Het fort van Duffel als een open en toegankelijke vesting voor natuur, cultuur en recreatie!

Categorieën

Thema

Plattelandsonwikkeling

Jaar

2011

Provincie

Antwerpen

Locatie

Duffel

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

98.923,00 euro

Promotor

Kempens Landschap

Duurtijd

1/04/2009 – 31/05/2012

Situering

Het fort van Duffel zal ingericht en beheerd worden in functie van het duurzaam behoud van het monument, de herbestemming, de natuurwaarden (o.a. vleermuizen en heideherstel), educatie (erfgoed en natuur) en zachte recreatie. De integrale aanpak van het fort van Duffel laten cofinancieren door PDPO zou niet haalbaar zijn. Daarom werd ervoor gekozen om binnen het PDPO-project ‘het fort van Duffel als een open en toegankelijke vesting voor natuur, cultuur en recreatie’ cofinanciering aan te vragen voor het herstel van de toegangsbrug tot het fort en zijn omgeving. Een wens die al langer leefde bij de betrokken projectpartners. Begin jaren ’70 is deze brug namelijk afgebroken door de private eigenaar en werd een aarden wal opgeworpen naast de vroegere brug. Hiervoor werd een deel van de vroegere fortomwalling afgegraven. De toegang via de aarden wal is echter zeer onpraktisch om bezoekers te ontvangen, heeft een negatieve impact op het vooraanzicht van het fort en geeft problemen naar veiligheid. Om tot een kwalitatieve ontwerp van de toegangsbrug en zijn omgeving te komen werd het architectenbureau Erfgoed&Visie ingeschakeld. Het uitgetekende concept is geënt op de historische lay-out van het fort met referentie naar de driehoekige wal welke oorspronkelijk diende ter verdediging van de inkom. Het spoorwegfort wordt een publiek toegankelijk eigentijds erfgoedproject. De oorspronkelijke verdedigingsfunctie met bijhorend gesloten karakter dient op een subtiele uitnodigende manier omgeturnd te worden tot een aantrekkelijke erfgoedsite. De historische wal wordt daarom slechts gesuggereerd met een open staalstructuur. In het uitgetekende concept wordt rekening gehouden met de historische afmetingen. De brug zal bepaald worden door een moderne structuur in gegalvaniseerd staal. Een gelijkaardige structuur zal dan later de rode draad vormen doorheen het hele spoorwegfort. Openingen kunnen gedicht worden als ook de driehoekige wal die nog gedeeltelijk zichtbaar is, kan in deze structuur heropgebouwd worden. Deze structuur kan eventueel begroeid worden naargelang de noden en behoeftes van het fort. Het herstel van de toegangsbrug en de omgeving zal van nabij opgevolgd worden door het architectenbureau Erfgoed&Visie en Kempens Landschap. De andere partners binnen het project zullen nauw betrokken worden bij de voorbereiding en uitvoering ervan. De meerwaarde van dit totaalproject schuilt in de integrale aanpak waarbij natuur, erfgoed (behoud, restauratie, herbestemming) en openstelling hand in hand gaan. Het project kan bovendien een bijdrage leveren aan het rijtje van lopende provinciale initiatieven rond de forten.

Doelstellingen

Doelstellingen, effecten en resultaten van het totaalproject: - een door alle partners en partijen gedragen project - met de multidisciplinaire en integrale aanpak van de fortsite als voorbeeldproject fungeren voor de provincie Antwerpen - deels gerestaureerd en herbestemd fort - verbeterde leefomgeving voor vleermuizen - een hedendaagse tentoonstelling over het fort Doelstellingen, effecten en resultaten van het onderdeel van het project dat door PDPO gecofinancierd wordt, namelijk het herstel van de toegangsbrug en de omgeving: - herstel van de landschappelijke kwaliteit van de voorkant van het fort; - verbeteren van de veiligheid van het fort; - verbeteren van de toegankelijkheid van het fort voor de bezoeker; - herstellen van de waterhuishouding van de fortgracht door het rondmaken van de ringgracht.

Uitvoering

Kempens Landschap

Contactpersoon

Annemie Nagels
Peredreef 5
2580 Putte
015/228232