Opstartsteun voor nieuwe producentenorganisaties

Nog tot eind deze maand kunnen samenwerkingsverbanden van landbouwers die zich laten erkennen als producentenorganisatie opstartsteun aanvragen bij het Departement Landbouw en Visserij. Vlaanderen en Europa stimuleren de oprichting van producentenorganisaties omdat ze bijdragen tot meer onderhandelingsmacht voor landbouwers. In de andere schakels van de voedselketen zijn immers veel grotere bedrijven actief. Bij de vorige hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid in 2014 werd de oprichting van producentenorganisaties in alle deelsectoren van de landbouw mogelijk gemaakt. Behalve in de groente- en fruitsector zijn er inmiddels ook PO’s actief in de melk- en vleesveehouderij en in de varkens- en pluimveehouderij.

“Producentenorganisaties zijn samenwerkingsverbanden tussen individuele landbouwers, die wel allemaal hun zelfstandigheid behouden”, legt Vlaams minister van Landbouw Koen Van den Heuvel uit. “Op die manier kunnen de landbouwers hun positie in de voedingsketen collectief versterken. Met opstartsteun geef ik nieuwe en startende organisaties een forse duw in de rug.” Nog tot 30 april kunnen nieuwe producentenorganisaties een steunaanvraag indienen bij het Departement Landbouw en Visserij voor het verkrijgen van deze opstartsteun. De middelen daarvoor komen van het plattelandsontwikkelingsbeleid (PDPO III), dus van Europa en Vlaanderen gezamenlijk.

De opstartsteun wordt gedurende vijf opeenvolgende jaren, na de erkenning van een samenwerkingsverband als producentenorganisatie, toegekend. Het bedrag is een percentage van de jaarlijkse omzet van de producentenorganisatie of een percentage van de som van de productiewaarde van de individuele leden van de organisatie. Het maximale steunbedrag is 30.000 euro per jaar. Alleen de best gerangschikte aanvragen komen in aanmerking, tot uitputting van het budget. Een organisatie kan alleen steun krijgen indien ze recent werd opgericht en erkend is als producentenorganisatie.

Producentenorganisaties kunnen niet alleen samenwerking tussen landbouwers installeren, maar komen ook het overleg en bijgevolg de verstandhouding binnen de agrovoedingsketen ten goede. De veilingen in de groente- en fruitsector zijn PO’s avant-la-lettre. Meer recent werden er ook producentenorganisaties actief in de dierlijke sectoren. VPOV ging in 2016 van start in de varkenshouderij en legt zich toe op het vergaren en verspreiden van marktinformatie en organiseren van benchmarks voor diverse grondstoffen en producten die door de leden gekocht en verkocht worden. Naar hetzelfde model werd VPOL in de leghennenhouderij opgericht. Melkveehouders die leveren aan Danone en FrieslandCampina verenigden zich in PO Beste Melk, respectievelijk PO Dairycam. Dit jaar zagen twee producentenorganisaties in de vleesveehouderij het levenslicht: POVV en PO Vlaams Hoeverund.

Bron: Vilt, 25 april 2019