Leefbare dorpskernen door een beleefbaar Drongengoedgebied

Categorieën

Thema

Dorpskernvernieuwing

Jaar

2012

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Meetjesland-Leie-Schelde

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

221.550,00 euro

Promotor

Gemeentebestuur Knesselare

Duurtijd

01/01/2012 - 30/06/2014

Situering

Lokale ondernemers en bewoners van kleine omliggende dorpskernen kunnen vaak niet mee kunnen genieten van het potentieel van het Drongengoedgebied (het lappendeken van natuur en landbouw op grondgebied Ursel, Knesselare, Maldegem en Zomergem). Alle partners uit dat gebied hebben de handen in elkaar geslagen om het Drongengoedgebied een duidelijkere identiteit te verschaffen en de omringende woonkernen leefbaarder te maken door de belevingswaarde in de dorpkernen aan te scherpen en een fietslink te creëren tussen het Drongengoedgebied en de dorpskernen waarbij de kernen zullen fungeren als 'poorten' tot het gebied, waar ook lokale informatie voor handen zal zijn.

Doelstellingen

Het is de bedoeling de dorpskernen te gebruiken als 'poorten' tot het Drongengoedgebied en het gebied eenduidig te profileren. Dat kan d.m.v.:

  1. een uniforme huisstijl en communicatie te ontwikkelen voor het gebied;
  2. de socio - culturele troeven van de woonkernen (vb. Pierlala in Ursel) meer in het voetlicht te zetten en te koppelen aan het horeca - aanbod. Op die manier wordt de belevingswaarde in de dorpskern zelf ook aangescherpt;
  3. de wandel- en fietslink tussen de woonkernen en het Drongengoedgebied te versterken; 
  4. het koppelen van fietsverhuur met informatievoorziening en bestaande parkeergelegenheid in de woonkernen;

Door de dorpskernen aantrekkelijker te maken en meer te betrekken bij het Drongengoedgebied willen we de lokale economie te stimuleren, door zowel lokale inwoners en bezoekers gebruik te laten maken van de aangeboden faciliteiten in de dorpskernen. Bovendien mogen we het belang van streek- en hoeveproducten niet onderschatten. Lokale producten dragen bij tot de vorming van de identiteit, authenticiteit en promotie van het gebied. Op die manier zijn zij een wederzijdse stimulans voor de lokale economie, ze zorgen voor intensifiëring en diversificatie van de landbouw.
Momenteel zijn de plaatselijke ondernemers al vragende partij om het Drongengoedgebied verder uit te bouwen zodat ook zij daar een graantje kunnen van meepikken. Tijdens een Unizo-sessie in mei rond recreatie en ondernemen werd deze vraag meerdere keren bediscussieerd.

Daarnaast willen we de sociale cohesie onder de lokale inwoners bevorderen, door hen te betrekken in het lokale verhaal en hen te informeren over het aanbod in het hele gebied. Op die manier kunnen de lokale inwoners een duidelijkere groepsidentiteit ontwikkelen en worden zij 'ambassadeurs' van het gebied.

Dit project zou ook voor de problematiek rond mobiliteit en parkeergelegenheid in het Drongengoedgebied een aanzienlijke verbetering kunnen betekenen. Op de parkings in de dorpskernen kunnen de wagens achter gelaten worden en vandaar uit kan per fiets of te voet het gebied verkend worden. Hier zal het noodzakelijk zijn dat elke gemeente grenzend aan het gebied voorzien wordt van fietsstartpunten met informatieverschaffing. Het is de bedoeling dat de deelnemende deelgemeente ook haar uniek cultuurhistorisch karakter profileert, zodat deze dorpskernen ook effectief een meerwaarde worden voor het gebied en niet louter gaan fungeren als 'parkeerplaatsen'. Dat kan door permanente ontsluiting van het plaatselijke erfgoed. In Ursel bijvoorbeeld zal de dorpskern aantrekkelijker gemaakt worden, door het lokaal gedragen verhaal van Pierlala, tot leven te brengen met actieve spelen in de horecazaken en op Urseldorp. In Kleit wordt het verhaal van de bezembinders belangrijk. Het is van essentieel belang dat ook in de dorpskernen de belevingswaarde naar een hoger niveau getild wordt, waarbij ook de bewoners en ondernemers mee kunnen profiteren van het extra draagvlak voor de voorzieningen.

In het begin, bij de indiening van het projectidee, werd bij sommigen de perceptie gewekt dat de focus op parkeerplaatsen lag. Dat is nooit zo geweest. Blijkbaar liet de tekst met het projectidee dat verkeerdelijk uitschijnen. De hele denkwijze achter het project is om de dorpen te kunnen laten meegenieten van het potentieel van het Drongengoedgebied, door in de eerste plaats dat gebied een duidelijke identiteit te geven en te zorgen dat er in die omliggende dorpen ook iets te beleven valt, zodat het de moeite is om daar ook wat tijd te spenderen. Het koppelen van fietsverhuursystemen bij parkeerplaatsen in de dorpkernen is een middel om de recreanten naar de dorpskern te brengen en om die link tussen het Drongengoedgebied en de dorpen te bewerkstelligen, zodat de dorpskernen gaan fungeren als ‘poorten tot het Drongengoedgebied’. Het is zo dat het Drongengoedgebied hier de ‘magneet’ is die recreanten naar onze dorpen moet brengen om daar ook de dynamiek aan te zwengelen. Het gaat hem er om een denkwijze praktisch te maken. Het is wel zo dat deze visie tegelijkertijd een oplossing biedt voor het mobiliteitsprobleem in het Drongengoedgebied, maar dat was helemaal niet het uitgangspunt achter deze denkwijze. De focus lag hier ook niet op het aanleggen van parking, maar het gebruiken van parkings die er nu al zijn.

Kortom, d.m.v. dit project willen de gemeente Knesselare, copromotoren en partners de leefbaarheid in de dorpskeren aanwakkeren door de lokale economie, plattelandsontwikkeling en sociale cohesie te bevorderen en zo een positieve mix van wonen, werken en recreëren te bekomen. De drie betrokken woonkernen, met de typische problemen waarmee kleine landelijke kernen vaak te kampen hebben, hebben immers heel wat te winnen bij dit voorstel, aangezien het aanzwengelen van een dynamiek die bezoekers naar deze dorpskernen brengt, zal resulteren in meerinkomsten voor de plaatselijke horeca en een versterkte identiteit voor die kernen, die zo de leefbaarheid ten goede komt.

Deze dorpskernen zullen fungeren als 'poorten' van waaruit het gebied ontdekt kan worden. Hierbij is het noodzakelijk dat de verschillende partners door dit project de kans krijgen om samen te werken aan een uniforme uitbouw van het gebied waarbij het beeld van het Drongengoedgebied sterker, samenhangender en kwaliteitsvoller wordt en waarbij de leefbaarheid in de dorpskernen geïntensifieerd wordt.

 

De huidige situatie in het Drongengoedgebied is er immers een van versnippering, waarbij de verschillende partijen niet steeds in dezelfde richting gekeken hebben. Maar de betrokken partijen willen nu dezelfde koers varen en inzetten op dezelfde doelen. Het resultaat zou dan een duidelijke identiteit zijn voor het gebied waar elke partij en ook de lokale inwoners zich achter kunnen scharen.

Uitvoering

Gemeentebestuur Knesselare

Contactpersoon

mw. Herlinde Trenson
De Plaats 14
9910 Knesselare
0473 648 067