Agrarisch hergebruik van landbouwinfrastructuur

Titel project: Agrarisch hergebruik van landbouwinfrastructuur

PDPO III-maatregel: Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen

Locatie: Provincie Antwerpen

Projectpromotor: APB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen

Projectwebsite: https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/dlp/agrarische-herontwikkeling.html

Het vrijwaren van de open ruimte is een thema dat leeft en agrarische herontwikkeling draagt daartoe bij. De afgelopen vier jaar werkte de provincie Antwerpen samen met een brede groep van stakeholders een actieplan uit. Dat actieplan bevat tal van strategieën waarmee de theorie rond agrarische herontwikkeling kan omgezet worden naar de praktijk.  

Doordat de open ruimte in Vlaanderen stilletjes aan versnippert en bijgevolg de bebouwde oppervlakte toeneemt, heeft agrarische herontwikkeling het potentieel om de vicieuze cirkel van bijkomende verharding in het agrarisch gebied te doorbreken.   

Uit onderzoek van de provincie Antwerpen en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) over de ruimtelijke dynamieken die zich afspelen in het agrarisch gebied, bleek dat bijna één derde van het agrarisch gebied in de provincie niet wordt benut door landbouwers. Reden genoeg om aan de alarmbel te trekken en na te denken over oplossingen. 

Om landbouwers inzicht te geven in welke locaties potentie hebben om een landbouwbedrijf uit te bouwen, ontwikkelden we binnen het project het ‘landbouwkompas’. Door de toenemende versnippering van het agrarisch gebied wordt de ontwikkelruimte voor landbouwers immers steeds schaarser. Met het landbouwkompas zien de landbouwers in één oogopslag de kansen en uitdagingen van een bepaalde bedrijfszetel en komen ze te weten of de locatie toekomstgericht nog geschikt is voor landbouwgebruik. 

‘Agrarisch hergebruik van landbouwinfrastructuur’ heeft als doel om het evenwicht te bewaren tussen ontwikkelruimte voor landbouwers enerzijds, en het vrijwaren van open ruimte anderzijds. Uiteraard kan de landbouwer dit niet alleen. Om concrete stappen vooruit te zetten en de herontwikkelingen te kunnen realiseren, werd een actieplan uitgewerkt met acties en verschillende instrumenten die noodzakelijk zijn voor de herontwikkeling van hoeves. Zo zijn instrumenten nodig om zonevreemde mogelijkheden te beperken, om agrarische herontwikkeling te stimuleren én om sloop en ontharding te ondersteunen. Samenwerking tussen deze instrumenten is nodig om stappen vooruit te zetten in het vrijwaren van de open ruimte. Om deze samenwerking te verzekeren, wordt momenteel de oprichting verkend van een actieplatform herontwikkeling hoeves binnen de schoot van het Open Ruimte Platform. 

Het project is niet alleen interessant voor wie met landbouw bezig is, dit project is ook relevant voor vele andere beleidsdomeinen en slaagt erin een beleidsdomein-overschrijdende samenwerking op te zetten. Verder inspireerde het project ook studiebureaus en gemeenten om de principes rond agrarische herontwikkeling op te nemen in ruimtelijke beleidsplannen.  

Foto's

denkdag van 17 april 2018 workshop in Herselt, onder leiding van Atelier Romain. We dachten samen met landbouwers na over de rol van landbouw in Herselt 3.	Emelie Laeremans voor de camera. Ze getuigt er voor PlattelandsTV over de ervaringen die zij heeft met agrarische herontwikkeling informatievergaderingen in gemeenten Informatievergadering over ‘Agrarisch hergebruik’ in Wuustwezel Tijdens ons project praatten we met landbouwers over hun landbouwkompas, hun agrarische herontwikkeling en hun plannen.  Overal zie je een link met agrarische herontwikkeling en open ruimte.  Deze ‘woning met stallingen’ staat te koop. De omschrijving alludeert eerder naar de kansen die gebouwen bieden voor een zonevreemd gebruik Projectbeeld
Copyright: Provincie Antwerpen