Koesterbuurten

Categorieën

Thema

Milieu en natuur

Jaar

2013

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Vlaams-Brabant

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

187.203,74 euro

Promotor

Provincie Vlaams-Brabant

Duurtijd

01-07-2013 - 31-05-2013

Situering

Al decennialang staat in Vlaanderen de problematiek van de de achteruitgang van de landschappelijke kwaliteit en de dalende biodiversiteit in de belangstelling. Wetenschappelijke studies zijn het erover eens dat voor beide problematieken versnippering (naast vermesting en verzuining) één van de grote boosdoeners is. Het Vlaamse landschap behoort tot één van de meest verstedelijkte regio's van Europa en die verstedelijking blijft toenemen. Tussen 1994 en 2006 nam de bebouwde oppervlakte in Vlaanderen toe met 39.800 ha of 2,9% van de Vlaamse landoppervlakte. Het wordt meer en meer duidelijk dat het vor de variatie aan leven in Vlaanderen eigenlijk al 1 voor 12 is. Landschap wordt bepaald door de optelsom van menselijke en natuurlijke invloeden. Of, zoals gedefinieerd in het Vlaamse landschapsdecreet van 1996, "landschap is een begrensde grondoppervlakte met een geringe dichtheid van bebouwing en een onderlinge samenhang waarvan de verschijningsvorm en de samenhang het resultaat zijn van natuurlijke processen en van maatschappelijke ontwikkelingen." Het is de wisselwerking tussen mens en natuur die het landschap en in uitvloeiing daavan de kwaliteiten van het platteland bepalen. Dit is bij uitstek zo in Vlaanderen waar op het platteland enkel cultuurlandschappen te vinden zijn, gevormd door de eeuwenlange wisselwerking tussen mens en natuur. Dankzij deze wisselwerking is er op dit platteland in Vlaanderen heel wat uitzonderlijk erfgoed terug te vinden, oude bomen en struiken, heidelandschappen, dijken, verdedigingsinfrastructuren en bodemlagen. Componenten van het landschap die ons veel vertellen over een plaats, oude gebruiken, historisch landgebruik en de evolutie van het landschap. Erfgoed dat het waard is om behouden te blijven maar in sneltempo verdwijnt door de toenemende versnippering.

Doelstellingen

  • Het verhogen van de kwaliteit van de buurt op landschappelijk en natuurlijk vlak door een verbeterde aansluiting op het omringende platteland en haar landschappelijke en natuurlijke erfgoed.
  • Het verhogen van de ruimtelijke en leefkwaliteit van de woonomgeving van de koesterbuurten door het versterken van haar groene en/of landelijke karakter.
  • Draagvlakvergroting voor het belang van een goede landschappelijke en natuurlijke aantakking en integratie van buurten op het omringende platteland.
  • Een verhoogde betrokkenheid van het sociale netwerk in en om de koesterbuurten (gemeenten, lokale verenigingen, inwoners, ...) bij de kwaliteit van hun leefomgeving met tezelfdertijd een versterking van de sociale cohesie in deze koesterbuurten.
  • Een ontsluiting van de koesterbuurt op maat van de projectzone (dit betekent daarom niet dat dit de facto permanent toegankelijk is, maar dat de koesterbuurt wel steeds op een bepaalde manier (al dan niet onder begeleiding) op bepaalde momenten toegankelijk zal zijn).
  • Een inspiratiegids met stappenplan voor gemeenten, lokale verenigingen en buurten uit Vlaams-Brabant om zelf de handen uit de mouwen te steken en hun buurt om te toveren tot een koesterbuurt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Uitvoering

Provincie Vlaams-Brabant

Contactpersoon

Veerle Lievens
Provincieplein 1
3010 Leuven
016/26 72 79