Nuttige info

Europees Landbouw- en Plattelandsontwikkelingsbeleid 2014 - 2020

Op 13 februari 2015 heeft de Europese Commissie het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III) goedgekeurd.Hiermee kan na ruim drie jaar voorbereiding van start gegaan worden met een hele waaier maatregelen die de Vlaamse land- en tuinbouwsector en het Vlaamse platteland moeten versterken. Het PDPO III-programma zet in op vier strategische thema’s, namelijk :

  • jonge landbouwers en de toekomst van de Vlaamse landbouwsector;
  • innovatie en opleiding ;
  • het verhogen van de weerbaarheid en verduurzaming van de landbouwsector, zowel economisch als ecologisch ;
  • het versterken van de vitaliteit van het platteland door een kwalitatieve inbedding van de sterk evoluerende Vlaamse landbouwsector.

Voor de periode 2014-2020 leggen Europa en Vlaanderen elk 287.758.881 euro op tafel. Daarbij komt nog 96.007.000 euro die vanaf 2016 van Pijler 1 van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) wordt overgeheveld naar PDPO III. Dit totaalbudget van 671.524.762 euro stelt PDPO III in staat om haar ambities waar te maken.

Meer informatie kunt u steeds bereiken via vlaamsruraalnetwerk@vlaanderen.be en communicatie@lv.vlaanderen.be

 

Wat vooraf ging:

In het najaar van 2011 stelde de Europese Commissie officieel de ontwerpteksten voor van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor de periode 2014 tot 2020. De oorspronkelijke voorstellen vindt u op de website van de Europese Commissie. Deze voorstellen werden in 2012 en 2013 volop besproken, en de Raad van Europese landbouwministers en het Europees Parlement hebben in juni en september 2013 over de hervorming politieke akkoorden bereikt. De finale teksten van de verordeningen van de Raad en van het Europese Parlement zijn op 20 december 2013 gepubliceerd in het Europese Publicatieblad (PB L 347).

Alvorens het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in voege kan treden, moesten de details van de Europese wetgeving nog verder uitgewerkt worden in uitvoeringsbepalingen. Deze “gedelegeerde verhandeling” (delegated acts, DA) en “geïmplementeerde verhandeling” (implementing acts, IA) werden tijdens het voorjaar en de zomer van 2014 definitief goedgekeurd en omvatten meer gedetailleerde bepalingen de berekingen van de betalingsrechten, de vergroening, sancties en controles, communicatieverplichtingen, …

Alle gedelegeerde en geïmplementeerde verhandelingen vindt u terug in de desbetreffende pagina van het Europees Publicatieblad.

Ondertussen zat de Vlaamse overheid niet stil. Op 20 december 2013 keurde de Vlaamse Regering een conceptnota   (PDF, 23 december 2013) goed waarin de Vlaamse invulling van de Europese bepalingen werd beschreven. Dit vormde de basis van de opmaak van het programma (PDPO III) en bijhorende Vlaamse regelgeving in de daaropvolgende maanden en garandeert dat het nieuwe systeem van directe steun op 1 januari 2015 in werking kan treden.

 

Extra informatie:

 

Let wel: het Vlaams Ruraal Netwerk neemt hier geen standpunt in maar verzamelt enkel mogelijk relevante informatie op één pagina.

Vlaamse pers

 

Vlaanderen

 

Europa

Link naar website Europese Commissie over PDPO III (2014 - 2020)

Europese Commissie: Raadpleging toekomstig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid


Europees Parlement

Studies