Bibus - winnaar thema "meerwaarde door samenwerking"

In de gemeente Zwevegem zijn de belangrijkste voorzieningen (waaronder het gemeentelijk administratief centrum en de bibliotheek) decentraal gelegen, in het uiterste noorden van de gemeente. Inwoners uit de landelijk gelegen deelgemeenten in het zuiden (Heestert, Moen, Otegem en Sint-Denijs) en uit het gehucht Zwevegem-Knokke die beroep wilden doen op die voorzieningen, moesten dus telkens een aanzienlijke verplaatsing maken. Dat bracht mee dat kansarmen en minder mobiele inwoners zich vaak voor problemen gesteld zagen om gebruik te maken van de gemeentediensten. In drie van de vier deelgemeenten was er wel een uitleenpost van de bibliotheek, maar daar werd maar een minimale dienstverlening.

Omdat het gemeentebestuur en de bibliotheek elke inwoner dezelfde kansen willen geven, ongeacht zijn woonplaats of mobiliteit, werd een biblioservicebus in dienst genomen: de bibus. Deze bezoekt verschillende keren per week alle dorpskernen in de deelgemeenten en in het gehucht Zwevegem-Knokke. Ook alle scholen en de inwoners van het rust- en verzorgingstehuis Marialove in Heestert en van het begeleidingscentrum Huize Ten Dries in Sint-Denijs krijgen wekelijks de kans om langs te gaan op de bibus.

In de bibus vind je boeken, tijdschriften, toeristische kaarten, dvd’s en luisterboeken. Je kan er het internet raadplegen, informatie opzoeken in (bibliotheek)databanken en gegevens afdrukken. Daarnaast is er ook een heel gamma aan gemeentelijke en OCMW-dienstverlening beschikbaar. Documenten en formulieren (bvb. aanvragen stookolietoelage, reispassen, …) die niet steeds onmiddellijk afgeleverd kunnen worden, kan je thuis toegestuurd krijgen. In ieder geval fungeert de bibus als een centraal loket waar je alle mogelijke informatie kan opvragen. Je kan er ook tickets kopen, en diverse brochures en folders meenemen; zelfs voor gemeentelijke huisvuilzakken kan je op de bibus terecht!

De bibus is een pilootproject dat op zowat alle domeinen een voorloper is. Zo rijden er in ons land wel meer bibliobussen rond, maar is de Zwevegemse bibus de eerste die bibliotheekdienstverlening koppelt aan andere publieke dienstverlening. Een goed afgestemde samenwerking tussen alle gemeentediensten zorgt ervoor dat de dienstverlening vlekkeloos verloopt.

De bibus betekent meteen ook een zuurstofinjectie voor de landelijke dorpskernen, waar de laatste jaren het voorzieningenniveau alleen maar sterk was achteruitgegaan. Winkels, banken, postkantoren hadden er de deuren gesloten. De bibus komt wekelijks in de dorpskernen langs en trekt door zijn multifunctionele karakter mensen uit alle lagen van de bevolking aan. Zo wordt de bibus ook een ontmoetingsplaats waar je je buren en dorpsgenoten kunt ontmoeten en een babbeltje kunt slaan. Zo werpt de bibus meteen ook een dam op tegen isolement en vereenzaming!