Interterritoriale en Transnationale Samenwerking

Door de Plaatselijke Groepen kunnen ook samenwerkingsprojecten opgezet worden met andere plattelandsgebieden. Hierdoor kan een oplossing gezocht worden voor bepaalde problemen waarmee de gebieden te kampen hebben of kan het aanwezige potentieel gevaloriseerd worden. Door het creëren van schaalvoordeel kunnen bepaalde projecten immers beter gerealiseerd worden.

Een samenwerking kan zowel tot stand komen op basis van gelijkenissen (geografische eigenschappen, specifieke productie, culturele troeven, historische context,…) als op basis van complementaire factoren (geografische troeven, complementaire kennis en knowhow,…). De samenwerking kan zowel interterritoriale (binnen België) als transnationale projecten (tussen gebieden van verschillende Europese lidstaten) omvatten.

In het kader van de uitvoering van deze maatregel zal door de Vlaamse Landmaatschappij één of meerdere oproepen tot indiening van voorstellen georganiseerd worden.

De samenwerkingsprojecten worden goedgekeurd op basis van volgende criteria:
■ de samenwerking moet bestaan uit het bundelen van de in elk van de betrokken gebieden verspreide knowhow en/of menselijke en financiële hulpbronnen
■ de samenwerking moet te passen zijn in de oriëntatie die de Plaatselijke Groepen duidelijk in hun ontwikkelingsstrategie hebben aangegeven en invulling geven aan één of meerdere doelstellingen uit het ontwikkelingsstrategie
■ de samenwerking bestaat uit de verwezenlijking van een gemeenschappelijke actie met concrete resultaten. Uitwisseling van ervaring kan hierbij ook, op voorwaarde dat dit tastbare resultaten met zich mee brengt
■ het moet duidelijk zijn dat er door de samenwerking een meerwaarde gerealiseerd wordt voor alle betrokken partners (schaalvoordeel, uitwisseling ervaringen, knowhow,…)

Per samenwerkingsproject kan steun bekomen worden voor maximaal 95% van de projectkosten.

Interesse: zoek een project op: http://enrd.ec.europa.eu/leader/cooperation-platform/partner-search-tool/en/partner-search-tool_home_en.cfm?page=2