Bodemvariabiliteit in de Meetjeslandse polders

Categorieën

Thema

Ruraal ondernemerschap

Jaar

2012

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Meetjesland-Leie-Schelde

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

62.875,00 euro

Promotor

Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw (PCA)

Duurtijd

01/01/2012 - 30/06/2014

Situering

De bodem van de Meetjeslandse polders is zeer heterogeen van samenstelling, ook binnenin percelen. Met GPS-gelinkte mobiele bodemsensoren kan deze variabiliteit  nauwkeurig in kaart gebracht en geëvalueerd worden. In dit project zullen verschillende percelen ingescand worden in de Meetjeslandse polders. Op basis van de uitgevoerde metingen zullen binnen-in deze percelen zones afgebakend worden die best op een gedifferentieerde manier beheerd worden. Aan de telers zal een advies verstrekt worden hoe ze op de opgemeten bodemvariatie kunnen inspelen, waarbij het doel is om zowel de gewasproductie te optimaliseren als de milieubelasting te minimaliseren.

Doelstellingen

De globale doelstelling is om door een betere benutting van de specifieke mogelijkheden van de rijke poldergronden het economisch rendement van de akkerbouw in de streek op een nog hoger peil te brengen. Tegelijkertijd verbetert de input/output verhouding: met minder middelen wordt een gelijkaardige opbrengst behaald en vermindert de milieubelasting.

De specifieke doelstellingen zijn:

  1. Aantonen van de mogelijkheden van deze techniek in de streek door het inscannen van enkele typische polderpercelen. Vooreerst wordt de meettechniek gedemonstreerd aan de individuele telers of in studieclubverband, waarna de variatie binnenin hun percelen wordt gekarteerd. De telers zullen worden voorgelicht en bewust gemaakt van de mogelijkheden van de toegepaste techniek. Streefdoel is het opstellen van een advisering waarbij diverse beheersmaatregelen dienen te worden aangepast aan de opgetekende bodemvariabiliteit.
  2. De telers bewijzen dat de opgemeten verschillen reëel zijn door een gerichte bemonstering van de bodem, het gewas en de productie binnenin het perceel.
  3. De percelen worden in het begin van het project gescand en daarna gedurende 2 teelten (groeiseizoen  2012 en 2013) geadviseerd en opgevolgd. Voor de teelt in 2014 wordt een advisering gegeven, maar de teelt wordt niet meer opgevolgd. Op elk perceel is er in 2012 óf in 2013 een aardappelteelt. Samen met de teler wordt bekeken op welke manier de plaatsspecifieke informatie een toegevoegde waarde kan hebben voor de teelten die aangelegd worden op het perceel tijdens de projectjaren. Dit kan gaan van zeer eenvoudige ingrepen tot een meer verfijnde bijsturing op basis van nauwkeurige GPS-aansturing.
  4. In de regio zijn verschillende telersverenigingen actief. Het PCA heeft hiermee in het verleden al intensief samengewerkt, onder andere in 5B-projecten en in de reguliere werking. Via deze groepen en via een lokale nieuwsbrief worden alle telers op de hoogte gesteld en betrokken. De techniek wordt te velde gedemonstreerd. De resultaten worden toegelicht in wintervergaderingen.

Uitvoering

Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw (PCA)

Contactpersoon

Marc Goeminne
Karreweg 6
9770 Kruishoutem
09/381 86 90 of 0478 318 729