(t)huis op het platteland: de boer op met preventieve tools

Categorieën

Jaar

2018

Provincie

West-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

122 865,19 euro

Promotor

CAW Centraal-West-Vlaanderen

Duurtijd

01/01/2018 - 31/12/2019

Maatregel

  • LEADER
  • Leefbare dorpen

Plaatselijke Groep

PG Midden-West-Vlaanderen

Situering

Met dit project willen we werk maken van preventie van dak- & thuisloosheid binnen de plattelandsgemeenten uit regio Midden West-Vlaanderen. Deze problematiek is hier immers minder zichtbaar, maar daarom niet minder sterk aanwezig. We willen concreet 2 sporen bewandelen:

  1. Enerzijds willen we ons richten tot school- & instellingsverlaters en andere kwetsbare personen opdat zij de nodige bagage opdoen om zich goed te kunnen handhaven op de woningmarkt. Dit op een interactieve en integrale manier, met methodieken die aansluiting vinden bij hun leefwereld. 
  2. In tweede instantie willen we inzetten op het pro-actief benaderen van kwetsbare huurders op het platteland opdat uithuiszetting zoveel als mogelijk kan voorkomen worden. Dit via samenwerking met intermediairs die hulp- of dienstverlening bieden aan huis in het kader van vroegdetectie, via het ondersteunen van woon- & welzijnsorganisaties in het maximaal effectueren van sociale rechten bij hun cliënten en via het optimaliseren van dialoog en samenwerking tussen alle relevante actoren in het kader van preventie van uithuiszetting (SVK’s & SHM’s, woondiensten, private verhuurders, vrederechters, deurwaarders, OCMW, CAW, ...).

Dit preventief luik kadert binnen een ruimere regiostrategie rond dak- & thuisloosheid die door diverse woon- & welzijnspartners uit regio Midden West-Vlaanderen wordt onderschreven.

Doelstellingen

  1. Preventief pakket rond zelfstandig wonen gericht naar school- & instellingsverlaters
  2. Preventie van uithuiszetting
    Het ultieme doel is de woonzekerheid garanderen en uithuiszetting voorkomen. Uithuiszetting is immers niet alleen een grote maatschappelijke kost en een schending van het grondrecht op wonen, het is ook en vooral een groot persoonlijk drama dat mensen die reeds kwetsbaar zijn, extra treft.

We willen we de aandacht op het thema preventie van uithuiszetting vestigen via het organiseren van een regionaal trefmoment. Dialoog creëren tussen alle betrokken partners staat hierbij centraal: SVK’s, SHM’s, OCMW’s, CAW, woondiensten, vrederechters, immo-kantoren, wijkagenten, deurwaarders, Eandis & Infrax, ... We geloven dat het beter leren kennen van elkaar en elkaars werkcontext de samenwerking alleen maar ten goede kan komen. Naast die focus op netwerking, willen we ook een inhoudelijk sterk programma kunnen voorleggen waar good practices worden voorgesteld.

Biinnen deze doelstelling schuiven we de volgende indicatoren naar voor:

  • Het aantal overlegmomenten met externe betrokkenen alsook verslaggeving hiervan
  • De organisatie van een regionaal trefmoment en het aantal aanwezigen hierop

Uitvoering

CAW Centraal-West-Vlaanderen

Contactpersoon

Eveline Magda Bohez
Krekelstraat 56
8870 Izegem
051 33 78 78

Locatie