Waterconservering: agrarisch stuwpeilbeheer in Wuustwezel, Brecht, Kalmthout en Essen.

Categorieën

Thema

Plattelandsonwikkeling

Jaar

2011

Provincie

Antwerpen

Locatie

Wuustwezel, Brecht, Kalmthout en Essen.

Assen

As 4

Projectgegevens

Promotor

Regionaal Landschap de Voorkempen vzw

Duurtijd

1 januari 2012 – 31 december 2013

Situering

In het kader van een interreg- project in de jaren ’90 werden op het grondgebied van Wuustwezel een 60-tal stuwtjes geplaatst in waterlopen en perceelsgrachten van landbouwbedrijven. Hiermee konden de landbouwers zelf het waterpeil beheren. Door een gebrek aan opvolging geraakten de stuwtjes in onbruik. Enkele jaren geleden blies de gemeente Wuustwezel samen met VLM en Boerenbond het project nieuw leven in. De landbouwers werden opnieuw gecontacteerd en een aantal van de deelnemende landbouwers werd bereid gevonden om via Agro|Aanneming de defecte stuwen te herstellen.In totaal doen er 15 landbouwers mee die samen 22 stuwen in perceelsgrachten beheren. Het agrarisch peilbeheer is er op gericht om:

 • Dmv de stuwen water op te houden in de grachten ifv teelt
 • Te zorgen voor een vertraagde afvoer van neerslagwater
 • waardoor meer infiltratie van water in de bodem mogelijk is en de grondwatertafel kan aangevuld worden
 • landbouwers te betrekken bij concreet waterbeheer volgens de principes van het integraal waterbeheer.

Door de oprichting van een agrobeheergroep waterconservering Wuustwezel (ABG WCWW), begeleiding door VLM, Boerenbond en de gemeente Wuuswezel werd een duurzaam proefproject opgestart dat van alle partners en betrokken landbouwers een positieve evaluatie kreeg. Via PDPO-as 2 is er een investeringsbudget (100 000 EUR) om het waterconserveringsproject van Wuustwezel uit te breiden naar de gemeenten Brecht, Essen en Kalmthout. Dit project voorziet in de plaatsing van een 40-tal nieuwe stuwtjes en een aantal peilbuizen. Ook blijft de mogelijkheid bestaan om reeds bestaande stuwtjes uit het interreg-project te herstellen. Het Leaderproject heeft als doelstelling de landbouwers te informeren en bereid te vinden om in dit project te stappen. Samen met de landbouwers willen we op zoek gaan naar geschikte locaties om de stuwen te plaatsen. Door de landbouwers actief te betrekken (locaties, plaatsen stuwen, beheren stuwen) en hen de nodige ondersteuning te bieden tijdens en na afloop van het Leaderproject, kan het idee van waterconservering op grotere schaal ingang vinden bij de landbouwers. De Leadersteun is noodzakelijk om de opstart van deze volgende fase van waterconservering op een duurzame manier mogelijk te maken:

 • positieve ervaringen van proefproject Wuustwezel verspreiden
 • landbouwers informeren en activeren
 • landbouwers ondersteunen bij plaatsen en beheer stuwen
 • oprichting en/of uitbreiding van agrobeheergroep(en) (ABG WCWW en/of ABG Brechtse Heide)
 • aanspreekpunten oprichten bij gemeenten (technisch en administratief), afspraken rond beheervergoeding voor landbouwers, projectopvolging, kleine herstellingen
 • persmoment, communicatie media
 • opvolging peilbuizen om effect op grondwatertafel te meten gebeurt door PIH en kan nuttige info verschaffen over toekomstig beheer

Doelstellingen

Via dit leaderproject willen we het idee van waterconservering op grotere schaal ingang doen vinden bij landbouwers en landbouwers effectief betrekken bij het implementeren van het integraal waterbeleid. Landbouwers binnen het projectgebied worden geïnformeerd over het bestaande waterconserveringsproject van Wuustwezel en gesensibiliseerd om mee in te stappen in een tweede fase van het waterconserveringsproject. Het project beoogt het op peil houden van de grondwatertafel tijdens de verschillende werkzaamheden van de landbouwer door het plaatsen en beheren van stuwen in grachten. Het effect op één perceel is meestal beperkt, maar als meer landbouwers stuwen beheren kan de grondwatertafel effectief beïnvloed worden. Het werken met ,stuwen in de perceelsgrachten zorgt tevens voor een vertraagde afvoer van neerslagwater. Het beter en langer kunnen vasthouden van water is zowel ten voordele van de landbouwpercelen in perioden van droogte als ten voordele van benedenstroomse gebieden. Daarnaast wordt er – zij het erg lokaal en beperkt - ook een rechtstreeks voordeel voor de teelt beoogd. Door
water aanwezig te houden in de perceelsgrachten wordt immers verdroging van de teelt tegengegaan.

Contactpersoon

Leen Gielis
Kasteeldreef 55
2980 Zoersel (Halle)
03 312 87 13