Sterker vrijwilligen in Hoegaarden

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

Vlaams-Brabant

Projectgegevens

Projectkost

25 000,00 euro

Promotor

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Hoegaarden

Duurtijd

01/02/2017 - 31/12/2018

Maatregel

 • LEADER
 • Armoede en kwetsbaarheid

Plaatselijke Groep

PG Hageland+

Situering

De gemeente en het OCMW van Hoegaarden werken vaak met vrijwilligers. De inzet van die mensen is onmisbaar. Vrijwilligers zorgen voor zuurstof in de samenleving, zij zijn de beste remedie tegen eenzaamheid, egoïsme en verzuring. Vrijwilligers hebben een zinvolle vrijetijdsbesteding. Ze beslissen zelf hoeveel tijd ze kunnen en willen besteden en welke taken ze wensen op te nemen. De vrijwillige inzet betekent niet alleen een ondersteuning en ontlasting van het eigen personeel. Ze verrijken onze verenigingen en organisaties. Met dit project hebben we aandacht voor kwetsbare vrijwilligers. Het vrijwilligerswerk wordt een doel op zich omdat vrijwilligers door hun inzet opnieuw een zinvolle tijdsbesteding vinden en kansen krijgen om zich verder te ontplooien. Via interne en externe begeleiding zorgen we niet alleen voor kwaliteit, maar ook voor continuïteit binnen het project.

Doelstellingen

Algemene en strategische doelstellingen van sterker vrijwilligen:

 1. Vrijwilligerswerk als meerwaarde voor de samenleving
  In een solidaire samenleving zetten mensen zich onbaatzuchtig in voor anderen. Enerzijds is vrijwilligerswerk remedie tegen individualisering en verzuring. Anderzijds zijn vrijwilligers actieve burgers die kunnen ingezet worden binnen maatschappelijke dienstverlening en zorg. Vrijwilligerswerk biedt niet alleen een kwantitatieve meerwaarde, maar houdt ook een kwalitatieve verbetering van de dienstverlening in. Drempelverlaging en verbetering van de toegankelijkheid zijn mogelijke resultaten van de inschakeling van vrijwilligers.
 2. Vrijwilligerswerk als een verrijkende ervaring voor de vrijwilliger
  De belangrijke meerwaarde van vrijwilligerswerk ligt in de combinatie van solidariteit en zelfontplooiing. Het vrijwilligerswerk binnen dit project wil vrijwilligers de kans geven verrijkende ervaringen op te doen. Binnen het vrijwilligerswerk krijgt met vaak vormingen aangeboden, maar ook door het werk dat men doet, ontwikkelen persoonlijke competenties. Vrijwilligerswerk activeert het zelfvertrouwen Vrijwilligers zetten zich actief in en nemen hun verantwoordelijkheid ten aanzien van zichzelf en hun directe sociale omgeving op. Ze doorbreken hun isolement, breiden hun sociaal netwerk uit en oefenen sociale vaardigheden.
 3. Vrijwilligers als versterking van de organisatie(s)
  Door (nieuwe) vrijwilligers binnen te brengen in een organisatie ontstaan dynamieken die de organisatie sterker maken. Een frisse kijk 'van buitenaf' laat toe om zaken te signaleren die niet (meer) gezien worden. Verder verschillen vrijwilligers vaak ook van de beroepskrachten qua achtergrond (opleiding, cultuur, leeftijd, ervaring). Dat maakt dat men met nieuwe ideeën of invalshoeken wordt geconfronteerd en dat geeft uitzicht op soms andere, creatieve, vernieuwende initiatieven en probleemoplossingen. 
 4. Continuïteit en kwaliteit voor een duurzame project- en vrijwilligerswerking binnen OCMW en gemeente Hoegaarden. Essentieel hierbij is een specifieke beroepskracht (deskundige) binnen de organisatie.

Concrete doelstellingen en meetbare resultaten:

 1. Minimaal 10 kwetsbare mensen uit Hoegaarden worden door middel van professionele agogische ondersteuning toe geleid tot vrijwilligerswerk.
 2. Minimaal 10 % van de Hoegaardse zorgverenigingen en –organisaties zijn bereid om kwetsbare vrijwilligers in te schakelen en/of op te nemen in hun werking.
 3. Het regionaal lerend netwerk wordt een klankbord voor deskundige vrijwilligerswerking binnen het Hageland.

Uitvoering

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Hoegaarden

Contactpersoon

An Van Ende
Gemeenteplein 1
3320 Hoegaarden
016 80 87 83

Locatie