Loket Onderhoud Buitengebied Westhoek

Categorieën

Thema

Recreatie en Toerisme

Jaar

2012

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Westhoek

Assen

As 4

Projectgegevens

Promotor

Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels vzw

Duurtijd

01/07/2012 - 30/06/2015

Situering

Doelstelling van het project ‘Loket Onderhoud Buitengebied Westhoek’ is het efficiënt organiseren van het beheer van landschappelijke en recreatieve infrastructuur in de Westhoek.  Dit wil de promotor bereiken door de opmaak van een gemeentegrens-overschrijdende inventaris en daaraan gekoppeld beheerplan. Deze worden opgemaakt in nauw overleg met de gemeenten en de Provincie. Jaarlijks wordt aan elke gemeente een werkplanning bezorgd. Deze werkplanning is de basis voor de organisatie van de beheerwerken in eigen beheer of voor het uitschrijven van een offerte door de gemeente. De kosten voor de uitvoering van de beheerwerken blijven ten laste van de gemeente. In samenwerking met de gemeenten worden de inventaris, beheerplan en werkplanning permanent geëvalueerd en bijgestuurd om de efficiëntie te maximaliseren.

Het gaat over volgende landschappelijke en recreatieve infrastructuur:

 • Kleine landschapselementen op openbaar domein: hagen, houtkanten en laanbeplanting aangelegd in het kader van ruilverkaveling en landinrichting, laanbeplanting langs gemeentewegen, merkwaardige bomen.
 • Paden op recreatieve routes: provinciale en gemeentelijke wandelroutes, ATF-routes, ruiterroutes, mennersroutes.
 • Paden op recreatieve netwerken: wandelnetwerk Heuvelland, Ieperboog, Ijzervallei, Hoppeland. 

 

Het Loket Onderhoud Buitengebied neemt volgende taken op:

 • Het organiseren van het overleg met de betrokken partners
 • Het inventariseren van de te onderhouden infrastructuur
 • Het opstellen van een beheerplan voor de te onderhouden infrastructuur
 • Het opsporen van lacunes: wat gebeurt nu nog niet?
 • Het opstellen van een actorenanalyse: wie doet wat?
 • Het regisseren, coördineren en dispatchen van de werken in samenwerking met de betrokken partners
 • Het organiseren van de opvolging van de resultaten
 • Het, per gemeente,  automatiseren van de aansturing van het beheer
 • Het adviseren bij aanleg van nieuwe routes en paden (advies in functie van efficiënt beheer nadien)
 • Opmaak van een kostenanalyse per gemeente i.v.m. het onderhoud van de recreatieve en landschappelijke infrastructuur.  Deze kostenanalyse vormt de basis voor het indienen van dossiers voor cofinanciering door Provincie en/of Plattelandsfonds voor het onderhoud van landschappelijke en recreatieve infrastructuur door de gemeenten.

Doelstellingen

Er kunnen drie doelstellingen onderscheiden worden:

 • Op het einde van het project is er voor de 14 gemeenten van de Westhoek een inventaris en een beheerplan voor de landschappelijke en recreatieve infrastructuur op openbaar domein.
 • Dit beheerplan wordt uitgevoerd in alle gemeenten van de Westhoek.
 • Er is een duidelijk overzicht per gemeente van de jaarlijkse kost voor het uitvoeren van het beheerplan.

Uitvoering

Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels vzw

Contactpersoon

Dirk Cuvelier
Vaartstraat 7
8902 Zillebeke - Ieper
057/23 08 52