Leren Beheren: landbouwers en natuurbeheerders leren van elkaar

Categorieën

Thema

Educatie

Jaar

2011

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Hageland

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

5.000,00 euro

Promotor

Regionaal Landschap Zuid Hageland vzw

Duurtijd

01/01/2011 – 30/06/2011

Situering

Het Regionaal Landschap Noord Hageland vzw, het Regionaal Landschap Zuid Hageland vzw  en Agro-aanneming Eco² organiseren samen de cursus “Leren Beheren”. De Regionale landschappen nemen de praktische organisatie (cursusmateriaal – lesgevers – planning data - …) en de cofinanciering op zich.

De communicatie van deze cursus verloopt via de reguliere kanalen van de partners (landschapskranten, gerichte mailing, ….)

Aan de cursus kunnen 30 personen deelnemen, nl. 15 per Regionaal Landschap.  Aan de deelnemers wordt een bijdrage van € 10 per persoon voor de totale cursus gevraagd. Op deze manier wordt de instapdrempel laag gehouden.

 

De modules zijn opgebouwd uit theorielessen en terreinbezoeken.

De laatste module (14 mei 2011) is later in het voorjaar voorzien omdat op dat moment de soortenrijkdom in de graslanden goed zichtbaar is. Bovendien wordt op dat moment de cursus “Leren beheren”  feestelijk afgesloten indien mogelijk in aanwezigheid van de gedeputeerde van landbouw, mevr. Monique Swinnen. Elke cursist krijgt een attest en de nieuwe beheerders worden voorgesteld aan de pers.

Doelstellingen

Met deze cursus wordt getracht twee belangengroepen, met soms ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen, te laten samenwerken en van elkaar te laten leren i.v.m. natuur- en landschapsbeheer. Landbouwers wordt soms verweten vooral economische belangen en grootschaligheid te laten doorwegen met daardoor een negatieve impact op natuur en landschap. Toch zijn meer en meer landbouwers bereid om het beheer van landschap en natuur op te nemen in hun bedrijfsvoering. Mooi voorbeeld daarvan zijn de beheersovereenkomsten die landbouwers voor bepaalde percelen kunnen afsluiten met de VLM. In deze cursus wordt op een directere en bredere manier kennis en ervaring over beheer uitgewisseld. Daarnaast is het nuttig om natuurbeheerders kennis te laten maken met de manier van werken en ervaring van de landbouwers inzake technische werken en landgebruik. Natuurbeheerders ontberen vaak dit inzicht en hebben vaak een negatief beeld van landbouw in het algemeen. Het is dus belangrijk om het begrip, respect en vertrouwen dat landbouwers en natuurbeheerders voor elkaar hebben te bevorderen evenals het draagvlak voor en de perceptie over agrarisch natuur- en landschapsbeheer te verbeteren. Met deze cursus kunnen vooroordelen weggewerkt worden en kan er een aanzet worden gegeven tot een duurzame samenwerking.

 

De lokale overheden zijn een bijkomende belangrijke actor omdat ze met beide groepen werken voor verschillende doeleinden. Door hen te betrekken bij deze cursus (bekendmaking vnl.) kan er een mooie en duurzame wisselwerking ontstaan tussen de 3 groepen waardoor het beheer van natuur en landschap meer geharmoniseerd kan worden.

Deze cursus is dus de uitgelezen aanzet om tot een duurzame manier aan landschaps- en natuurbeheer te komen: landbouwers kunnen met al hun expertise in beheersprojecten ingezet worden en natuurbeheerders kunnen beroep doen op gemotiveerde en ervaren landbouwers bij het beheer van natuurgebieden. Lokale overheden kunnen eveneens met deze landbouwers en natuurbeheerders samenwerken bij het realiseren van projecten in hun gemeenten.

Zo’n samenwerking biedt een goede garantie voor een succesvol natuurgericht beheer en natuur- en landschapsherstel met respect voor de economische doelstellingen van de landbouw en de milieubelangen van natuurbeheerders. Hierdoor kan ook op een meer duurzame manier met natuur en landschap omgesprongen worden.

 

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die zich richt op de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee toekomstige generaties de mogelijkheid te ontnemen in hun behoeften te voorzien. Duurzame ontwikkeling streeft ook een evenwicht na tussen economische, sociale en milieubelangen.

Uitvoering

Regionaal Landschap Zuid Hageland vzw

Contactpersoon

Freek Verdonckt
Schoolpad 43
3300 Tienen- Hakendover
016/81.52.77