VLM bedankt Limburgse boeren voor akkervogelmaatregelen

Om de achteruitgang van akkervogelsoorten een halt toe te roepen, kunnen landbouwers sinds 2009 een beheerovereenkomst sluiten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). De voorbije 3,5 jaar gingen 110 Limburgse landbouwers dat engagement aan. Om de landbouwers te laten weten welke mooie resultaten ze hebben geboekt, nodigde VLM hen uit op een ontmoetingsdag in Kanne (Riemst).

 

Veel akkervogels dreigen uit Vlaanderen te verdwijnen. Ze krijgen te weinig bescherming om hun eieren uit te broeden en hebben moeite om het hele jaar rond aan voedsel te geraken. De overlevingskansen van de grauwe gors, de geelgors, de patrijs, de gele kwikstaart en de veldleeuwerik dalen sterk.

Op dit moment hebben 110 landbouwers binnen de afgebakende Limburgse kerngebieden een beheerovereenkomst gesloten met Vlaamse Landmaatschappij, goed voor 125 hectare akkervogelbeheer. Zij engageren zich om gedurende vijf jaar diverse maatregelen voor akkervogels te nemen op hun bedrijf. Zij krijgen een vergoeding als ze op hun percelen gemengde grasstroken aanleggen die in het voorjaar zorgen voor voedsel, dekking en broedgelegenheid of als ze in de winter vogelvoedselgewassen of stroken graan laten staan.

Akkervogelbeheer kan alleen in specifiek afgebakende gebieden en is voor een groot deel maatwerk. Het komt er op aan de juiste maatregelen op de juiste plaats te nemen en hierin speelt de bedrijfsplanner van VLM een belangrijke rol. Hij gaat samen met de landbouwers op zoek naar een win-winsituatie voor beide partijen. Elke landbouwer wordt persoonlijk benaderd. Samen bekijken ze welke de beste maatregelen zijn en welke (delen van) percelen hiervoor het meest in aanmerking komen.

Wintertellingen van de vogels laten zien dat de akkervogels profiteren van de maatregelen. Tijdens de akkervogeldag bedankte de Vlaamse Landmaatschappij de Limburgse boeren voor hun bijdrage aan de bescherming van akkervogels. In de toekomst wil VLM graag op de ingeslagen weg verder gaan en samen met externe partners de krachten bundelen om deze vogelsoorten te beschermen en zo nog betere resultaten te behalen.

Bron: Vilt, 6 augustus 2012