Recordaantal aangesloten boeren en projecten voor Eco²

Op nauwelijks vijf jaar tijd telt agrobeheercentrum Eco² al meer dan 300 aangesloten landbouwers binnen 31 agrobeheergroepen. “Dit aantal, in combinatie met de in oprichting zijnde groepen, toont aan dat het draagvlak voor agrarisch natuurbeheer in Vlaanderen groeit”, klonk het tijdens de jaarvergadering van de vzw. Een mijlpaal in 2016 was de erkenning als gewestelijke natuur- en milieuvereniging, wat Eco² zelf een belangrijke stap noemt richting duurzame continuering van haar werking.

Eco² brengt landbouw en natuur dichter bij elkaar door land- en tuinbouwers, verenigd in agrobeheergroepen, te ondersteunen bij gebiedsgerichte samenwerking rond natuur en landschap. “Het creëren van een duurzame meerwaarde op ecologisch en economisch vlak staat hierbij centraal”, aldus de organisatie die 2016 een belangrijk jaar noemt voor haar werking. Zo kan de vereniging een aantal resultaten boeken die best gezien mogen worden, zowel op het vlak van begeleiding van de lokale agrobeheergroepen, de projectwerking als voor het agrobeheercentrum als koepelvereniging.

Het recordaantal aangesloten landbouwers dat al de 300 overschrijdt is één zaak, maar er is ook vooruitgang in het uitgevoerde beheer. In 2016 beheerden de agrobeheergroepen samen 180 hectare graslanden, meer dan 75 hectare akkerrand, zowel in functie van akkervogels, erosiebestrijding als buffering van kwetsbare elementen, maar dan 90 kilometer houtkanten en hagen, 75 kilometer sloten en dijken en 30 hectare aan experimentele bodemmaatregelen. Maar ook op vlak van projecten was afgelopen jaar uitzonderlijk voor Eco²: er werden er maar liefst 21 uitgevoerd.

Door de groei van het aantal projecten en dankzij de steun van de overheid en de landbouworganisaties, is de werking van het agrobeheercentrum dan ook gegroeid. Daarnaast breidt ook de diversiteit van thema’s verder uit. Naast inspanningen op vlak van agrarisch landschaps- en natuurbeheer, leveren de betrokken landbouwers ook diensten met betrekking tot bodem- en waterbeheer en op vlak van klimaatadaptatie en -mitigatie.

“Een heikel punt blijft evenwel de structurele ondersteuning van de werking van Eco²”, zo laat het agrobeheercentrum weten. Toch bracht 2016 ook op dat vlak positief nieuws. Zo werd de vzw voor haar expertise inzake agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Vlaanderen door het Departement Omgeving erkend als gewestelijke thematische natuur- en milieuvereniging en door het Departement Landbouw en Visserij als officiële adviesverlener in het kader van het Kratos-adviesprogramma. Hierdoor kan Eco² adviezen aanbieden aan landbouwers rond biodiversiteit.

Die erkenning als thematische natuur- en milieuvereniging zorgde al voor een klein twistpunt tussen Natuurpunt en Boerenbond. In haar wekelijkse voorwoord aan de lezer liet Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker weten dat ze niet opgezet is met de nieuwsbrief die Natuurpunt naar haar afdelingen stuurde om te waarschuwen voor samenwerking met Eco². “Het agrobeheercentrum kan op heel wat erkenning rekenen en is een veelgevraagde partner in tal van projecten”, zei ze daarover. Volgens haar lag het echte probleem van Natuurpunt dan ook in het verlies van haar alleenheerschappij op het terrein.

Iets wat Natuurpunt nadien ontkende. "We willen de huidige samenwerking met een 800-tal landbouwers niet stopzetten. We merken dat er heel wat lokale kennis aanwezig is. Vandaar dat we geoordeeld hebben dat we liever niet werken met een tussenniveau", verdedigde de natuurorganisatie zich. Natuurpunt liet wel verstaan dat op basis van resultaten deze beslissing later wel nog herroepen kan worden.

Bron: VILT, 22 juni 2017