Algemeen

Europa zet via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) verder in op zowel Pijler I (directe steun en marktmaatregelen) als op Pijler II (plattelandsontwikkeling). Pijler II wordt vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, kortweg ELFPO, gecofinancierd. Het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III) geeft invulling aan het Europese Plattelandsbeleid. Dit Vlaams programma biedt een ruime waaier aan van maatregelen die bijdragen tot de verdere uitbouw en versteviging van de activiteiten op het platteland.

Vanaf de periode 2014 – 2020 maakt het PDPO III bovendien ook deel uit van het overkoepelende, Belgische Partnerschapsakkoord dat de verschillende Europese fondsen stroomlijnt. Het partnerschapsakkoord is de invulling van het Europese Gemeenschappelijk Strategisch Kader (GSK), waarvoor op EU-niveau 11 thematische doelstellingen zijn opgesteld.

Het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling is een uitvoering van de Europese Verordening 1305/2013 inzake steun voor Plattelandsontwikkeling vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Op Europees niveau worden 6 prioriteiten voor plattelandsontwikkeling naar voren geschoven:

 • ELFPO-prioriteit 1: Bevordering van de kennisoverdracht en innovatie in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden
 • ELFPO-prioriteit 2: Versterking van het concurrentievermogen van alle landbouwtypen en verbetering van de rendabiliteit van de landbouwbedrijven
 • ELFPO-prioriteit 3: Bevordering van de organisatie van de voedselketen en van het risicobeheer in de landbouw
 • ELFPO-prioriteit 4: Herstel, instandhouding en verbetering van ecosystemen die aangewezen zijn op de landbouw en de bosbouw
 • ELFPO-prioriteit 5: Bevordering van het efficiënte gebruik van hulpbronnen en steun voor de omslag naar een koolstofarme en klimaatbestendige economie in de landbouw-, de voedsel- en de bosbouwsector
 • ELFPO-prioriteit 6: Bevordering van sociale inclusie, armoedebestrijding en economische ontwikkeling in plattelandsgebieden

Daarnaast zijn er nog drie horizontale doelstellingen: innovatie, milieu en klimaatmitigatie en –adaptatie.

Elke lidstaat of regio dient deze prioriteiten en doelstellingen uit te werken in een eigen programma. In België gebeurt dit op regionaal niveau. Vlaanderen werkte hiertoe het derde Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III) uit.

In de uitvoering van het PDPO III ligt een belangrijke rol weggelegd voor het Vlaams Ruraal Netwerk. Dit netwerk heeft als taak om de bij plattelandsontwikkeling betrokken organisaties en overheidsdiensten bijeen te brengen en dit overkoepelend over de verschillende maatregelen.

De volgende taken staan hierbij centraal (artikel 54.3 Plattelandsverordening (EU) nr. 1305/2013):

 • Het faciliteren van het doorstromen van goede praktijken en projectvoorbeelden;
 • Het faciliteren van thematische en analytische uitwisselingen tussen belanghebbenden in de plattelandsontwikkeling, inclusief het delen en verspreiden van resultaten;
 • Het verstrekken en/of faciliteren van training- en netwerkactiviteiten voor Plaatselijke Groepen (in het bijzonder rond interterritoriale en transnationale samenwerking, onderlinge samenwerking en andere samenwerkingsvormen);
 • Het verzorgen en/of faciliteren van netwerkmomenten rond advies en innovatie, o.a. in samenwerking met het Vlaams EIP-netwerk;
 • Het delen en verspreiden van bevindingen inzake monitoring en evaluatie van PDPO II en III;
 • Het voeren van de algemene communicatie rond PDPO, in overleg met de beheerautoriteit en uitgewerkt via een communicatieplan, incl. communicatie naar een breed publiek;
 • Het actief bijdragen aan de werking van het European Network for Rural Development.

De missie van het Vlaams Ruraal Netwerk is ‘Motor zijn van een groepsdynamiek voor een platteland in beweging’.

In PDPO III heeft het Vlaams Ruraal Netwerk vier strategische doelstellingen:

 1. Doelstelling 1: Meer stakeholders meer betrekken bij en informeren over PDPO
 2. Doelstelling 2: Zorgen voor een (beter) passende afstemming tussen PDPO en het Vlaams platteland
 3. Doelstelling 3: Het brede publiek informeren over PDPO en plattelandsontwikkeling
 4. Doelstelling 4: Bespoedigen van innovatie in land- en bosbouw en op het platteland

Deze doelstellingen zijn een vertaling van de door Europa opgelegde doelstellingen.