Verslag interne vormingsdag Agentschap voor Landbouw en Visserij, 21/09/2009

Op 21 september 2009 organiseerde de afdeling Markt- en Inkomensbeheer (MIB) van het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) een interne vormingsdag in de Vlaamse Ardennen.

In de voormiddag trokken we naar de schoolhoeve Axelwalle in Oudenaarde. Danny Van den Bossche en Kristof Vanoost van de dienst Controles van MIB gaven daar een demonstratie van de controles op de randvoorwaarden. De randvoorwaarden, of “cross compliance”, zijn de voorwaarden waaraan een landbouwer moet voldoen om de bedrijfstoeslag (inkomenssteun) en de uitbetaling van de agromilieumaatregelen te ontvangen. De voorwaarden hebben betrekking tot het leefmilieu, de volksgezondheid, de diergezondheid, de gezondheid van planten, het dierenwelzijn en de goede landbouw- en milieucondities. Bij een controle randvoorwaarden worden ondermeer de opslagplaats voor gewasbeschermingsmiddelen, de identificatie en registratie van de runderen, de voorwaarden voor dierenwelzijn, de mestopslag, … nagekeken. Voor landbouwers die één of meerdere agromilieumaatregelen uitvoeren, gelden bijkomende minimumeisen met betrekking tot de opslag van bestrijdingsmiddelen.

Na een broodjesmaaltijd in het Provinciaal Natuureducatief Centrum “De Kaaihoeve” te Zwalm ging het namiddagprogramma van start. Dit stond in het teken van erosiebestrijding. Kaat Smis van de provincie Oost-Vlaanderen (Steunpunt Erosie) en Pascale Steurbaut van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) brachten ons naar verschillende plaatsen in de regio waar erosiebestrijdende maatregelen werden toegepast. Voorbeelden van erosiebestrijding zijn de aanleg van grasgangen, grasbufferstroken, kokosdammen. Ook bepaalde teelttechnische maatregelen, zoals niet-kerende grondbewerking of een plantrichting dwars op de helling, helpen mee erosie te bestrijden. Verschillende erosiebestrijdingsmaatregelen worden gesubsidieerd via beheersovereenkomsten van de VLM.

Meer info:

Randvoorwaarden
Meer informatie over de randvoorwaarden vindt u op de website van het Beleidsdomein Landbouw en Visserij: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=46
De brochure Randvoorwaarden kan aangevraagd worden bij Dhr. Dimitri De Spiegeleer (tel: 02 552 75 54; dimitri.despiegeleer@lv.vlaanderen.be).
Indien u bij een erkende adviesdienst bedrijfsadvies vraagt over de randvoorwaarden kunt u hiervoor een subsidie krijgen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij, afdeling Structuur en Investeringen: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=231

Erosiebestrijding
Beheersovereenkomsten voor erosiebestrijding of perceelsrandenbeheer kunt u bij de VLM afsluiten. http://www.vlm.be/landtuinbouwers/beheerovereenkomsten/overzicht_vergoed...

Sommige provincies of gemeentes voeren ook een actief erosiebeleid. Neem dus ook een kijkje op de website van uw provincie of uw gemeente.

© Belinda Cloet (Belinda.Cloet@lv.vlaanderen.be)

Met dank aan de afdeling Markt- en Inkomensbeheer van het Agentschap voor Landbouw en Visserij.

Een erosiedam