Niet-productieve investeringen in bossen

Het bosbeleid in Vlaanderen is gericht op de vele functies die de bossen moeten uitoefenen. Met deze maatregel wil de Vlaamse overheid de boseigenaars stimuleren om dit multifunctioneel gebruik van bossen nog te verhogen, waaronder het ecologische en recreatieve aspect. Daarom voorziet ze twee subsidies nl. een subsidie voor de bevordering van de ecologische bosfunctie en een subsidie voor herbebossing.

Subsidie voor de bevordering van de ecologische bosfunctie
Om recht te hebben op deze subsidie moet als eerste voorwaarde een beheerplan conform de criteria duurzaam bosbeheer zijn opgemaakt voor het in aanmerking komende bestand.

De bestanden moeten minstens aan één van volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie: natuurbeheer van bosvrije oppervlakte, beheer van bestanden op basis van een bepaald bosnatuurdoeltype, door inheemse boomsoorten gedomineerde bestanden of erkende zaadbestanden.

Subsidiebedragen variëren van 50 tot 125 euro/ha.

Subsidie voor herbebossing
Via de omvorming van bestaande bosbestanden naar inheemse, gemengde bestanden wordt de ecologische functie van het bos gepromoot. De subsidiebedragen variëren van 1.500 euro/ ha tot 3.200 euro/ha afhankelijk van de aan te planten boomsoorten in het bestand. Voor het gebruik van aanbevolen herkomsten wordt een extra tegemoetkoming van 250 euro/ha voorzien. Voor stams- of groepsgewijze menging komt er ook nog eens 500 euro/ha bovenop.

Contact:
Agentschap Natuur en Bos, Afdeling Beleid
Tel. 02 553 81 02
E-mail: anb@vlaanderen.be