kleine microprojecten opgezet.

De sociaal makelaars (min. 5 per dorp) functioneren binnen een lichte, ondersteunde, structuur op dorpsniveau en op regioniveau, zodat zij samen kunnen vorm geven aan trajecten, uitwisseling van ideeën en bemoediging bij elkaar vinden.

Er wordt een draaiboek en een beschrijvende brochure aangemaakt die er voor moet zorgen dat de methodiek, in samenwerking met de gemeenten en de stakeholders tijdens en na het project op een duurzame wijze kan verankerd worden. Een projectstuurgroep zal het geheel monitoren.

Doelstellingen

Met dit project wil het Plattelandscentrum een methodiek ontwikkelen waarbij verbindingen kunnen gelegd worden tussen inwoners op dorpsniveau, met als doel:

 • Leefbaarheid en dynamiek van dorpen versterken
 • Zelfredzaamheid van dorpsbewoners verhogen door te werken aan ‘samen-redzaamheid’
 • Haalbare verbindingen tussen mensen creëren om elkaar ‘dichtbij’/op lokaal niveau te helpen
 • Ontwikkeling van een methodiek die kan inspelen op diverse typologieën van dorpen binnen de huidige tendensen in het dorpenbeleid. 
 • zoeken en implementeren van aanvullende initiatieven in aanvulling op het bestaande zorg- en welzijnsaanbod.

En dit door (strategische doelstellingen):

 • In drie geselecteerde dorpen wordt samen met dorpsbewoners doormiddel van co-creatie gewerkt aan wat voor de bewoners belangrijk is naar zelfredzaamheid (via detectie van behoeften, noden en kansen). Vooral de zwakste doelgroepen zullen hierbij benaderd worden. De resultaten of gedetecteerde noden krijgen tijdens en bij afloop van het project een vertaling naar het lokale beleid.
 • Het ontwikkelen en uittesten van een methode die de sociaal makelaars kunnen hanteren om vraag en aanbod te detecteren en verbinden met elkaar, het beleid en de bestaande zorgnetwerken. En dit door het ontwikkelen van microprojecten en trajectplannen. 
 • De rekrutering, vorming en operationaliseren van vrijwillige “matchers” ofwel sociaal makelaars op lokaal niveau, die de vraag en het aanbod in het betreffende dorp kunnen inventariseren en verbinden, die de verbinding kunnen maken naar het (dorps)beleid en die kunnen doorverwijzen naar professionele zorg indien dat nodig is. 
 • Het opzetten van een lokaal zelfsturend platform van sociaal makelaars en een regionaal netwerk van sociaal makelaars. Samen met hen wordt deze minimale structuur uitgezet, op dorpsniveau en op projectniveau.
 • Rapportering en regelmatige evaluatie van de toegepaste methode(s) zodat deze nadien breder kan toegepast worden. Waarbij het zeker niet de bedoeling is om een algemene, theoretische methodiek te ontwikkelen, maar juist een methodiek die toegepast is op de typologie van de dorpen met telkens diverse aanpakken. 
 • In de laatste fase van het project wordt samen met het platform van de sociaal makelaars, de diverse stakeholders en het middenveld, aanbevelingen geformuleerd naar het lokale beleid. En dit op basis van de geïnventariseerde behoeften, de noden en kansen binnen de dorpen. 
 • De verankering van de methodiek en het zelfsturend platform van sociaal makelaars in de betreffende dorpen door tijdens het project op zoek te gaan naar een maximale verbinding met reeds bestaande structuren (stakeholders, dorpshuizen, dorpsraden,..) en initiatieven die binnen andere projecten ontwikkeld worden (vb. dorpsparlement,..) Als er in het dorp geen dergelijke initiatieven zijn wordt er gezocht naar een passende structuur (en ondersteunende middelen) waarbij de sociaal makelaars als een ‘zelfsturend team’ binnen het dorp kunnen blijven werken, ook na afloop van het project.
 • Kennisdeling van de resultaten en methodiek.

Uitvoering

PLATTELANDSCENTRUM MEETJESLAND

Contactpersoon

Annelies Supré
Leemweg(STL) 24
9980 Sint-Laureins
09 379 78 37