Noem het Platteland

Categorieën

Thema

Communicatie & Public Relations

Jaar

2013

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Sint-Laureins

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

93 750,00 euro

Promotor

Plattelandscentrum Meetjesland vzw

Duurtijd

01/01/2013 - 30/06/2015

Situering

Dit project heeft als voornaamste doelstelling de implementatie van een inspiratietool (quickscan) die werd ontwikkeld in een eerder project. In overleg met een groep plattelandsondernemers wordt stapsgewijs onderzocht of de individuele ondernemer optimaal gebruik maakt van de troeven die het platteland te bieden heeft. Door middel van clustervorming wordt de continuïteit van het project gewaarborgd.Daarnaast worden diverse instanties in het Leadergebied gesensibiliseerd voor deze problematiek en aangespoord tot de integratie van deze ideeën in de plaatselijke beleidsplannen betreffende toerisme, lokale economie  en landbouw/platteland.

Doelstellingen

  • Het hoofddoel van het project is de Meetjeslandse plattelandseigenheid, de kernwaarden voor de vermarkting van het Meetjeslandse platteland te versterken bij Meetjeslandse plattelandsondernemers. Zodat de component 'platteland' uitdrukkelijker benoemd en geïntegreerd wordt in hun individuele bedrijfsvoering, maar ook in de visie van de regio. Hiertoe zijn een aantal subdoelstellingen geformuleerd:
  • Begeleiding door projectgroep: De adviezen van de projectgroep zullen een kwalitatieve uitvoering van het project en de methodische effectiviteit van de methodiek bevorderen. Door een actieve betrokkenheid van de genoemde partners moet het dan ook mogelijk zijn een sterkere vertaling te geven aan de streekvisie en de regional branding als plattelandsregio.
  • Toepassing van de inspiratietool: Ondernemers stimuleren en begeleiden in een groei naar meer 'plattelandsbetrokkenheid'. Dit door het ruim toepassen van de quickscan, het formuleren van gerichte verbetervoorstellen voor de ondernemers en het ondernemen van acties. Door het methodisch toepassen van de quick scan wil het Plattelandscentrum het zelfevaluatief vermogen van individuele ondernemers versterken. Tevens wil  het Plattelandscentrum bewerkstelligen dat ondernemers de kansen die plattelandsbetrokkenheid biedt inzien en op een duurzame manier benutten. Zodat binnen de regio de aspecten platteland en landelijke betrokkenheid verder blijven evolueren. Vandaar dat uit de individuele resultaten ook zal gezocht worden naar eerder structurele beleidssuggesties. En tenslotte door een tweede maal de quick scan af te nemen aan het einde van de projectperiode, moet het mogelijk zijn om effectmeting te doen en gevolgen van deze methodiek zichtbaar te maken. 
  • Clustervorming:Ondernemers onder impuls van een gerichte vorming in een op te richten cluster samen  laten nadenken en samen werk laten maken van de diverse aspecten die een betere plattelandsprofilering als kans voor hun eigen bedrijfsvoering kan inhouden. In deze cluster worden de deelnemers aan de quickscan samengebracht. Vanuit hun individuele evaluatie op basis van de quickscan kunnen zij input leveren aan de cluster. Daarbij biedt de clusterwerking een vorm van garantie om (ook na afloop van het project) op een duurzame manier de resultaten van het  project te borgen en in een permanente formule te bestendigen. De stimulans en de controle binnen de groep zijn de beste manier om te waarborgen dat de ondernemers ook in de toekomst op een duurzame manier omgaan met de kernwaarden van het Meetjeslandse Platteland.
  • Gerichte communicatie en informatieverstrekking: Met gerichte communicatie de quickscan, het belang van plattelandsbetrokkenheid en, de aanwezigheid en duurzame ontwikkeling van plattelandskernwaarden bekend maken bij individuele ondernemers en relevante derden. Naast een gerichte benadering van plattelandsondernemers in de Meetjeslandse Leadergemeenten gebeurt informatieverstrekking over de quick scan door de organisatie van een informatiebijeenkomst in het Leie- en Scheldegebied en een toelichting tijdens een Leaderkantine.De ontwikkeling van een informatiedrager (brochure, tentoonstelling fimpje, …) met getuigenissen over de methodiek en de betekenis van het platteland van morgen zal, aangevuld met andere ondersteunende communicatie, moeten bijdragen tot een multiplicator effect van dit project. En tenslotte kan het formuleren van beleidssuggesties over het thema bijdragen aan beleidsinitiatieven binnen een ruimer landbouw/plattelandsbeleid, toeristisch beleid en lokaal economisch beleid in de regio.

Uitvoering

Plattelandscentrum Meetjesland vzw

Contactpersoon

Luc Feusels
Leemweg 24
9980 Sint-Laureins
09/379 74 78