Zorgwebmeetjesland.be

Categorieën

Thema

Communicatie & Public Relations

Jaar

2013

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Eeklo

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

23 905,00 euro

Promotor

Regionaal Welzijnsoverleg Meetjesland (RWOM)

Duurtijd

01/01/2013 - 31/12/2013

Situering

In dit project realiseren we een gebruiksvriendelijke, aantrekkelijke, regionaal-dekkende en permanent actuele website (met achterliggende databank) van alle zelfstandige professionele zorgaanbod in de welzijns- en gezondheidssector in het Meetjesland: www.zorgwebmeetjesland.be. De site bevat het totaaloverzicht (contact- én werkingsgegevens) van al wie in het Meetjesland als zelfstandige of vrij beroep actief is in medische, paramedische, psychologische en aanverwante disciplines. Zorgwebmeetjesland.be zal, als tweede pijler naast de reeds bestaande sociale kaart, een zeer praktisch hulpmiddel betekenen voor wie als inwoner of professioneel doorverwijzer gepaste zorg zoekt in de regio.

Doelstellingen

1. Een duidelijk startportaal met volledige dekking ten behoeve van inwoners
De ambitie is de uitbouw van een online databank en daaraan gekoppelde publieke website voor de regio Meetjesland waarop alle zelfstandige zorgaanbod op vlak van welzijn en gezondheid in de regio Meetjesland op een heel laagdrempelige, vlot-consulteerbare, actuele en volledige manier permanent raadpleegbaar is. Het aanbod focust op de zelfstandigen, nl. huisartsen, specialisten (dus ook vanuit ziekenhuis in de regio), apothekers, logopedisten, kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen, psychotherapeuten, pedagogen, podologen, thuisverpleegkundigen, vroedvrouwen, diëtisten, ergotherapeuten enz. die in de regio hun praktijk hebben.

2. Participatieve input en beheer
De volledige input en inventarisatie gebeurt participatief: in de eerste plaats door alle aanbieders zelf. De databank wordt actueel gehouden door toepassing van web 2.0-technologie, d.w.z. dat alle zorgaanbieders bij of na de eerste basisinput van hun gegevens een eigen login krijgen om hun eigen gegevens zo goed en voledig mogelijk aan te vullen (= in de diepte te ontsluiten) en up-to-date te houden; het systeem zal hen ook regelmatig vragen hun gegevens te actualiseren.

3.  Ook op maat van aanbieders en doorverwijzers
Voor de interne structuur van de site, nl. welke rubrieken moeten worden opgenomen bij elke beroepsgroep, zal ook via focusgroepen medewerking gezocht worden bij (1) koepels en regionale verenigingen van beroepsgroepen, (2) bij medewerkers van sociale huizen in de 13 Meetjeslandse gemeenten en (3) bij andere Meetjeslandse regionale netwerkactoren of belangrijke doorverwijzers op vlak van welzijn & gezondheid (Logo, SEL, LMN, mutualiteiten, CLB's, OCMW's en CAW's, …). Uiteraard zal ook in het begin van het project ook een zoektocht en verkenning gebeuren van mogelijk gelijkaardige (qua opzet als zorgwebmeetjesland) initiatieven uit binnen- en buitenland om na te gaan op welke vlakken die evt. nog inspirerend kan zijn voor het eigen opzet. Intern hadden de leden van het Vast Bureau van het RWOM (een breed regionaal intersectoraal samengesteld forum van beleidsverantwoordelijken op vlak van welzijn en gezondheid) reeds eerder hun goedkeuring gehecht aan deze projectaanvraag. Voor de externe toetsing van het projectidee werden nog verschillende actoren extra gecontacteerd. Wat belangrijke doorverwijzers betreft werd het idee afgetoetst bij de directie van VCLB Meetjesland, en bij de verpleegkundige en paramedische directie van AZ Alma. Ook met vertegenwoordigers/voorzitters van enkele regionale beroepsgroepen werd contact gezocht om de interesse te  peilen, o.m. apothekers (KOVAG - Koninklijke Oost-Vlaamse Apothekersgilde - wachtdienst Aalter-Knesselare-Maldegem), huisartsen (OMEHAK - Oost-Meetjeslandse Huisartsenkring), voorzitter Unie Zelfstandige  Kinesitherapeuten Meetjesland: ook zij stippen aan dat dit initiatief een aanwinst zal betekenen voor de regio, zowel voor de inwoners zelf als voor de communicatie tussen de verschillende beroepsgroepen in de regio.

4. Bijdrage tot meer welzijn en gezondheid in de regio
Deze nieuwe vorm van web-gebaseerde ondersteunende dienstverlening in de regio draagt onrechtstreeks bij tot meer welzijn en gezondheid in het Meetjesland.

5. Gebruikersvriendelijke voorstellingswijze en relevante zoekmogelijkheden
De website www.zorgwebmeetjesland.be zal twee hoofdmodules bevatten.

1) Informatiemodule: met per zorgaanbieder gegevens over contact, opleiding/specialisatie en behandelingsaanbod of werkwijze, erkenning, doelgroepen, aanmelding, voorwaarden,  raadplegingsuren, honorarium en terugbetalingsmogelijkheden, wachttijd, ondernemingsnummer en evt. eigen directe link

2) Een eenvoudige en uitgebreide/gecombineerde zoekmodule waarmee inwoners informatie kunnen terugvinden over de verschillende Meetjeslandse zorgaanbieders die aan hun meer specifieke zoekcriteria voldoen. Daarnaast zal de website ook zeer duidelijk verwijzen naar andere aanvullende lokale en regionale infobronnen rond welzijn en zorg; in de eerste plaats naar de online sociale kaart, maar ook naar andere regionale infobronnen zoals bv. website van Meetjeslandse wachtdiensten van artsen, apothekers, tandartsen, … en welzijnsgerelateerde regionale sites zoals kinderdagopvang (www.kinderopvangmeetjesland.be) en aanverwante thema's.

6. Overbodig maken van papieren dragers
Op termijn kan deze regionale website de uitgave van allerlei lokale papieren overzichten en brochures over het zorgaanbod voor een deel overbodig maken; dit draagt dan bij tot meer duurzaamheid in de regio.

7. Inventarisatie als voorloper van verdere netwerking

De permanente monitoring van het totaalaanbod kan veel rechtstreekse contactgegevens opleveren die dienstig kunnen zijn voor verhoging van de betrokkenheid van de zelfstandigensector bij het lokale én Meetjeslandse welzijns- en gezondheidsbeleid en ook voor de onderlinge netwerkvorming tussen zelfstandigen en organisaties op vlak van welzijn en gezondheid. 

Vanuit de grote zorg voor neutraliteit, geven we voor de duidelijkheid nog even mee dat de website (1) geen wachtlijstfunctie of een systeem om vraag en aanbod aan elkaar te matchen of 'toe te wijzen' zal bevatten; elke actor blijft volledig autonoom in het omgaan met verdere vragen tot informatie en consultatie. (2) De website zal ook geen persoonsgegevens opvragen van diegene die de website consulteert. (3) De website zal zeker ook geen functionaliteit bevatten voor online evaluatie door (ex-)cliënten van de zorgaanbieders (bv. via een forumfunctie of quoteringssysteem).

Uitvoering

Regionaal Welzijnsoverleg Meetjesland (RWOM)

Contactpersoon

Mark Arnaut
Oostveldstraat 91
9900 Eeklo
09/373 46 54