Zin voor innovatie: start met nieuwe teelten

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

Oost-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

62 481,85 euro

Promotor

Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen

Duurtijd

01/01/2017 - 30/06/2019

Maatregel

  • LEADER
  • Landbouw- en natuureducatie

Plaatselijke Groep

PG Vlaamse Ardennen

Situering

In deze moeilijke tijd voor landbouwers wordt duidelijk dat ook zij mee moeten met hun tijd en vernieuwing of innovatie hierbij cruciaal is. Veel telers zijn op zoek naar nieuwe teelten zoals bvb. Japanse andoorn, yacon, bataat, … die potentieel bieden in de regio. Ondanks de grote interesse in nieuwe teelten, ontbreekt vaak de kennis om er mee aan de slag te gaan. Met verenigde krachten, ervaring en kennis door het oprichten van een Lerend Netwerk in de regio Vlaamse Ardennen zal de introductie en optimalisatie van een nieuwe teelt heel wat efficiënter lopen. Ook de optimalisatie van de nieuwe producten naar smaak, verpakking en bewaring wordt meegenomen in het project naast markt- en ketenontwikkeling.

Doelstellingen

De voornaamste doelstelling van het project is om via de oprichting en coördinatie van een Lerend Netwerk waarin verschillende overlegplatformen voorzien zijn (opbouw van teeltkennis, stem van de consument, wensen van de afzet, ketenontwikkeling), kennis op te bouwen en uit te wisselen over enkele duurzame, innovatieve teelten en hun vermarkting in de Vlaamse Ardennen. Ondanks dat er veel ondernemende telers aanwezig zijn in het gebied die interesse tonen in innovatie en nieuwe teelten, ontbreekt vaak de kennis om er mee aan de slag te gaan. Telers komen tijd en middelen tekort om alles zelf uit te zoeken. Bovendien houdt het voor hen een vrij groot risico in om nieuwe gewassen uit te proberen als de teelt nog niet op punt staat en marktkansen nog onzeker zijn. Het is dan ook belangrijk dat dergelijk onderzoek getrokken wordt door een onderzoeksinstelling om telers hierin te begeleiden. Met verenigde krachten, ervaring en kennis zal de introductie en optimalisatie van een nieuwe teelt een pak efficiënter lopen. De hoofddoelgroep van dit project zijn dan ook de landbouwers. Als nevendoelgroepen worden de consumenten en spelers van de korte en lange keten bevraagd. Het is belangrijk ook deze doelgroepen te betrekken in functie van het welslagen van het project.

Selecteren van potentieel beloftevolle teelten

Doel: Het selecteren van beloftevolle teelten met een ecologische en economische meerwaarde.

Kruisbestuiving via oprichting van een lerend netwerk

Overlegplatform 'opbouw van teeltkennis'

Doel: Kennis opbouwen en uitwisselen over deze innovatieve teelten aan de hand van teelttechnisch onderzoek, werkgroepvergaderingen en voorlichtingsmomenten

Overlegplatform 'stem van de consument'

Doel: De mening van de consument bevragen om deze mee het onderzoek en de vermarkting te laten sturen.

Overlegplatform 'wensen van de afzet'

Doel: De wensen van de afzet nagaan om vraag gestuurd te werk te gaan in het project.

Overlegplatform 'ketenontwikkeling'

Doel: Alle opgebouwde kennis binnen de andere 3 overlegplatformen samen brengen om de keten voor deze innovatieve teelten verder te ontwikkelen door middel van netwerkmomenten en een slotevenement.

Uitvoering

Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen

Contactpersoon

Saskia Buysens
Karreweg 6
9770 Kruishoutem
09 381 86 81

Locatie