Van landbouw tot waterbouw - een gebiedsgericht verhaal

Categorieën

Jaar

2018

Provincie

Limburg

Projectgegevens

Projectkost

191 586,73 euro

Promotor

Agrobeheercentrum Ecokwadraat

Duurtijd

01/11/2018 - 30/06/2021

Maatregel

  • LEADER
  • Bodem- en waterbeheer

Plaatselijke Groep

PG Kempen-Maasland

Situering

Gebruik makende van de kennis uit voorgaande projecten rond waterbeheer wordt in dit project ingezet op een gebiedsgerichte benadering rond waterbeheermaatregelen binnen een aantal specifieke zones. Binnen deze zones wordt zoveel mogelijk op landschappelijk niveau samengewerkt met meerdere landbouwers via een breed gamma aan maatregelen. Naast het concreet ondersteunen van landbouwers omtrent de inzet van de meest geschikte maatregel voor hun terrein, alsook het opmaken van een handleiding hiertoe, wordt ook een afwegingskader voor het beleid beoogd: welke maatregelen zijn zinvol in welke gebieden onder welke voorwaarden en welk stimuleringskader kan hiertoe best worden geïnitieerd? Aansluitend worden percelen die binnen de vorige projecten werden ingericht verder opgevolgd teneinde de kennisbasis uit te breiden naar de effecten van peilgestuurde drainage ten aanzien van parameters zoals waterkwaliteit en beschikbaarheid van nutriënten.

Doelstellingen

Als grotere doelstelling wordt een zo efficiënt mogelijke waterconservering in het gehele gebied van PG Kempen & Maasland beoogd. Dit project kan hiertoe bijdragen. Op projectniveau worden volgende doelstellingen opgelijst:

  • 4 focusgebieden met een voorbeeldfunctie waar gebiedsgericht wordt ingezet op waterbeheer via diverse maatregelen
  • De opmaak van een efficiënte handleiding rond waterbeheer op maat van de landbouwer, met oog voor de ‘best practice methode’ 
  • Concrete aanbevelingen aan het beleid omtrent de optimalisatie van het instrumentele stimuleringspakket rond waterbeheermaatregelen
  • Een verdere kennisopbouw van PGD-effecten, met uitbreiding naar de impact op waterkwaliteit en aanwezige nutriënten in het water 
  • Een zo breed mogelijke kennisoverdracht in het hele Kempen & Maasland LEADER-gebied omtrent waterconservering in de brede zin. Dit gebeurt door het organiseren van infomomenten i.s.m. de betrokken partners en via het uitsturen van artikels in de relevante pers

Uitvoering

Agrobeheercentrum Ecokwadraat

Contactpersoon

Steve Karl Meuris
Diestsevest 40
3000 Leuven
016 28 64 55

Locatie