"Steeds meer boeren helpen de natuur"

Het agronatuurbeheer zit in Vlaanderen in de lift. Meer dan 4.200 landbouwers hebben vandaag beheerovereenkomsten lopen met de VLM. Dat is een stijging met zowat 20 % in vergelijking met 2006. En de resultaten tonen een positief effect op het milieu.

Al 10 jaar steun
Dankzij het Europese plattelandsontwikkelingsbeleid kan sinds een tiental jaren steun verleend worden aan landbouwers die naast het produceren van veilig en gezond voedsel, ook vrijwillig landschaps-, milieu- en natuurmaatregelen integreren binnen hun klassieke bedrijfsvoering. Die maatregelen hebben als kenmerk dat ze verder gaan dan de bestaande wetgeving, maar ook dat ze niet vergoed worden door de reguliere markt. Ze zijn vandaag beter gekend als de beheerovereenkomsten die landbouwers kunnen sluiten met de Vlaamse Landmaatschappij.

Aantal betrokken landbouwers stijgt
Wanneer we de evolutie van het aantal landbouwers bekijken die de voorbije jaren één of meerdere beheerovereenkomsten sloot, stellen we vast dat die evolutie duidelijk een stijgende lijn vertoont. Tijdens de eerste Europese programmaperiode die liep van 1 januari 2000 tot eind december 2006, sloten zo’n 3500 landbouwers vrijwillig één of meerdere beheerovereenkomsten. Vandaag, tijdens de tweede programmaperiode, is dat aantal al opgelopen tot 4.200 unieke bedrijven.

Investeringen blijven behouden
Dat succes kan niet los worden gezien van de Europese en de Vlaamse steun voor agronatuurbeheer. Europa investeerde in die eerste periode ruim 34.000.000 euro in de Vlaamse beheerovereenkomsten. De Vlaamse regering trok nog net iets meer uit: 36.200.000 euro.
Tijdens de tweede programmaperiode zijn de Europese en Vlaamse investeringen in de beheerovereenkomsten zo goed als constant gebleven. Tot vandaag, na vijf jaar in de tweede programmaperiode, werd door Vlaanderen en Europa gezamenlijk al 63.000.000 euro geïnvesteerd. Verwacht mag dus worden dat aan het einde van de tweede programmaperiode opnieuw zo’n 70.000.000 euro naar de beheerovereenkomsten zal zijn gegaan.

Bedrijfsplanners ten dienste van de boeren
Eén van de succesfactoren in de evolutie van de beheerovereenkomsten in Vlaanderen is ongetwijfeld de inzet van bedrijfsplanners. De bedrijfsplanners van de VLM gaan letterlijk de boer op en bekijken samen met de landbouwers hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan het natuur- en milieubeheer en hoe zij de beheerovereenkomsten kunnen integreren in hun bedrijfsvoering. Zij garanderen bovendien ook dat aan alle voorwaarden voor het sluiten van een beheerovereenkomst voldaan is. Die vorm van samenwerking staat garant voor een efficiënte inzet van de middelen die aan de beheerovereenkomsten worden besteed.

Die dienstverlening verlaagt niet alleen de administratieve drempels tussen landbouwers en overheid, door de persoonlijke aanpak op maat raken landbouwers ook steeds meer vertrouwd met het instrument en vergroot hun kennis erover. Bijkomend wisselen landbouwers en bedrijfsplanners ook kennis over milieu, natuur en landbouw uit wat de effectiviteit en de efficiëntie van de genomen maatregelen verhoogt.

Landbouw, natuur en milieu in harmonie
Het agrarisch natuur- en milieubeheer in Vlaanderen ontgroeit stilaan zijn kinderschoenen. Het zit duidelijk in de lift. Stilaan raakt iedereen overtuigd dat landbouw, natuur en milieu perfect kunnen samengaan en niet noodzakelijk tegenstrijdige doelstellingen hoeven na te streven. Het succes van de beheerovereenkomsten bewijst deze stelling. Wel is het cruciaal dat ook op dit vlak een constructief en duurzaam partnerschap tussen de betrokken sectoren en de Vlaamse overheid tot stand komt.

Voor minister Joke Schauvliege is 10 jaar beheerovereenkomsten zeker geen eindpunt. Ze wil de derde generatie beheerovereenkomsten duurzaam verankeren in het nieuwe landbouw- en  plattelandsontwikkelingsbeleid voor de periode 2014 – 2020.

Meer info leest u in het persbericht (.pdf 42.69 KB).