Omgevingskwaliteit

Hier kunt u de oproepen terugvinden die de provincies gelanceerd hebben omtrent de PDPO III-maatregel Omgevingskwaliteit.

De PDPO III-maatregel rond omgevingskwaliteit is opgesplitst in twee maatregelen:

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking

Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen

Het platteland wordt geconfronteerd met een snelle evolutie van de Vlaamse landbouwsector (minder bedrijven, schaalvergroting, diversificatie, deeltijdse landbouw, veranderend uitzicht van landschap en gebouwen …). Deze veranderingen kunnen ook een versterkend effect hebben op de kwaliteit en de vitaliteit van het Vlaamse platteland. Hierbij kan speciale aandacht gaan naar de verfraaiing, de inrichting en het kwaliteitsvol onderhoud van het platteland in al zijn facetten (gebouwen, wegen, kleine landschapselementen, water, erfgoed, natuur …). Zo kan het platteland zijn diverse functies als ‘reservoir-gebied’ realiseren en de bewoners en bezoekers alle kansen bieden. Ook sociale problemen op het platteland als gevolg van de wijzigende omstandigheden in de landbouwsector kunnen aangepakt worden, zoals bijvoorbeeld de armoedeproblematiek.

Via projecten van vzw’s, publieke entiteiten of andere organisaties kan hierop ingezet worden. De maatregel omgevingskwaliteit wordt per provincie begeleid door het Provinciale Managementcomité (PMC), waarbij de keuzes geënt worden op de provinciale plattelandsbeleidsplannen.

Deze maatregel bestaat uit 5 deelthema’s:

 • De beleving op het platteland kansen geven met respect voor de streekidentiteit, met aandacht voor erfgoed, tradities en toerisme;
 • De open ruimte vrijwaren en ontwikkelen, met aandacht voor de multifunctionaliteit;
 • Aandacht voor kwetsbare groepen op het platteland, incl. de armoedeproblematiek;
 • Leefbare dorpen, met aandacht voor (de multi-)functionaliteit van de bebouwde en onbebouwde ruimte;
 • Naar een functioneel wegennet op het platteland, incl. de mobiliteitsproblematiek.

Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking

Deze maatregel sluit aan op de maatregel “versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland
door investeringen”. De nadruk ligt op samenwerken. Projectpromotoren kunnen samenwerken
rond 8 thema’s.

 • Proefprojecten, beperkt tot volgende thema’s:
  >> milieu en biodiversiteit;
  >> klimaat (duurzame energie en klimaatadaptatie);
  >> armoede in de landbouw en plattelandsgemeenschap;
  >> sociaaleconomische projecten met duidelijke landbouwlink;
  >> toeristische projecten met duidelijke landbouwlink .
 • Samenwerking tussen kleinschalige marktdeelnemers met als doel gemeenschappelijke werkprocedés te organiseren en voorzieningen en hulpbronnen te delen, alsook om toeristische diensten rond plattelandstoerisme te ontwikkelen/vermarkten
  Hier zijn de begunstigden enkel micro-ondernemingen!
 • Horizontale en verticale samenwerking tussen actoren in de toeleveringsketen met oog op de oprichting en ontwikkeling van korte toeleveringsketens en plaatselijke markten en hun afzetbevorderingsactiviteiten
 • Gezamenlijke actie met oog op klimaatmitigatie en -adaptatie en gezamenlijke benaderingen
  van milieuprojecten en geldende milieupraktijken, inclusief efficiënt waterbeheer, gebruik van hernieuwbare energiebronnen en instandhouding van het landbouwlandschap
 • Horizontale en verticale samenwerking tussen actoren in de toeleveringsketen in de duurzame levering van biomassa voor gebruik in voeding en energieproductie en industriële processen
 • Diversificatie van landbouwactiviteiten naar activiteiten rond gezondheidszorg, sociale integratie, door de gemeenschap gesteunde landbouw en voorlichting over milieu en voedsel
 • Samenwerking rond erfgoed
 • Samenwerking rond armoede