Plattelandsontwikkeling: beleidskader

Plattelandsontwikkelingsbeleid wordt ook wel de tweede pijler van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) genoemd. Het is dan ook een uitvoering van Europese Regelgeving. De klemtoon van het GLB is over de jaren heen verschoven van de aanpak van structurele problemen in de landbouwsector naar aandacht voor de verschillende rollen van de landbouw in de maatschappij.

Ook in de periode 2007-2013 zal het Europees Plattelandsontwikkelingsbeleid inspelen op landbouw en platteland in een bredere context. De Verordening (EG) nr. 1698/2005 geeft hier uitvoering aan, met als vernieuwend element dat er gewerkt wordt met gemeenschappelijk overeengekomen beleidsdoelstellingen:

  • verbetering van het concurrentievermogen van de land- en bosbouw (As 1);
  • steunverlening voor landbeheer en verbetering van het milieu (As 2);
  • verbetering van de leefkwaliteit op het platteland en bevordering van diversificatie van de economische bedrijvigheid (As3).
  • Deze drie assen worden aangevuld met een methodologische as die gewijd is aan de Leader-benadering (As 4).

Het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) voorziet de Europese cofinanciering voor de programma’s die de lidstaten uitwerken.

Voor meer informatie over het Europese luik kan u terecht op deze site:

Website (nieuw venster): http://www.ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_nl.htm