Opleiding in de landbouw

Met deze maatregel wil de Vlaamse overheid personen die een landbouwactiviteit uitoefenen, de kans bieden om zich permanent bij te scholen door cursussen en korte vormingsactiviteiten te volgen. De maatregel voorziet tevens in opleidingen en stages voor starters in de landbouw die onvoldoende vooropleiding genoten hebben. De bevordering van een duurzame land- en tuinbouw en van het professionalisme staan hierbij centraal.

De opleidingen worden ingericht door verenigingen zonder winstoogmerk en met als statutair doel het organiseren van naschoolse vormingsactiviteiten. Bovendien moeten de verenigingen door de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van het Departement Landbouw en Visserij erkend zijn als algemeen of gewestelijk centrum.

De erkende centra dienen voor 1 november van elk werkjaar een globaal jaarprogramma met begroting in, dat door de Vlaamse minister van Landbouw wordt goedgekeurd. Dit vormt de basis voor de activiteiten die in de loop van het werkjaar georganiseerd worden voor de land- en tuinbouwers.

Bijkomend worden ook aanmoedigingspremies gegeven aan landbouwers zelf. Landbouwers die een cursuscyclus van ten minste 75 uur binnen een tijdsbestek van 5 jaar met goed gevolg hebben beëindigd, kunnen een vergoeding sociale promotie aanvragen van 6 euro per lesuur.

Contact:
Landbouwvorming (afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling)
Ellipsgebouw (6de verdieping) - Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Tel. 02 552 78 92 - Fax 02 552 78 71
E-mail: jean.steenberghen@lv.vlaanderen.be