Investeringen in landbouwbedrijven

Land- en tuinbouwers worden bijna permanent geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen die invloed hebben op de exploitatie en de rendabiliteit van hun bedrijf. Om bij te blijven en de rendabiliteit in stand te houden of te verbeteren zijn veelal investeringen noodzakelijk.

De Vlaamse overheid wil met de investeringssteun land- en tuinbouwers aanmoedigen om hun bedrijfsstructuren voldoende snel aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. Een gamma van investeringen komt in aanmerking voor subsidie, waarbij de steunintensiteit afhankelijk is van de investering. De hoogste steunintensiteit wordt voorbehouden voor innovatieve en/of duurzame investeringen of voor investeringen die de milieubelasting verminderen.

De algemene voorwaarden om van investeringssteun te kunnen genieten zijn:
■ de exploitanten moeten over voldoende beroepsbekwaamheid beschikken
■ de bedrijven moeten levensvatbaar zijn
■ de bedrijven moeten voldoen aan de minimumnormen inzake leefmilieu, hygiëne en dierenwelzijn en de productie wordt zo georganiseerd dat een positief resultaat gerealiseerd wordt t.o.v. deze minimumnormen
■ de verzekerde afzet van de productie moet tot op zeker niveau gegarandeerd kunnen worden

Er worden vier steunintensiteiten voorzien nl. 10, 20, 30 en 40% en de steun heeft de vorm van een kapitaalpremie en/of een rentesubsidie. De steun aan de investeringen in de landbouw wordt verleend door het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds.

Contact:
VLIF - Vlaams landbouwinvesteringsfonds (Structuur en Investeringen)
Ellipsgebouw (4de verdieping) - Koning Albert II-Laan 35, bus 41 - 1030 Brussel
Tel. 02 552 74 70 - Fax 02 552 74 71 

Agentschap voor Landbouw en Visserij, Afdeling Structuur en Investeringen
Ellipsgebouw (4de verdieping) - Koning Albert II-Laan 35, bus 41 - 1030 Brussel
Tel. 02 552 74 76 - Fax 02 552 74 71
E-mail: Johan.deschryver@lv.vlaanderen.be