Winkelplek: ontmoeten, winkelen, leren en werken op 1 plaats

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

Antwerpen

Projectgegevens

Projectkost

29 500,00 euro

Promotor

OCMW Zoersel

Duurtijd

01/01/2016 - 30/06/2018

Maatregel

  • LEADER
  • Armoede en kwetsbaarheid

Plaatselijke Groep

PG MarkAante Kempen+

Situering

Het project Winkelplek kent meerdere doelstellingen.  Ten eerste: het toegankelijk maken van gezonde basisproducten voor mensen die in armoede leven.  Ten tweede is het winkelgebeuren een opstap naar het doorbreken van sociaal isolement.  De  soepbar nodigt uit om contacten te leggen en deel te nemen aan versterkende groepsactiviteiten.  Kwetsbare vrijwilligers baten, als arbeidszorgproject, alles uit zodat het Winkelplek een leer - en werkplaats vormt voor mensen met een zorgnood.  Het project krijgt ook een heus arbeidszorg - en vrijwilligerssteunpunt waar vraag en aanbod samenkomen.  De plaatselijke landbouw participeert door het leveren en het promoten van streekeigen groenten en fruit.

Doelstellingen

Het te verwachten resultaat laat zich het best omschrijven vanuit de verschillende doelstellingen die het project beoogt.   De gebruikers van de winkel krijgen een grotere toegang tot basisproducten wat hun inkomenssituatie verbetert.  Tegelijk krijgen zij, evenals de vrijwilligers met een zorgnood, kansen om onder begeleiding mee  te werken aan een maatschappelijk zinvol initiatief,  ontplooien ze vaardigheden, een gevoel van  eigenwaarde en verwerven ze kennis die ze in het dagelijks leven kunnen inzetten.  Door de nadruk op de ontmoeting met anderen die  in een gelijkaardige situatie leven met professionele begeleiders en reguliere vrijwilligers in het project breidt het sociale netwerk uit.  Voor sommigen kan het meewerken in de winkel een opstap zijn naar een beroepsopleiding, sociale tewerkstelling of een ander traject dat arbeidsdeelname beoogt.  Verder kent het project een duidelijke gemeenschapsvormende dynamiek. Daar waar ingespeeld wordt op vrijwillige inzet en het betrekken van de dorpsgemeenschap op het initiatief via de soepbar en het steunpunt vrijwilligers.  Tot slot onderscheiden we in de projectdoelen een dimensie van duurzaamheid in de zin van inrichting via hergebruik van materiaal en sociale economie, de vormingen rond streekeigen en seizoensgebonden producten, het promoten van het gebruik van gezonde en afwisselende voeding, via de korte keten geproduceerd en geleverd, en het tegengaan van voedselverspilling.  Een en ander wordt in wat volgt omgezet in projectacties.

Een eerste doelstelling van het winkelonderdeel is voor de hand liggend: mensen in armoede hebben betere toegang tot basisproducten wat indirect leidt tot een inkomensverbetering.  Dit willen we nagaan aan de hand van het aantal cliënten die aankopen doen en het volume aan producten dat we op die manier afzetten.  De winkel bevat tevens een kanaal voor de verspreiding van gratis levensmiddelen aan mensen die in armoede leven, ook hier is het aantal goederen dat wordt verdeeld en het aantal mensen die ervan gebruik maken een belangrijke indicator.  Alzo onderscheiden we als projectactie 1: In 2016 zijn er 20 huishoudens die wekelijks winkelen in Winkelplek en in 2017 breidt dit uit naar 40 huishoudens.  Een tweede oogmerk bestaat erin dat mensen die in armoede leven en mensen met een zorgnood  hun sociaal netwerk uitbreiden via de deelname aan de verschillende onderdelen van Winkelplek.   Projectactie 2 luidt daarom als volgt: 10 verschillende gezinnen uit de doelgroep nemen deel aan de vormingsactiviteiten in 2016; in 2017 neemt dit toe tot 20.  Projectactie 3 sluit hierop aan: de soepbar telt vanaf 2017 wekelijks minstens 25 bezoekers.  Om dit alles te meten denken we aanvullend op de registratie van het aantal deelnemers en klanten ook aan: het bevragen van deelnemers, de bespreking van casuïstiek gebruikers met betrokken hulpverleners  en doorverwijzers, de evaluatie door deelnemers en doorverwijzers van het vormingsaanbod en het aantal deelnemers die na verloop van tijd een traject rond arbeidsparticipatie starten. Projectactie 4 stelt het initiatief tot taak om vanaf 2017 minstens 2 algemeen toegankelijke workshops te organiseren rond gezond en betaalbaar koken met streekeigen en seizoensgeboden producten geleverd door lokale landbouwbedrijven  en minstens 1 vorming voor mensen uit de doelgroep die vaardigheden bijbrengt als voordelig winkelen, menu – en aankoopplanning, zelf tuinieren en zo meer.  Met het steunpunt vrijwilligers stimuleren we als derde doelstelling dat mensen belangeloos engagement opnemen in de lokale samenleving en zorg dragen voor elkaar.  Vrijwilligers met een zorgnood kunnen hier via arbeidszorg een maatschappelijke meerwaarde betekenen en zo zowel hun gevoel van eigenwaarde als hun sociaal netwerk versterken. Instellingen en verenigingen krijgen via het steunpunt ondersteuning om een effectief vrijwilligersbeleid te ontwikkelen.  Projectactie 5 focust hierop door te stellen dat het steunpunt vanaf 2017 jaarlijks 15 vacatures en kandidaten screent en vervolgens met elkaar in verbinding brengt.  In projectactie 6 ondersteunt het steunpunt vanaf 2016 jaarlijks 2 zorginstellingen in hun vrijwilligersbeleid.  Vierde en laatste doelstelling van het projectplan Winkelplek bestaat in het promoten van de consumptie van landbouwproducten verbouwd in Zoersel, het sensibiliseren omtrent verspilling van voedsel, korte keten producten en de maatschappelijke en ecologische waarde van lokaal geproduceerd voedsel.  Daarom spitst projectactie 7 zich toe op het organiseren van jaarlijks 1 campagne met de lokale landbouwers en de Landelijke Gilden rond het gebruik en de waarde van eerlijke, seizoensgebonden en streekeigen producten.  Projectactie 8 stipuleert dat minstens 30% van de groenten en fruit aangeboden in de winkel rechtstreeks worden afgenomen rechtstreeks bij de lokale landbouwers.

 

Uitvoering

OCMW Zoersel

Contactpersoon

Kristof Janssens
Handelslei 167
2980 Zoersel
03 298 00 00

Locatie