Oost-Vlaanderen wil vrijkomende hoeves optimaal hergebruiken

Alleen al in Oost-Vlaanderen komen er jaarlijks honderden landbouwzetels vrij. De provincie wil gemeenten voortaan ondersteunen die aan de slag willen gaan met het verbeteren of hergebruiken van die stopgezette landbouwbedrijven. “In eerste instantie willen we bekijken of de hoeve kan hergebruikt worden voor landbouw. Lukt dat niet, dan is het belangrijk een meerwaarde te creëren voor de maatschappij. Ook ontharding is daarbij een te overwegen piste”, zegt Leentje Grillaert, landbouwgedeputeerde van Oost-Vlaanderen.

Onder de noemer ‘Hoeve met perspectief’ wil de provincie Oost-Vlaanderen een informatiecampagne opstarten om de aandacht te vestigen op vrijkomende hoeves. “Vandaag zien we dat zich in vrijgekomen landbouwgebouwen nieuwe functies of activiteiten ontwikkelen die meestal niet meer gelinkt zijn aan professionele landbouw. Op die manier vormen zij een motor tot de verdere verstedelijking van het platteland”, meent Grillaert.

Daarnaast ziet de provincie dat de nieuwe functies het landschap veranderen en regelmatig bijkomende eisen stellen aan de nog actieve landbouwbedrijven in de omgeving. “Bijkomend nadeel is dat deze potentiële landbouwbedrijfszetels niet meer betaalbaar zijn voor landbouwers omdat er juist zoveel mogelijkheden zijn voor niet-landbouwactiviteiten”, aldus de gedeputeerde. Zij wijst erop dat een grondige analyse van de mogelijke impact, zowel positief als negatief, van nieuwe activiteiten in vrijkomende hoeves een belangrijk aandachtspunt is. Ook burgers moeten hierover geïnformeerd worden.

Met een informatiecampagne wil de provincie gemeenten en burgers laten stilstaan bij de problematiek. Dat zal gebeuren door het plaatsen van informatiezuilen in geïnteresseerde gemeenten, door het begeleiden van gemeenten en door de lancering van een webtool.

De eerste informatiezuil werd vrijdag geplaatst in de gemeente Lierde. Ook vier andere gemeenten die al interesse toonden, krijgen zo’n zuil. Nadien zullen de informatiezuilen rondreizen tussen de Oost-Vlaamse gemeenten. De gemeenten kunnen ook bij de provincie aankloppen om voor een begeleidingstraject. Het is de bedoeling om hen te ondersteunen bij het opmaken van een visie en toetsingskader rond het hergebruik van hoeves. Zo’n eerste begeleidingstraject wordt opgestart in de regio Vlaamse Ardennen.

Er is ook een webtool ontwikkeld waarmee geïnteresseerden stap voor stap kunnen nagaan hoe het gebruik van een hoeve kan bijdragen aan de omgeving met respect voor natuur, maatschappij en landbouw. “Het uitgangspunt hierbij is een open ruimte waar de kwaliteit van het landschap en het optimaal functioneren van landbouwbedrijven voorop staan. Wanneer er bij een nieuwe bestemming van een hoeve aandacht is voor deze maatschappelijke relevantie, dan verdient dat de voorkeur”, legt Leentje Grillaert uit.

“We zullen ook werk maken van kennisuitwisseling en overleg met andere Vlaamse provincies. Op die manier trekken we aan de kar om een draagvlak te creëren voor het optimaal gebruik van hoeves. Zij vormen immers een belangrijke hefboom bij de verdere ontwikkeling van een aantrekkelijk en productief platteland”, klinkt het nog.

Bron: Vilt, 5 maart 2021