Tintelboeren

Categorieën

Jaar

2015

Provincie

Limburg

Projectgegevens

Projectkost

201 739,00 euro

Promotor

Centrale van de Landelijke Gilden vzw (CLG)

Duurtijd

15/12/2015 - 30/06/2018

Maatregel

  • LEADER
  • Landbouw- en natuureducatie

Plaatselijke Groep

PG Kempen-Maasland

Situering

Het project ‘Tintelboeren’ willen inzetten op twee pijlers:

  1. Doelgroepverbreding van landbouweducatie: tot nu toe richt landbouweducatie zich in hoofdzaak tot het lager onderwijs. Het project wil echter een aantal nieuwe én vaak moeilijker te bereiken doelgroepen in het onderwijs meenemen in het verhaal van de hedendaagse landbouw. Enerzijds wenst het project leerkrachten secundair onderwijs (SO) te overtuigen om landbouweducatie in het curriculum op te nemen via het uitwerken van excursies op maat van de 1e graad SO en maximaal aansluitend op de eindtermen van het vak aardrijkskunde. Daarnaast gaat het project kleuterleidsters meenemen in het verhaal van de hedendaagse landbouw via een Tintelfestival op maat van de kleuters. Gedurende de projectperiode worden deze festivals georganiseerd in de deelnemende gemeenten. Tot slot beoogt het project, in overleg met docenten lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs, landbouweducatie aanbod laten komen in de opleiding tot leerkracht kleuter- en lager onderwijs. Dit wil de promotor doen via gastcolleges, de organisatie van excursies naar landbouwbedrijven en het platteland en de mogelijkheid tot stages in het kader van een landbouw educatief aanbod. Tot slot wordt er een ‘startpakket landbouweducatie’ voor elke student voorzien, met de opzet om deze studenten in opleiding te overtuigen van het belang van landbouweducatie in het onderwijs.
  2. Met het aansnijden actuele/andere thema’s wenst het project waar mogelijk landbouw- en natuureducatie samen aanbod brengen. Er wordt o.a. ingezet op de thema’s: zwerfvuil, beheer van houtkanten en gezonde voeding van bij ons.

 

Doelstellingen

  • Het ontwikkelen van didactisch materiaal voor het lager onderwijs rond het thema zwerfvuil waarbij zowel de nefaste gevolgen voor natuur als landbouw aan bod komen. Aansluitend op de acties die gemeentes reeds ondernemen, willen we de scholen een didactisch pakket aanbieden zodat ze in het voortraject en in de nazorg m.b.t. de actie zwerfvuil in de klas aan de slag kunnen. Zo wordt de actie meer dan ‘het verzamelen van vuilnis’, maar koppelen we er meteen ook nog een leermoment aan vast. We voorzien dit materiaal, al dan niet digitaal, voor elke lagere school uit het Leadergebied.
  • We ontwikkelen een festivalconcept om kleuterleid(st)ers, samen met hun kleuters te laten kennis maken met de hedendaagse landbouw. We organiseren dit festival in elke deelnemende gemeente van de Leaderregio. We gaan actief op zoek naar een oplossing voor vervoer van scholen die van verder moeten komen, zodat alle kleuterscholen de kans krijgen om deel te nemen. Alle deelnemende gemeentes krijgen een doekoffer (vertelplaten, poppen, spelen,…) voor in hun uitleendienst, zodat leerkrachten nadien nog met die materialen rond het thema landbouweducatie aan de slag kunnen.

  • We ontwikkelen gastcolleges rond het thema landbouweducatie, excursies naar landbouwbedrijven en het platteland, mogelijkheden om stage te lopen in het kader van een plattelandsexcursie of een meerdaagse plattelandsklas, een startpakket voorzien voor leerkrachten in opleiding zodat ze na afstuderen meteen de tools bij de hand hebben om zelf met het thema aan de slag te gaan. Hierbij streven we naar een partnerschap met zowel PXL als UC Leuven-Limburg.

  • Het ontwikkelen van vijf plattelandsexcursies voor de eerste graad van het secundair onderwijs afgestemd op de eindtermen van het vak Aarderijkskunde. Deze excursies worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met vijf secundaire scholen verspreid over het Leadergebied en het aanbod aan landbouw en platteland uit de omgeving van de betreffende scholen. We hebben niet alleen aandacht voor de landbouw uit die regio, maar ook voor het aanbod aan natuur, toerisme en industrie. Hierbij willen we minimaal 10 landbouwbedrijven en/of landbouwgidsen betrekken. Deze excursies worden opgebouwd samen met en getest door deze vijf scholen, maar worden nadien via de website van Plattelandsklassen aangeboden aan alle scholen secundair uit het Leadergebied en uiteraard ook daarbuiten.

  • Dit kadert allemaal in de meer omvattende doelstelling om kinderen en jongeren terug in contact te brengen met de oorsprong van hun voedsel en land- en tuinbouwproducten in het algemeen en zo de vervreemding ten aanzien van de landbouw en het platteland tegen te gaan.

Uitvoering

Centrale van de Landelijke Gilden vzw (CLG)

Contactpersoon

Karlijn Van Duffel
Diestsevest 40
3000 Leuven
016 28 60 25

Locatie