Uitbouw Huysmanhoeve II

Categorieën

Thema

Toerisme

Jaar

2012

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Eeklo

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

330.339,79 euro

Promotor

Plattelandscentrum Meetjesland vzw

Duurtijd

01/07/2012 - 31/12/2014

Situering

Het Plattelandscentrum Meetjesland vzw heeft sinds haar oprichting in 2002 heel wat expertise opgebouwd met betrekking tot plattelandsbeleving en plattelandsverbreding. Als ‘laboratorium’  werden op die manier heel wat nieuwe projecten gecreëerd. Daarnaast werd ook door de actieve inzet op regionaal vlak, het Meetjesland, een expertise opgebouwd op het gebied van streekidentiteit en regionale samenwerking. Mede om die reden werd het Plattelandscentrum in 2009 aangezocht vanuit het Provinciebestuur om het beheer op te nemen voor het provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve in Eeklo en een werking voor de site uit te bouwen.

De deputatie van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen legde op 24 september 2009 het globaal inhoudelijk concept vast voor de Huysmanhoeve te Eeklo met het oog op een inhoudelijke invulling van de site (zie bijlage).

 

Dit globaal inhoudelijk concept kreeg op 24 januari 2011 een vertaling in een masterplan voor de aanpassingen aan het patrimonium (zie bijlage). De uitvoering van dit masterplan voor de infrastructuur, het patrimonium, is medebepalend voor de verdere uitbouw van de Huysmanhoeve. De timing die door de deputatie werd vastgelegd zal dan ook mee richting gevend zijn voor de uitvoering van de diverse projectonderdelen zoals die in dit project zijn uitgewerkt. Door een goede afstemming en regelmatig overleg tussen het Plattelandscentrum als hoofdpromotor voor dit project en de dienst patrimonium van het provinciebestuur, moet het mogelijk zijn om tot een optimale invulling te komen van de site. De omschreven inspanningen in het betreffende masterplan maken geen deel uit van de acties waarvoor in dit project cofinanciering gevraagd wordt.  

 

Tevens werden in dit masterplan de inhoudelijke krijtlijnen vastgelegd voor de verdere uitbouw van de Huysmanhoeve als provinciaal streekcentrum (onder andere de inhoudelijk thema’s die zullen uitgewerkt worden, de verschillende functies die geïntegreerd op elkaar dienen aan te sluiten, …). Binnen deze contouren moeten de opgesomde acties van dit project gezien worden. Waar in het nog lopende project over de uitbouw van de Huysmanhoeve geanticipeerd werd op het wenselijke programma voor de Huysamnehoeve, werden met het vastleggen van dit masterplan, op basis van de ondertussen bijkomende verworven inzichten,  uitdrukkelijker keuzes gemaakt. Voor de acties die onderdeel uitmaken van dit project, en die een verdere uitdieping geven aan het nu lopende project, wordt door middel van de indiening van dit project wel cofinanciering gevraagd.

Naar aanleiding van het nog lopende PDPO-project werd op 12 oktober 2011 door de provincieraad een beheersovereenkomst vastgelegd tussen het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen en het Plattelandscentrum Meetjesland (zie bijlage). In deze beheersovereenkomst worden de beheerstaken opgesomd die het Plattelandscentrum op de Huysmanhoeve moet waarmaken. Dit zijn onder andere: binnen- en buitenonderhoud, opvolging van de patrimoniale werken, opvolging van de beheersformule, het uitvoeren van het gebruikersreglement en het opvolgen van de daarbij vastgelede verhuur van de infrastructuur, … . De omschreven beheerstaken die opgesomd zijn in deze beheersovereenkomst maken geen deel uit van de acties waarvoor in dit project cofinanciering gevraagd wordt. Deze beheersovereenkomst werd formeel bekrachtigd op 19 november 2011, en treed in werking op 1 januari 2012 en is van onbepaalde duur.

Doelstellingen

Momenteel loopt het PDPO-project "uitbouw Huysmanhoeve". Met dit project zijn al heel wat zaken gerealiseerd die er voor zorgen dat er al een succesvolle werking op de hoeve op gang is getrokken. Getuige hiervan de bezoekersaantallen, de uitgevoerde werken en de geplande initiatieven. Doch om deze dynamiek een doorstart te geven is het wenselijk om direct aansluitend op de acties uit het lopende PDPO-project, bijkomende initiatieven te nemen. In overleg met verschillende diensten van het provinciebestuur werden de diverse acties die in dit project zijn opgenomen besproken. Zij zijn een logische aanvulling op de verdere uitbouw van het provinciaal streekcentrum.

De bedoeling van dit project is naast de verdere uitbouw ook de optimalisering te realiseren van zowel de omgeving, de werking, de communicatie als de inbedding in de toeristische profilering van zowel de regio als de provincie. Daarnaast richt een onderdeel van dit project zich ook uitdrukkelijk naar het opzetten van een open depot werking.

Het resultaat van dit project, voortbouwend op de resultaten van het eerste/lopende project, moet de garantie geven om een duurzaam aanbod en een duurzame ontsluiting te realiseren van de site. Maximaal wordt aan de ondernomen acties een 'plattelandstoets' gegeven. Dit wordt gerealiseerd vanuit zowel de multidisciplinaire aanpak, het netwerk dat verder wordt uitgebouwd en de geïntegreerde inhoudelijke invulling van de werking. 

Uitvoering

Plattelandscentrum Meetjesland vzw ism Provinciebestuur Oost-Vlaanderen

Contactpersoon

Luc Feusels
Leemweg 24
9980 Sint-Laureins
09/379 78 37