Landbouw centraal in nieuwe Limburgse LEADER-projecten

Landbouw krijgt een prominente plaats in het nieuwe Limburgse LEADER-programma dat in totaal 6 miljoen euro zal investeren in het Limburgse platteland. Bij de inhoudelijke afbakening van het programma zullen onder meer middelen worden vrijgemaakt voor het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit en voor het verbeteren van het aanbod landbouw- en natuureducatie. “Landbouw is een belangrijke economische activiteit binnen het LEADER-gebied”, klinkt het bij gedeputeerde Inge Moors.

In het kader van het Europees plattelandsprogramma LEADER zijn in Limburg twee interlokale verenigingen officieel opgericht: de Plaatselijke Groep Haspengouw (16 gemeenten) en de Plaatselijke Groep Kempen & Maasland (13 gemeenten). Ze worden de komende jaren de vehikels om de Europese, Vlaamse en provinciale centen voor plattelandsontwikkeling naar het Limburgse platteland te laten doorstromen. Tijdens de oprichting is ook meteen de eerste projectoproep in het nieuwe programma voor plattelandsprojecten gelanceerd, goed voor een projectinvestering van 1,4 miljoen euro. In totaal kunnen beide regio’s elk op 3 miljoen euro plattelandssubsidies rekenen.

Ook inhoudelijk werden de contouren van de nieuwe LEADER-projecten al afgebakend. Ze vallen uiteen in drie thema’s: leefbare dorpen, bodem- en waterbeheer en landbouw- en natuureducatie. Concreet gaat het om projecten die de water- en bodemkwaliteit moeten verbeteren en kennis daarrond moeten verspreiden onder landbouwers. Daarnaast komt er ook heel wat aandacht voor educatie rond landbouw en natuur.

“Binnen de Limburgse LEADER-gebieden is landbouw een belangrijke economische activiteit”, verklaart gedeputeerde Inge Moors de focus op landbouw-gerelateerde thema’s. “Willen we het economisch potentieel van de agrarische sector versterken, dan is het van belang dat we ook naar andere sectoren kijken die nauw met de landbouw verweven zijn of een sterke interactie met de sector teweeg kunnen brengen. Gezien tal van aspecten zich op het snijvlak van platteland en landbouw bevinden, is het bijna vanzelfsprekend dat we ook hier aandacht voor willen hebben.”

In de regio Kempen en Maasland zal meer gefocust worden op het verbeteren van waterkwaliteit en -kwantiteit, terwijl de nadruk in Haspengouw eerder zal liggen op bodemkwaliteit en -beheer. De projectoproepen van het nieuwe LEADER-programma staan open voor zowel kleinschalige projecten als grotere projecten die invulling kunnen geven aan de vastgelegde thema’s, zo klinkt het bij de provincie. “Projecten met een duidelijke hefboomwerking en eveneens effecten op lange termijn, blijven ook in deze programmaperiode onze voorkeur genieten”, aldus Moors.

Projectconcepten kunnen binnen de eerste projectoproep tot en met 31 juli 2015 worden ingediend bij het LEADER-secretariaat. Daarna wordt beslist welke projectideeën verder uitgewerkt kunnen worden tot projectaanvragen. Na goedkeuring van de projectaanvragen kan tot 65 procent van de projectkosten via het LEADER-programma worden gesubsidieerd. De provincie voorziet daarbij net als Vlaanderen in 25 procent van de subsidie terwijl Europa 50 procent op tafel legt. De goedkeuring van de projecten en het toewijzen van de projectsubsidies is voor eind 2015 voorzien.

 

Bron: Vilt, 9 juni 2015